ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыгъэгъазэ, 2017

Гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр

2017-12-01

 • Ингуш Республикэм и къалащхьэ Магас къыщызэIуахащ Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъа- щIэ IэнатIэхэм я V зэхуэсышхуэр. Журналист, къулыкъущIэ, пресс-IэнатIэхэм я лэжьакIуэ, блогер 500-м щIигъу махуитIкIэ тепсэлъыхьынущ медиа-IэнатIэм и Iуэху зыIутымрэ КИФЩI-м хыхьэ хэгъэгухэм я хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэм я лэжьыгъэр зэрегъэфIэкIуапхъэ Iэмалхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Нобэ

2017-12-01

 •   СПИД узыфэм ебэныным и дунейпсо махуэщ
 •  Исландием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1918 гъэм къызэрагъэпэщащ Дание пащтыхьыгъуэм хэт Исландие къэралыгъуэр.
 •  Португалием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 •  1255 гъэм нэмыцэхэм Кёнигсберг быдапIэм (иджы къалэщ) и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мыхьэнэшхуэ зиIа къэхъукъащIэ

2017-12-01

 • ЦIыхубэ тхыдэм и куэдщ мыхьэнэ абрагъуэ зиIа къэхъукъащIэхэр, Iуэхугъуэхэр. Апхуэдэхэм ящыщщ 20-нэ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм, 1917 гъэм и мазае – жэпуэгъуэ мазэхэм, апхуэдэуи 1918 – 1920 гъэхэм Урысейм къыщыхъуа-уэ щыта зэхъуэкIыныгъэ иныр. 1917 гъэм и жэпуэгъуэм къэхъуауэ щыта Iуэхугъуэхэм иджы хэти революцэкIэ йоджэ, языныкъуэхэми зэхъуэкIыныгъэ фIащ. А тIуми я телъхьэ дымыхъуу, дыхущIэкъунщ а къэхъукъащIэм цIыхубэм я гъащIэм и дежкIэ мыхьэнэуэ иIар зыгурыдгъэIуэным. А лъэхъэнэм Урысей пащтыхьыгъуэм иIа щытыкIэр нэхъри нэхъ хьэлъэж ящIырт политикэ, социально-экономикэ я лъэныкъуэкIэ абы и Iуэхур зэIумыбзу зэрыщытым. Къэралыр зыхэт Езанэ дунейпсо зауэри зыужьыныгъэм лъэпощхьэпо хуэхъу Iуэхугъуэхэм ящыщт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2017-12-01

 • Уаз
 • Пагагъэм  гуэныхьышхуэ   пылъщ
 • ЦIыхум и хьэл-щэным теухуауэ Алыхьым хьэ- рэм тщищIа щытыкIипщIым ящыщ зыщ пагагъэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

И IэщIагъэр и щIэщыгъуэу

2017-12-01

 • Адыгэбзэмрэ литературэмрэ курыт школым тэмэму щезыгъэдж IэщIагъэлIхэр и мащIэкъым Аруан щIыналъэм. Абыхэм яхэтщ лъэпкъпсо проектхэм япкъ иткIэ екIуэкI зэпеуэхэм жыджэру зыкъыщызыгъэлъагъуэхэр, щIыпIэм, республикэм къыщыхалъхьэ IуэхугъуэфIхэм я жэрдэмщIакIуэхэр. Апхуэдэ егъэджакIуэ пажэхэм яхэплъытэ хъунущ Къэхъун къуажэм дэт курыт школ №1-м ди анэдэлъхубзэр илъэс куэд лъандэрэ сабийхэм езыгъэдж, щIэблэм я гъэсакIуэ, унэтIакIуэ Гъащтэ (Ефэнды) Анетэ СулътIан и пхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

2017-12-01

 • Лэскэн  щIыналъэм  щызэхьэзэхуащ
 • Хьэтуей дэт спорт пэшым мы махуэхэм щызэхэтащ ныбжьыщIэхэм боксымкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщащ къуажэм щыIэ, Олимп резервымкIэ спорт школым и унафэщI ДзыхьмыщI Мартинрэ Лэскэн район администрацэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ и къудамэм и унафэщI Къэжэр Арсенрэ. Зэхьэзэхуэм хэтащ Бахъсэн, Налшык, Нарткъалэ къалэхэм, Шэджэм, Бахъсэн, Лэскэн районхэм щыщ спортсмен ныбжьыщIэхэр – псори зэхэту 80-м щIигъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр