ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыгъэгъазэ, 2017

Нобэ

2017-12-06

 • Финляндие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1917 гъэм унафэ къащтащ ар Урысейм и унафэм зэрыщIэмытыжым теухуауэ.
 • Къэзахъстан Республикэм и прокуратурэр къыщызэрагъэпэща (1922 гъэм) махуэщ
 • Испанием и конституцэм и махуэщ
 • Украинэм IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм я махуэщ
 • 1240 гъэм, къаувыхьауэ куэдрэ яIыгъа нэужь, монгол-тэтэрыдзэхэр Киев къалэм дыхьащ.
 • 1492 гъэм Колумб Христофор Гаити хытIыгур зэрыщыIэр къихутащ.
 • 1741 гъэм Урысей къэралыгъуэм зэрыхьзэрий къыщыхъущ, дзэхэр и телъхьэ къищIри, пащтыхьыгъуэр иубыдащ Пётр Езанэм ипхъу Елизаветэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэнхэр и пIалъэм зэфIагъэкIыным йогугъу

2017-12-06

 • КъБР-м и Iэтащхьэм деж Инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ иджыблагъэ КъБР-м и Правительствэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ хэха Къармокъуэ Хьэчим, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ   Владимир, районхэм я Iэтащхьэхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Журналистхэм я етхуанэ зэхыхьэшхуэр зэхуащIыжащ

2017-12-06

 • Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щекIуэкIа, КИФЩI-м и хэгъэгухэм я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм я V зэхуэсышхуэр дыгъэгъазэм и 1-м зэхуащIыжащ. Ингуш Республикэр илъэс 25-рэ зэрырикъум ирагъэхьэлIа зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ «Кавказ Ищхъэрэ» щIыналъэ зэхуаку центрымрэ КИФЩI-м и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэмрэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэм и Аппаратыр, Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэр, Ингуш Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэр я дэIэпыкъуэгъуу. Iуэху щхьэпэм хыхьэу, Магас къалэм щыIэ Ингуш къэрал университетым и щIэныгъэ библиотекэм къыщызэрагъэпэщащ зэIущIэ зыубгъуахэр, мастер-классхэр, стIол хъурейхэр, эксперт сессиехэр, гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Лъахэ къэкIыгъэхэмрэ псэущхьэхэмрэ

2017-12-06

 •  Биологие щIэныгъэхэм я док- тор, профессор, КъБР-м и Парламентым  и депутат  Щхьэгъэпсо        Сэфарбий, къызэрыщIэкIымкIэ, уси етх. Абы и эко-усэхэр ятеухуащ КъБР-м и Тхылъ плъыжьым ихуа, кIуэдыжыпэным нэса псэущхьэхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ. КIэщIу жыпIэмэ, къулыкъущIэр зыгъэгузавэ Iуэхур усэбзэм хуигъэкIуауэ къытхуиIуатэу аращ. Ар топсэлъыхь къэнар хъума зэрыхъуным, я бжыгъэр гъэбэгъуэжыным укъыхуреджэ, яхэлъ я хущхъуэгъуэхэм дыщегъэгъуазэ. Ди гуапэу тыдодзэ биолог-лирикым и IэдакъэщIэкIхэм щыщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэрылажьэ гумызагъэ

2017-12-06

 • Ди къэралым щIэныгъэр ипэкIэ щызыгъэкIуатэхэм, абы хэлъхьэныгъэ купщIафIэхэр хуэзыщIхэм ящыщ адыгэ бзылъхугъэщ мы тхыгъэр зытеухуар. Ар щIэныгъэм и дунейм гъуэгу бгъуфIэ щыхэзыша, филологие щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я IуэрыIуатэмрэ литературэмкIэ иIэ кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Бозий Наимэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Таумурзаевэ ФатIимэ: Слъэгъуахэм куэдым срагъэгупсысащ

2017-12-06

 • ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалу иджыблагъэ Сочэ щызэхэтам щыIахэм ар хуабжьу ягу зэрырихьам и щыхьэтщ абы теухуа гукъэкIыжхэмкIэ иджыри къыздэсым зэрызэдэгуашэр. А зэхыхьэм игъэгушхуахэм ящыщщ КъБКъУ-м и студентхэмрэ аспирантхэмрэ я профсоюз зэгухьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэ Таумурзаевэ ФатIимэ. ЩIалэгъуалэ зэхуэсыр къызэрыщыхъуам теухуауэ абы упщIэ зыбжанэкIэ зыхуэдгъэзащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Джылахъстэнейм и псэукIэм ухегъэгъуазэ

2017-12-06

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ «Малая Кабарда в годы становления и развития социализма» фIэщыгъэм щIэт тхылъыр. Беслъэней Владимир и Iэдакъэ къыщIэкIа а тхылъыр хуэгъэпсащ зи гугъу ящI лъэхъэнэм Тэрч щIыналъэм къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

2017-12-06

­

­­«Iуащхьэмахуэ-Азау» бгы къежэхыпIэ-зыгъэпсэхупIэм ХХ лIэщIыгъуэм икухэм лэжьэн щIидзащ. Азау хуейм кIапсэ гъуэгухэм я станцитI щыIэщ, иджыри зы яухуэ. Азау хьэщIэщ, турбазэ, шхапIэ куэд щыIэщ. Мы хуейр гъэм и сыт хуэдэ зэмани псэгъэгуфIэщ: щIымахуэм уэсымрэ псей щхъуантIэхэмрэ нэр ящогуфIыкI, гъэмахуэм нэхъ дахэжщ, удзхэмрэ удз гъэгъахэмрэ алэрыбгъум хуэдэу «зэIущащи». Мыбы мэз, мылым къыщIэж псы къабзэ зэрыщыIэр хэплъхьэжмэ, цIыхухэр къыщIыдихьэхыфыр гурыIуэгъуэщ. ЩэкIуэгъуэ мазэм щыщIэдзауэ уэсыр Iуву телъщи, мы щIыпIэр я кIуапIэщ бгым лыжэкIэ къежэхын зыфIэфIхэм.

Зыхыхьэхэр: Хэха