ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыгъэгъазэ, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я V зэхуэсышхуэу Магас къалэм щекIуэкIым

2017-12-02

 • КIуэкIуэ Ю. А. лэжьыгъэ IуэхукIэ Ингуш Республикэм щыIащ икIи щIыналъэм и Iэтащхьэ Евкуров Юнус-Бэч IущIащ. Ахэр тепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр экономикэм, егъэджэныгъэм, щэнхабзэм, туризмэм, спортым, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм щызэдэлэжьэным дяпэкIи зегъэужьыным пыщIа Iуэхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IэщIагъэлIхэр зочэнджэщ

2017-12-02

 •  Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас щокIуэкI Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я V форумым и лэжьыгъэр. КИФЩI-м и медиа зэгухьэныгъэм и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ а зэхуэсым кърихьэлIащ щIыналъэм щылажьэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр, цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ урысей эксперт цIэрыIуэхэр, федеральнэ, щIыналъэ унафэщIхэм ящыщхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. «Урысей зэкъуэт» партым и жылагъуэ IуэхущIапIэу республикэм и къалащхьэм щыIэм къекIуэлIа цIыхухэм яIущIащ

2017-12-02

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ цIыхухэм щаIущIащ «Урысей зэкъуэт» партым и жылагъуэ екIуэлIапIэм.
 • Республикэм и унафэщIым зыкъыхуагъэзащ Налшык, апхуэдэу муниципальнэ щIыналъэ зыбжанэм щыпсэухэм. Абыхэм къаIэта Iуэхухэр теухуауэ щытащ псэупIэхэр егъэфIэкIуэным, фэтэр куэд хъу унэхэр зэгъэпэщыжынымрэ зэIузэпэщ щIынымрэ, бын куэд зиIэ унагъуэхэм защIэгъэкъуэным.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Депутатыр цIыхубз ныкъуэдыкъуэм хущхъуэкIэ дэIэпыкъунущ

2017-12-02

 • УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур цIыхухэм щаIущIащ партым и Iэтащхьэ Медведев Дмитрий и жылагъуэ IуэхущIапIэу Налшык дэтым. А махуэм ар хэп-лъащ цIыху 12-м зэрызыкъыхуагъэза Iуэхухэм. ЛъэIухэр теухуат лэжьапIэ къалъыхъуэным, щIы Iыхьэхэр хабзэм тету егъэтхыным, псэупIэхэр зэгъэпэщыжыным, сымаджэ щхьэхуэхэр хущхъуэкIэ къызэгъэпэщыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гулъытэншэу зыри къэнэнукъым

2017-12-02

 • УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Щхьэгуэш Адэлбий КъБР-м и Правительствэм дыгъуасэ щахуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-12-02

 • Дыгъэгъазэм и 2, щэбэт
 • ПщылIыгъэр гъэкIуэдыным хущIэкъуным и дунейпсо махуэщ. Ди зэманми а махуэм мыхьэнэшхуэ иIэщ: ООН-м къит бжыгъэхэм ятепщIыхьмэ, дуней псом иджыри цIыху мелуан 21-рэ хуэдиз пщылIыпIэм щитщ. Абыхэм яхэтщ цIыхубзи сабии.
 • Урысейм щагъэлъапIэ Банк лэжьакIуэм и махуэр. 1990 гъэм дыгъэгъазэм и 2-м «Урысей Федерацэм и Банк нэхъыщхьэм теухуауэ» федеральнэ законыр къызэращтам тращIыхьу ягъэлъапIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

115-нэ шуудзэм хэтахэм я фэеплъ Къэхъун къыщызэIуах

2017-12-02

 • Илъэс 75-рэ и пэкIэ, 1942 гъэм и гъэмахуэмрэ бжьыхьэмрэ, Сталинград и бгъэдыхьэпIэхэр лIыгъэ яхэлъу яхъумащ 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шу дивизэм и зауэлIхэм. Ростов областым и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыхэкIуэдащ ди шууейхэм я нэхъыбэр икIи миниплIрэ щитхум ящыщу псэууэ къэнэжар и Iыхьэ щанэ иримыкъуращ. Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи псэр зытахэм я фэеплъ иджыблагъэ къыщызэIуахащ Къэхъун къуажэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2018 гъэм зэрызыдгъэпсэхунур

2017-12-02

 • Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм унафэ къищтащ ди къэралым и цIыхухэр 2018 гъэм и махуэшхуэхэм зэрыдэсыну щIыкIэм теухуауэ. Абы ипкъ иткIэ дызыхуэкIуэ илъэсым зыгъэпсэхугъуэ махуэхэмкIэ щIэддзэнурэ апхуэдэуи духыжынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуахэр Налшык щагъэлъапIэ

2017-12-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и зэхьэзэхуэхэр мы гъэм иухащ. Абы текIуэныгъэ къыщызыхьахэр иджыблагъэ Налшык щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Чэнджэщ щхьэпэхэр ират

2017-12-02

 • Бахъсэн къалэ дэт, къалэн куэд щагъэзащIэ щIалэгъуалэ центрым и лэжьакIуэхэм зэIущIэ щхьэпэ иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ар теухуат класс нэхъыжьхэм щIэсхэм школыр къауха нэужь зрагъэгъуэтыну IэщIагъэр къыхахынымкIэ чэнджэщ ятыным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ