ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дыгъэгъазэ, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. и ИлъэсыщIэ хъуэхъу

2017-12-30

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Куэд дэмыкIыу Кремлым и сыхьэт къеуэм зэманым къыпибжыкIынурэ, дэ календарым и напэкIуэцIыщIэ, гъащIэм и напэкIуэцIыщIэ къызэIутхынущ. БлэкI илъэсым и иужьрей дакъикъэхэм дэ тщыщ дэтхэнэри зэфIигъэкIахэм хоплъэж, адэкIэ зэрыпсэунум йогупсыс.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2017-12-30

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лэжьыгъэм къыхэжаныкIахэр ягъэпажэ

2017-12-30

 • Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид Черкесск дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм къэ-рал дамыгъэ лъапIэхэр дыгъуасэ щаритыжащ щэнхабзэм, гъуазджэм, литературэм, егъэджэныгъэм, спортым, нэгъуэщI IэнатIэхэм къыщыхэжаныкIа IэщIагъэлIхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Темыркъан Юрий и щIыхькIэ

2017-12-30

 • Налшык  дэт Музыкэ къэрал театрым 2017 гъэм и жэпуэгъуэ – дыгъэгъазэ мазэхэм щекIуэкIащ УФ-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ я министерствэхэм къыхалъхьа, Симфоние макъамэм и VI дунейпсо фестивалыр, СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, СССР-м, УФ-м я Къэрал саугъэтхэмрэ Глинкэм и цIэр зезыхьэ саугъэтымрэ я лауреат, Санкт-Петербург щIыхь зиIэ и цIыху, а къалэм и Къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI Темыркъан Юрий и цIэкIэ къызэрагъэпэщар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Къару Тхьэм къыдит

2017-12-30

 • Къэблагъэ 2018 гъэр Хьэ гъуэжьым и илъэсу къалъытэ. Хьэр – пэжыгъэм, ныбжьэгъугъэм я нагъыщэщи, гъэ къакIуэ IуэхуфI куэдым лъапэ махуэ щачыну догугъэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

ЩIалэгъуалэр псейм доджэрэз

2017-12-30

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ТхыдэмкIэ, филологиемрэ СМИ-мкIэ и институтым и щIыхьэпIэм деж щызэхаша университетпсо ИлъэсыщIэ бал щекIуэкIащ. Маскэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыIулъ, щыгъын хэхахэр зыщыгъ щIалэгъуалэр щызэхуэсат мы гъэм етхуанэу ирагъэкIуэкI апхуэдэ гуфIэгъуэ пшыхьым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Граф Орлов и адыгэ мэлыхъуэхьэр

2017-12-30

 • Мы сурэтыр 1903 гъэм Друри У. Д. и IэдакъэщIэкIыу къыдэкIа «Инджылыз хьэ лъэпкъхэр» тхылъым щыщ пычыгъуэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГъэщIэгъуэнщ

Уае Дадэ Балъкъэр Юрэ

2017-12-30

 • КъБР-м и цIыхубэ артист, Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и артист икIи и режиссёр Балъкъэр Юрэ илъэс 40-м щIигъуауэ республикэм и Уае Дадэу «мэлажьэ».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Вагъуэбэ зауэхэм» адыгэ щIалэ цIыкIу щоджэгу

2017-12-30

 • Иджыблагъэ республикэм щызэбгрыкIащ «Вагъуэбэ зауэхэр» («Звездные войны») сабий сериалым Налшык щыщ, илъэсипщI ныбжьым ит Блай Темырлан зэрыщыджэгуам теухуа хъыбарыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи гугъапIэхэр лъагэ Пэнагуэ Залым

2017-12-30

 • КъыдэкIуэтей щIэблэм я дежкIэ сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэщ Тэрч районым хыхьэ Инарыкъуей къуажэм къыщалъхуа, мы тхыгъэр зытеухуа Пэнагуэ Залым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ