ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIышылэ, 2018

Ислъам диныр езыгъэджхэм Правительствэр адэкIи ядэIэпыкъунущ

2018-01-30

 • Ислъам диныр щадж IуэхущIапIэхэм  дяпэкIи  ядэIэпыкъунущ къэралым и вуз нэхъыфIхэр. Путин Владимир апхуэдэу щыжиIащ Урысейм и муслъымэнхэм я дин зэгухьэныгъэ нэхъыщхьэхэмрэ Болгар ислъам академиемрэ я унафэщIхэм щахуэзам. Абы къыхигъэщхьэхукIащ щIалэгъуалэр гъуэгу тэмэмым тегъэувэнымкIэ ди щIэныгъэм увыпIэшхуэ зэриубыдыр. Къэралым и Iэтащхьэм апхуэдэу къыхигъэщхьэхукIащ Урысейм и муслъымэнхэм я дин зэгухьэныгъэ нэхъыщхьэхэм дунейпсо утыкум щрагъэкIуэкI лэжьыгъэми фIы куэд къызэрырикIуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-01-30

 • ЗекIуэрей М. Д. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Физкультурэмрэ спортымрэ зегъэужьыным, щIэблэр гъэсэным къаруушхуэ зэрырихьэлIам икIи илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьам папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын ЗекIуэрей Николай Дин и къуэм.
 •  
 •                              Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                              Iэтащхьэ                                                 КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щIышылэм и 24-м
 • №6-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Мы махуэхэм

2018-01-30

 • ЩIышылэм и 30, гъубж
 • Азербайджаным и таможнэ къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Индием и щхьэхуитыныгъэм щIэбэну хэкIуэдахэр ягу къыщагъэкIыж махуэщ
 • 1790 гъэм дунейм щыяпэу Инджылызым щащIащ псым гузэвэгъуэ щыхэхуа цIыхум щыдэIэпыкъукIэ къагъэсэбэп хъуну кхъуафэжьейр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МэшбащIэ Исхьэкъ и романыщIэ

2018-01-30

 • Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, Адыгейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт МэшбащIэ Исхьэкъ нигъэблэгъащ и 22-нэ романыр тхыныр. Ар теухуащ илъэс 310-кIэ узэIэбэкIыжмэ, адыгэ хэкум исхэр зыхэхуа лIыгъэщIапIэм – Къэнжал зауэ фIэщыгъэм щIэту ди тхыдэм хыхьам. Романым щыщ пычыгъуэм фыкъыщеджэ мы къыдэкIыгъуэм и 3-нэ напэкIуэцIым.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

УсакIуэм и фэеплъыр ягъэлъапIэ

2018-01-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща КIыщокъуэ Алим и фэеплъ пэкIу, усакIуэр дунейм щехыжа махуэм ирихьэлIэу, щIышылэм и 29-м екIуэкIащ. КIыщокъуэ Алим и цIэр зезыхьэ уэрамым тет и фэеплъым деж, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс щызэхуос абы и гуащIэр зылъытэхэр, адыгэ литературэм и классикыр ягу къыщагъэкIыж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«ЩIэныгъэм и тхьэмахуэм» республикэм щыщIедзэ

2018-01-30

 • Мазаем и 1 – 8-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIынущ «ЩIэныгъэм и тхьэмахуэ-2018» Iуэхур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Джэш Вячеслав: Къэбэрдей-Балъкъэрыр щапхъэ хъуну дыщогугъ

2018-01-30

 • Урысей Федерацэм и Президент хэхыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыхуэхьэзырым къытхутопсэлъыхь республикэм и хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм илъэс 30-м щIигъукIэ щылэжьа, 2010 гъэ лъандэрэ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэхыныгъэ

Лъэпкъым гурэ псэкIэ хуэлэжьа КъардэнгъущI Зырамыку

2018-01-30

 • Налкъутналмэсыр зэщIолыдэ, зэщIопщIыпщIэ и лъэныкъуэ псомкIи. ДэнэкIэ умыгъазэми, къыпхухэгъуатэркъым нэхъ фагъуэ, нэхъ фэншэ. Апхуэдэу и IуэхущIафэ псори дахэрэ къыхэпхынур къыпхуэмыщIэу, IэнатIэ хуэхъум зэфIэкIышхуэ къыщигъэлъагъуэрэ угъурлыуэ илъэс куэдкIэ адыгэ культурэм хуэлэжьа тхакIуэ, артист, щIэныгъэлI цIэрыIуэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъур Iэтауэ щагъэлъэпIащ къыщалъхуа, щапIа Псыгуэнсу къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Джэдгъэф Хъусен Зырамыку и къуэр

2018-01-30

 •  Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 87-м иту дунейм ехыжащ усакIуэ, узэщIакIуэ, егъэджакIуэ, уэрэдус, жылагъуэ лэжьакIуэ Джэдгъэф Хъусен Зырамыку и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018-01-30

 •   «Адыгэ псалъэ» газетым, «Iуащхьэмахуэ», «Нур» журналхэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ВТК-м, «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуащ тхакIуэ, драматург, усакIуэ цIэрыIуэ, республикэ журналистикэм и ветеран, а IэнатIэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Жылэтеж Сэлэдин Хьэмзэт и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ яхуогузавэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха