ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэ, 2017

ЩIыпIэ дахэм и зыгъэпсэхупIэхэр иджырей мардэм къезэгъыжыркъым

2017-11-14

 • ЩэкIуэгъуэм и 10-м екIуэкIащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и зи чэзу зэхуэс. Абы щытепсэлъыхьащ республикэм зыщагъэпсэхуу, я узыншагъэр щрагъэфIакIуэу иIэ IуэхущIапIэхэр зыхуей хуэгъэзэнымрэ зегъэужьынымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ФIым къыхураджэ

2017-11-14

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм къызэригъэпэщри, Шэджэм къалэ дэт 1-нэ курыт еджапIэм тутыным, фадэм, наркотикым  япэIэщIэ зыщIыным теухуа конференц мы махуэхэм екIуэкIащ. 
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыгъужьхэр мэятэ

2017-11-14

 • Шэрэдж, Шэджэм щIыналъэхэм я Iэщыхъуэхэр, псом хуэмыдэу мэл зыгъэхъухэр, егъэпIейтей иужьрей зэманым ета дыгъужьхэм кърат хэщIыныгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-11-14

 • Фошыгъу диабетым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Логопедым и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и социологхэм я махуэщ
 • Белоруссием щагъэлъапIэ гъукIэм и махуэр
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Газетхэмрэ журналхэмрэ къезыгъэхьхэм папщIэ

2017-11-14

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2017 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэм-
 • рэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дадэ Iумахуэ Къарэ Борис

2017-11-14

 • ЦIыхур дунейм къыщытехьэкIэ къалэн пыухыкIа иIэу къегъэщI. Гугъу ехьми, псэзэпылъхьэпIэ ихуэми, шхынкIэ, щитIэгъэнкIэ, щыпсэункIэ мытыншми, а псоми зэрыпэлъэщын къарурэ акъылрэ Алыхьталэм кърет. И насыпщ щIэблэ гъэса къыщIэхъуауэ, ахэр щIэныгъэрэ IэнатIэкIэ къызэригъэпэщауэ, а псом къыдэкIуэуи жылэм сэбэп яхуэхъун лэжьыгъэфI кърихьэлIауэ гъащIэ кIыхь узыншэу езыхьэкIым. Апхуэдэхэращ жьыщхьэ махуэ жыхуаIэжри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Лъэпкъ жыгым и лъабжьэр зыгъэбыдэ зэхуэс

2017-11-14

 • Иджыблагъэ Черкесск къалэм щекIуэкIащ адыгэ IэщIагъэхэмрэ щэнхабзэмрэ я фестиваль. Ар КъШР-м щыIэ Адыгэ Хасэм къызэригъэпэщат «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской республики на 2014 – 2017 г. г» программэм ипкъ иткIэ. МылъкукIэ абы щIэгъэкъуэн къыхуэхъуащ КъШР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ печатымкIэ и министерствэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НыбжьыщIэмрэ хабзэмрэ

2017-11-14

 • Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Тохъутэмыщ Мухьэмэд и тхьэмадэу екIуэкIащ балигъ мыхъуахэм я Iуэхухэмрэ абыхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ муниципальнэ комиссэм и зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НэхъыфIхэр къыхах

2017-11-14

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым ирегъэкIуэкI «2017 гъэм и ехъулIэныгъэ» конкурсыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Адыгэ лъагъуэжьхэр

2017-11-14

 • Тхыдэмрэ  щIыуэпсымрэ
 • Тхьэхущынэ  щыгу
 •  Сочэ къалэм хыхьэ Головинкэ (Шахэпэ) къуажэм хы псыIумкIэ гъэза и гъунэм уардэу къыщыхэщхьэхукI, ныбжь ин дыдэ зиIэ «Жыгдахэ» здэщыт щIыпIэр шапсыгъ адыгэхэмрэ абдежым гъунэгъуу щыпсэуа убыххэмрэ ижь-ижьыж лъандэрэ я тхьэ елъэIупIэжьу къекIуэкIащ. Тхыдэ мыжыжьэм къызэрыхэщыжымкIэ, пащтыхь къэралыгъуэжьым КъухьэпIэ Кавказым и хы ФIыцIэ Iуфэр зыIэщIигъэхьэн папщIэ, XIX лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэм къаруушхуэ тригъэкIуэдауэ щытащ. А лъэхъэнэм урысыдзэм хэта я пашэхэм ятхыжа я гукъэкIыжхэм къызэрыщагъэлъэгъуэжамкIэ, Шахэ псышхуэр хым щыхэлъэдэжым пэгъунэгъуу, и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ жыгей абрагъуэхэм ясея гуэрэн гъуэзэджэ итыгъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха