ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIышылэ, 2018

Путин Владимир зэрыдаIыгъым теухуа тхылъхэм Iэ щIрагъэдз

2018-01-11

 •  Урысейм и къалэ куэдым къыщызэIуахащ гъатхэпэм и 18-м екIуэкIыну хэхыныгъэхэм хэтын папщIэ Путин Владимир зэрыдаIыгъым теухуа тхылъхэм Iэ щыщIрагъэдз щIыпIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIымахуэ зыгъэпсэхугъуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым турист мин 57-м щIигъу щыIащ

2018-01-11

 • Илъэсым и пэщIэдзэм хиубыдэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуа турист-хэм я бжыгъэр мин 57-м щIегъу. Нэхъыбэу абыхэм зыщагъэпсэхуар Iуащхьэмахуэ лъапэрщ. Абы и курортхэм я нэгу зыщрагъэужьащ цIыху мин 48-м (нэгъабэ елъытауэ проценти 114-м). «Iуащхьэмахуэ курорт» акционер зэгухьэныгъэм и кIапсэ гъуэгухэр къагъэсэбэпащ цIыху мин 21,7-м.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» уэрэджыIакIуэ гупым и вагъуэщIэ

2018-01-11

 • «Звезда» телеканалым щIышылэм и 5 – 8-хэм ещанэу щекIуэкIа «Новая звезда» зэпеуэм пашэ щыхъуащ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIа-кIуэ, къэфакIуэ, театрымрэ киномрэ я артист Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» А-капеллэ гупыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мы махуэхэм

2018-01-11

 • ЩIышылэм и 11, махуэку
 • ФIыщIэ щIыным и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и мэзгъэфIэнхэмрэ (заповедникхэмрэ) лъэпкъ паркхэмрэ я махуэщ. 1917 гъэм Урысейм къыщызэрагъэпэщащ япэ мэзгъэфIэныр – Баргузин щIыпIэм (Бурятием) псэущхьэхэр хъумэным хуэщIа къэрал IуэхущIапIэм лэжьэн щыщIи-дзащ.
 • Албание Республикэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрыр хуит мэхъуж

2018-01-11

 • 1942 гъэм шыщхьэуIум и пэщIэдзэм фашистыдзэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къихьащ. Ди щIыналъэм пIалъэ кIэщIкIэ щагъэув гуащIэрыпсэухэр еудыхыным и «хабзэр».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мамырыгъэр, зэгурыIуэр зэлъытахэр

2018-01-11

 • Урысей  Федерацэмрэ Америкэм  и  Штат Зэгуэтхэмрэ 
 • кризисым  я  зэхущытыкIэр зэрефIэкIуэн  Iэмал  къалъыхъуэн  хуейщ
 • Урысей-американ зэхущытыкIэхэм дуней псор кIэлъоплъ. 2017 гъэм епхауэ Мэзкуурэ Вашингтонрэ гугъэшхуэхэр яIат – Унэ хужьым и Iэтащхьэ хъуат Урысеймрэ Путин Владимиррэ езэгъыну жиIэу зыбжанэрэ зи псалъэ къыхэзыгъэща Трамп Дональд. АрщхьэкIэ американ лIыщхьэм и псалъэхэмрэ Мэзкуур зэпсэлъэныгъэхэм  зэрыхуэхьэзырымрэ зэтехуакъым. США-м езым щекIуэкI политикэ зэныкъуэкъум Iэмал къаритакъым Iуэху пыухыкIам хуэкIуэну. Уеблэмэ, зэхущытыкIэхэр нэхъыкIэж хъуауэ жыпIэ хъунущ Обамэ Барак и тетыгъуэм щыIам нэхърэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Корейхэр зэгурыIуэжыну?

2018-01-11

 • Илъэс зыбжанэ щIауэ къэмыхъуауэ, мы махуэхэм зэпсэлъэныгъэхэр ирагъэкIуэкI Корее Ищхъэрэмрэ Корее Ипщэмрэ. Лъэныкъуэхэр щогугъ абы ехъулIэныгъэ къыпэкIуэну икIи къэралитIым я зэхущытыкIэр иригъэфIэкIуэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Мысырыр къызэIуахыж

2018-01-11

 • Путин Владимир хуит ищIащ Урысеймрэ Египетымрэ (Мысырымрэ)  я хьэуа зэпыщIэныгъэр зэтраублэжыну. Абы теухуа зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ «УФ-м и           лъэпкъ шынагъуэншагъэмрэ цIыхухэр щIэпхъаджагъэхэм щыхъумэнымрэ къызэгъэпэщыным ехьэлIа Iэмал щхьэхуэхэм» теухуа указым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къэжэр Борис ящыгъупщэркъым

2018-01-11

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым илъэс куэдкIэ щылэжьа Къэжэр Борис псэужамэ, дыгъэгъазэм и 27-м и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунут.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Акъыл жан зиIэхэр

2018-01-11

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIышылэм и  9-м щрагъэжьащ «Гупсысэ нэхъыщхьэмрэ абы  кърикIуэмрэ» зэхуэсыр. Къыхэгъэщыпхъэщ мыпхуэдэ зэхыхьэхэр езы-гъэкIуэкIыр КъБКъУ-р фIы дыдэу къэзыухахэр, апхуэдэуи задачэ гугъухэм тыншу пэлъэщ, акъыл жан зиIэ студентхэрауэ зэрыщытыр, икIи абыхэм махуитIым къриубыдэу ягъэлъэгъуэн хуейщ гупсысэщIэхэр, гъащIэм хапща зэрыхъунур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха