ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыгъэгъазэ, 2017

Нобэ

2017-12-05

 • Урысейм и Дзэ щIыхьым и махуэщ -  1941 гъэм советыдзэхэм Москва деж нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр щрагъэкIуэтыжу хуежьащ.
 • Таиландым щагъэлъапIэ адэм и махуэр
 • 1456 гъэм щIыр хъейри, Неаполь къалэр зэтрикъутащ. Абы щыгъуэ цIыху мин 35-рэ хэкIуэдауэ щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэхъыщхьэр уи лъэпкъыр фIыуэ плъагъунырщ

2017-12-05

 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Къумыкъу Тыгъуэн Хьэбас и къуэркъызэралъхурэ илъэс  90  ирокъу
 •  Къумыкъу Тыгъуэн Хьэбас и къуэр Урысей Федерацэми хамэ къэралхэми щыцIэрыIуэ щIэныгъэлIщ, егъэджакIуэщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и кавказыдж тхыдэ школым и къызэгъэпэщакIуэщ. Профессор Къумыкъу Тыгъуэнщ республикэм и лъэпкъ IэщIагъэлIхэм ящыщу тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор цIэ лъапIэр япэу зыхуагъэфэщар.
 • Шэджэм районым хыхьэ Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм 1927 гъэм дыгъэгъазэм и 5-м къыщалъхуащ Къумыкъур. Жылэм дэт курыт школ №1-р ехъулIэныгъэ-       кIэ къиуха нэужь, щIалэщIэр 1945 гъэм щIэтIыс-        хьащ Къэбэрдей къэрал пединститутым тхыдэмкIэ        и факультетым икIи тхыдэдж IэщIагъэр зригъэгъуэтащ. Лъэпкъ тхыдэм дихьэх, щIэныгъэм хуэнэхъуеиншэ Тыгъуэн щIэхъуэпсырт а IэщIагъэмкIэ бгъэдэлъ зэфIэкIым нэхъри хигъэхъуэну. А мура-    дыр иIэу ар щIэтIысхьащ Осетие Ищхъэрэ къэрал пединститутым и аспирантурэм. Еджагъэшхуэхэу Скитский  Б. В., Тотоев М. С. сымэ и щIэныгъэ унафэщIу Къумыкъум 1953 гъэм игъэхьэзыращ и кандидат диссертацэр икIи Куржым ехъулIэныгъэкIэ щыпхигъэкIащ. Абы лъабжьэ хуищIащ студент илъэсхэми къыкIэлъыкIуэ зэманми иригъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мысостышхуэ Маринэ: Сэ къызгуроIуэ КIунэ сызэрырагъапщэр

2017-12-05

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналисткэ Мысостышхуэ Маринэ ди псэлъэгъущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

2017-12-05

 • Уэртэн Алим  и  фэеплъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Дагъыстэн, Осетие Ищхъэрэ – Алание, Ингуш, Шэшэн, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь крайм зи ныбжьыр илъэс 18-м нэмыса я бэнакIуэ 200-м нэблагъэ хэтащ спортымкIэ мастер Уэртэн Алим и фэеплъу Налшык щызэхэта зэхьэзэхуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр