ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэ, 2017

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-11-11

 • Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.
 • А махуэм дэ догъэлъапIэ лIыгъэрэ тегушхуэныгъэрэ зыхэлъ цIыхухэу а къулыкъум къыхуигъэщIахэр икIи ар зи гъащIэ псом IэщIагъэ зыхуэхъуахэр. БлэкIа илъэсищэм и сыт хуэдэ лъэхъэнэми къэралым и дежкIэ нэхъ мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэ а IэнатIэм и лэжьакIуэхэм къулыкъукIэ къапэщылъ къалэнхэр зэпэщу ягъэзащIэу къекIуэкIащ. КъызэрымыкIуэу щыт иджырей зэманми полицэм нэгъэсауэ зэфIегъэкI цIыхухэм я шынагъуэншагъэмрэ мамырыгъэмрэ къызэгъэпэщыным, абы-хэм законкIэ я сэбэп зыхэлъхэмрэ я хуитыныгъэхэмрэ хъумэным, жылагъуэ хабзэр гъэбыдэным, щIэпхъаджагъэхэм, коррупцэм, терроризмэм япэщIэтыным хуэгъэзауэ къыхуагъэув къалэнхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм и утыку зэрагъэпэщыжам деж псыутхыщIэм лажьэу щыщIидзащ. ЗэфIагъэкIа ухуэныгъэм и фIагъыр зыхуэдэр къипщытащ КъБР-м и Iэтащхьэм

2017-11-11

 •  Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я унэм и утыку иджыблагъэ зэрагъэпэщыжам  деж псыутхыщIэ къыщызэIуахащ дыгъуасэ. УхуакIуэхэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм и фIагъыр зыхуэдэм еплъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Хабзэхъумэ хэкIуэдахэм я фэеплъ къызэIуах

2017-11-11

 • Дзэлыкъуэ районым къыщызэIуахащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэу, дзэ къулыкъур езыхьэкIыу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тырныауз комбинатым и кIэрыхубжьэрыхухэр щахъумэу щыта щIыпIэхэр зэтес ящIыж

2017-11-11

 • Тырныауз комбинатым къыщыщIах рудам щелэжь фабрикэм къыщIэж ятIэпсыр щахъумэу щыта щIыпIэр зэтес щIыжыныр дызэрыт илъэсым и дыгъэгъазэм ирихьэлIэу зэфIагъэкIынущ. Абы пыщIа лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI «2012 – 2020 гъэхэм дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэныр» федеральнэ къэрал программэм хиубыдэу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-11-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Банк IэнатIэм зегъэужьыным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын «Урысейм и ахъшэ хъумапIэ» акционер зэгухьэныгъэм и къудамэ №8631-м и лэжьакIуэхэм:
 • Бейтыгъуэн Залинэ Хьэсэн и пхъум – унафэщIым и къуэдзэм
 • Дудкэ Светланэ Борис и пхъум – офис хэха №8631/0600-м и унафэщIым и къуэдзэм
 • Сэбаншы Хъусен Мухьэмэд-Шагъир и къуэм – щIыналъэ сервис центрым цIыхухэм щIэгъэкъуэн яхуэхъунымкIэ и центрым и управленэм и унафэщIым
 • Хучунаев Хьэким ТIэхьир и къуэм – офис хэха №8631/0100-м и унафэщIым.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                     КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 8-м
 • №143-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Щоджэн Хь. А. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Законностымрэ хабзэмрэ хъумэныр гъэбыдэным, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр, щхьэхуитыныгъэхэр къахузэгъэпэщыным езым и щхьэкIэ хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Щоджэн Хьэчим Алисэхь и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №144-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Чеченов А. А. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Республикэм и къэралыгъуэр зэфIэувэным щиIэ фIыщIэхэмрэ социально-экономи-кэ зыужьыныгъэм хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Чеченов Ануар Ахъмэт и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №145-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-11-11

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр Къарэмырзэ Б. С. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЩIэныгъэ, егъэджэныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным, IэщIагъэлI Iэзэхэр гъэхьэзырыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ щхьэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр             Къарэмырзэ Барэсбий Сулеймэн и къуэм етын.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ                              КIУЭКIУЭ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м
 • №146-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-11-11

 • «Адыгэ псалъэм»и ныбжьэгъуфIхэ!
 • Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ     кIэпIейкIи 10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

2017-11-11

 • Жып телефонхэр ират
 •  
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и щыхьэр Черкесск Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм (ВСО) и къалэ къудамэм хэт цIыху 38-м тыгъэ хуащIащ Iэмал щхьэхуэхэмкIэ къызэгъэпэща жып телефонхэмрэ ноутбукхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм