ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIышылэ, 2018

Нобэ

2018-01-10

 •   Таиландым щагъэлъапIэ сабийхэм я махуэр
 •  1781 гъэм Москва къыщызэIуахащ Пётр Езанэм и цIэр зыфIаща театрыр. Иджыпсту ар Театр Инырщ.
 •  1863 гъэм дунейм щыяпэу Лондон къыщызэIуахащ метрополитен. А гъуэгум километри 3,6-рэ и кIыхьагът.
 •  1920 гъэм къару игъуэтащ Франджым щыIэ Версаль уардэунэм 1919 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м Iэ зыщытрадзауэ щыта зэгурыIуэныгъэм – Япэ дунейпсо зауэр зэриухам щыхьэт техъуэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псынэдахэ къощIэрэщIэж

2018-01-10

 •  Иджыблагъэ мы къуажэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэр зытеухуауэ щытар «2014 – 2017 гъэхэм, апхуэдэу 2020 гъэм нэсыху къуажэхэм зэпIэзэрыту зегъэужьыныр» федеральнэ программэ хэхам хиубыдэу мыбы щащIа, ЩэнхабзэмкIэ унэр къызэIухынырт.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛъэпкъылI щэджащэ КъардэнгъущI Зырамыку

2018-01-10

 • ГъэлъэпIэн  хуейуэ  къыдолъытэ
 • Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. иджыблагъэ тхыгъэкIэ зыкъыхуигъэзащ Урысейм щыпсэу адыгэхэм я федеральнэ лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и президент Уэхъутэ Александр. Ар топсэлъыхь адыгэхэм я щэнхабзэм, тхыдэм, литературэм лъэужь дахэ къыхэзына щIэныгъэлI, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, тхакIуэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъу пIалъэр Iэтауэ гъэлъэпIапхъэу къызэрилъытэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Бзэрабзэм» хэхэс адыгэхэр егъэгушхуэ

2018-01-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ – Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, пшынауэ, уэрэдус, макъамэтх Iэзэ Лосэн Тимур и «Бзэрабзэ» гупым, республикэм и артистхэр ящIыгъуу, иджыблагъэ Тыркум концерт зыбжанэ щатащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЛъэпкъыцIэхэр щызэхуэхьэса

2018-01-10

 • Абазэ Ибрэхьим и «АдыгэцIэхэр» тхылъыр Тыркум и къалащхьэ Анкара иджыблагъэ къыщыдэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«2017 илъэсым и спортсмен нэхъыфI»

2018-01-10

 •  Атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие нэгъабэрей зэхьэзэхуэхэр фIы дыдэу иригъэкIуэкIащ: илъэс 24-рэ зи ныбжь прохладнэдэсыр зэхьэзэхуэ 18-м хэтащ, Лондон щекIуэкIа дунейпсо чемпионатри хиубыдэу икIи дэтхэнэ зыми шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къыщихьащ. Иджыпсту Марие дунейпсо рейтингым щыпашэщ. Лъагэу дэлъеинымкIэ абы игъэува, сантиметр 206-рэ хъу рекордым зыри ефIэкIыфакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэгуэр Айданэ лъэхъэнэщIэм зыхуегъэхьэзыр

2018-01-10

 • Ди республикэр зэрыгушхуэ спортсменхэм ящыщщ дзюдоист, Европэм и Кубокыр къэзыхьа, щIалэгъуалэм я европэпсо зэхьэзэхуэхэм щэнейрэ жэз медалхэр щызыIэрызыгъэхьа, спортым и мастер, Урысейм дзюдомкIэ и цIыхубз командэ къыхэхам хэт Нэгуэр Айданэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адрейхэм загъэпсэхухукIэ

2018-01-10

 • 2017-2018 гъэхэм я зэблэкIыгъуэм, ди къэралым и адрей цIыхухэм хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым хэтхэм загъэпсэхуакъым.  А лъэхъэнэм къриубыдэу абыхэм  джэгугъуищ ирагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗауэлIхэм я тыгъэхэр унагъуэхэм иратыж

2018-01-10

 • Дзэлыкъуэ щIыналъэм и администрацэм дыгъэгъазэм и 14-м щекIуэкIа зэхыхьэм щратыжащ Хэку зауэшхуэм хэтахэу, иджы мыпсэужхэу: зауэлI (рядовой) Махуэ Мухьэмэд Iэюб и къуэм «ЛIыхъужьыгъэ зэрызэрихьам папщIэ» и медалыр – абы и къуэ Iэмырбий; сержант нэхъыщIэ Хьэшкул Мусэ Машэ и къуэм къыхуагъэфэща «Будапешт къызэращтам папщIэ», «Белград хуит къызэращIыжам щхьэкIэ» и медалхэр – абы ипхъу, Къущхьэхэ я нысэ Людмилэ; гвардием и майор Мэржэхъу Мухьэмэд Мусэрбий и къуэм къыхуагъэфэщахэу Хэку зауэ орденым и 1-нэ нагъыщэмрэ абы дыщIагъуа тхылъымрэ, апхуэдэуи, «Кавказыр зэрахъумам папщIэ» и медалыр – абы ипхъу Риммэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Апхуэдэщ Габуние

2018-01-10

 • Абхъаз Республикэм ЩIэныгъэхэмкIэ и Академием, ЩIДАА-м, РАЕН-м я академик, щIэныгъэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м урысыбзэмрэ бзэщIэныгъэмкIэ иIэ кафедрэм и профессор Габуние Зинаидэ насыпыфIэу къэплъытэ хъунущ, езым пхиша лъагъуэм тету щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэ иригъэкIуэкIыу, къыхуэныкъуэ дэтхэнэми щIэгъэкъуэн, дэIэпыкъуэгъу хуэхъуу мэпсэури.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха