ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыгъэгъазэ, 2017

Мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхухэр къыхэщу

2017-12-15

 • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ илъэсым и кIэм къызэрагъэпэщ хабзэ пресс-конференц иныр. Абы хэта журналистхэм я бжыгъэр мы гъэм нэхъыбэт – цIыху 1640-рэ. Иджы епщыкIущанэу екIуэкIа пресс-конференцыр Путин и ещанэ тетыгъуэм и еханэ хъуащ. Сыхьэт зыбжанэкIэ екIуэкIа зэIущIэм, дауи, къыщаIэтащ президент хэхыныгъэр къызэрыблагъэм теухуа упщIэр. Апхуэдэуи, журналистхэм Iэтащхьэм иратащ Украинэм, Сирием, КНДР-м, США-м, Олимпиадэм, санкцэхэм, экономикэм, налогхэм, мэкъумэш IэнатIэм, нэгъуэщIхэми ятеухуа упщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Дыгъэгъазэм и 20-м сыхьэт 18-м «Россия-1» (КъБР) каналым занщIэу эфирым кIуэуэ къыщыпсэлъэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

2017-12-15

 • Фи упщIэхэр евгъэхь хъунущ мы электрон адресхэмкIэ: press-glava@kbr.ru, online-glavakbr@mail.ru
 • е 8(8662) 40-76-19, 8(8662) 40-43-07, 8(8662) 40-67-56 телефонхэмкIэ фыпсалъэу яжефIэ хъунущ махуэ къэс сыхьэти 9-м щыщIэдзауэ 18-м нэсыху.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр тепсэлъыхьащ Урысейм и Президент Путин Владимир иригъэкIуэкIа пресс-конференцыр къызэрыщыхъуам

2017-12-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. тепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ иригъэкIуэкIа пресс-конференцыр къызэрыщыхъуам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий хуэзащ сурэттех, кинодокументалист цIэрыIуэ Ланге Антон

2017-12-15

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щыхуэзащ урысей сурэттех, кинодокументалист цIэрыIуэ Ланге Антон.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт къызэралъхурэ илъэс 85-рэ зэрырикъум теухуа Iуэхугъуэхэм фрегъэблагъэ 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 19-м

2017-12-15

 • А махуэм сыхьэт 15-м КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Балъкъэр Фоусэт щыпсэуа унэм (Налшык, Пушкиным и уэрам,) фэеплъ пхъэбгъу кIэралъхьэнущ.
 • Мэлбахъуэм и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм сыхьэт 16-м къыщызэIуахынущ усакIуэм теухуа творческэ пщыхьэщхьэ, тхылъ выставкэ.
 • ФыщIэупщIэ хъунущ 42-43-13 телефонымкIэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-12-15

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-12-15

 • ЦIыху мин 90-м щIигъу
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Мы гъэм и мазэ 11-м КъШР-м и «Фо псыкъелъэхэр» зыгъэпсэхупIэм щыIащ цIыху мин 90-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Нобэ

2017-12-15

 •   Шейм и дунейпсо махуэщ
 •  Зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда журналистхэм я фэеплъ махуэщ
 •  УФ-м и Зауэ-Хьэуа Къарухэм я радиотехникэ дзэхэр къыщызэрагъэпэща ма-хуэщ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Лъэпкъхэр куэд мэхъу – хэкур зыщ»

2017-12-15

 • Апхуэдэ къыхуеджэныгъэм щIэту Къэбэрдей-Балъкъэрым иджы етIуанэу щекIуэкIащ ЭтнографиемкIэ урысейпсо диктант иныр. Къэралпсо акцэр къызэрагъэпэщыным, ар къызыхуэтыншэу щIыпIэхэм щегъэкIуэкIыным я зэфIэкI ирахьэлIащ УФ-м Лъэпкъ IуэхухэмкIэ и федеральнэ агентствэм, «Антропологхэмрэ этнологхэмрэ я ассоциацэ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм, Удмуртие Республикэм Лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм, КъБР-м Граждан жылагъуэ институтхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и управленэм я IэщIагъэлIхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УсэкIэ мыхъумыщIагъэмрэ фэрыщIагъымрэ изыгъэкIуэт

2017-12-15

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэт Джатокъуэ Юрэ иджыблагъэ дунейм къытригъэхьащ «ГушыIэхэмрэ ауанхэмрэ» зыфIища тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ