ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэ, 2017

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ дыгъуасэ Бахъсэн районым щыIащ

2017-11-10

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Бахъсэн щIыналъэм и суд IуэхущIапIэхэр здагъэIэпхъуа унэм щыIащ, зэ-зыгъэкIуж хеящIэхэм яIущIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Вагъуэхэр зыхэт мывэкъыр

2017-11-10

 • Налшык къалэ, ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм и лъэс лъагъуэ нэхъыщхьэм дыгъуасэ къыщызэIуахащ сурэтыщI, скульптор Пащт-Хъан Алим и Iэдакъэ къыщIэкIа «Вагъуэбэ мывэ» фэеплъыр. А Iуэхум иращIэкIа зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, езы скульпторыр, республикэ унафэщIхэр, къалэдэсхэр, хьэщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

КъБР-м и Парламентыми УнафэщIым Азербайджаным и щIыхь дамыгъэр кърат

2017-11-10

 • КъБР-м законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм Егоровэ Татьянэ щахуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м и Ленин саугъэтыр, Урысейм и Къэрал саугъэтыр зрата Кулиев Къайсын илъэси 100 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэм хэтын папщIэ Азербайджаным къикIа делегацэм хэтхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ласицкене (Кучинэ) Марие 2017 гъэмУрысейм и легкоатлеткэ нэхъыфIщ

2017-11-10

 • Дызэрыт илъэсым и накъыгъэ-фокIадэ мазэхэм атлетикэ псынщIэмкIэ федерацэм и сайтым IэIэт иригъэкIуэкIащ спортыр фIыуэ зылъагъухэр, тренерхэр, экспертхэр хэту. Ар теухуауэ щытащ илъэсым къриубыдэу екIуэкIа дунейпсо, къэрал кIуэцI зэпеуэхэм нэхъыфI дыдэухэтаспортсменыр наIуэ къэщIыным. Абы ипкъ иткIэ япэ увыпIэр иубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ, илъэс 24-рэ зи ныбжь, дуней псом тIэунейрэ и чемпионкэ, 2014 гъэмдунейпсо щIымахуэ чемпионатым щытекIуа Ласицкене Марие.
 • Федеральнэ хъыбарегъащIэ
 • агентствэхэм къатахэм япкъ иткIэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-11-10

 •   Мамырыгъэмрэ зыужьыныгъэмрэ яхуэлажьэ щIэныгъэм и дунейпсо махуэщ
 •  Бухгалтерым и дунейпсо махуэщ
 •  ЩIалэгъуалэм я дунейпсо махуэщ
 •  Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэщ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жэщ-махуэ зимыIэ къулыкъу

2017-11-10

 • 2017 гъэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэм и махуэр щагъэлъапIэ щэкIуэгъуэм и 10-м илъэси 100 ирокъу Совет милицэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Си адэ-анэр полицэм щолажьэ»

2017-11-10

 • КъБР-м щыIэ МВД-м къыщапщытэжащ республикэм щекIуэкIа «Си адэ-анэр полицэм щолажьэ» сурэт зэпеуэм кърикIуахэр икIи ныбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIыу щы къыхахащ кIэух зэпеуэм ирагъэхьыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГуфIэгъуэр зэдагъэлъапIэ

2017-11-10

 • Урысейпсо къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэр къызэрызэIуахрэ (телевиденэр илъэс 60, радиор – 90) зэрырикъур иджыблагъэ щагъэлъэпIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Зыми емыщхь Къардэн Барэсбий

2017-11-10

 • Къэбэрдейм зы къуажи щыIэу къыщIэкIынкъымКъардэнхэзыдэмыс.А лъэпкъ хъарзынэр Зеикъуи щопсэу – дахэу, нэхъыжь и жыIэ тетрэ нэмысыр зи лъабжьэ насыпыр яIэу. Къардэнхэ Му-сэрэ КIунэрэ – псэ дахэрэ гу къабзэрэ зиIахэм – я къуэ ахъырзэмант Барэсбий. Адэ-анэрикъуажэрикъызэрыщыгугъауэ къыщIэкIащ ар. Псэужамэ, мы махуэхэм Барэсбий илъэс 90 ирикъунут. Дунейм зэрехыжри куэд щIакъым – махуэ 57-рэ дэкIауэ аращ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЗэуIуу, купщIафIэуикIи гукъинэжу

2017-11-10

 • Зи ныбжь хэкIуэтахэр гъэлъэпIэным теухуауэ Бахъсэнрайоным мазэкIэ щрагъэкIуэкIа Iуэхугъуэ гукъинэжхэм жылагъуэ псори жыджэру хэтащ. Къуажэ администрацэхэр я щIэгъэкъуэну, ар къызэригъэпэщащ цIыхухэм зэуIуу социальнэ Iуэхутхьэбзэ щыхуащIэ щIыналъэ центрым. ГуфIэгъуэ зэIущIэ псоми хэтащ «Бахъсэн муниципальнэ районым и «КЦСОН» ГКУ-м и унафэщIКъэнэмэт Юрислъам, пенсионерхэм я щIыналъэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Къаздэхъу Олег, къуажэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэр. ЖьыкIэфэкIэ-хэм яхуэфащэ пщIэ хуащIащ: нэгузегъэужь Iуэхугъуэхэр хуагъэхьэзыращ, концерт купщIафIэ ирагъэплъащ, гуфIэгъуэ Iэнэ къыхуащтащ. Мазэм къриубыдэу нэхъыжьхэм псалъэ IэфI куэд хужаIащ, гум къыбгъэдэкI хъуэхъухэр лъагъэсащ, узыншагъэ быдэрэ дэрэжэгъуэрэ яIэу иджыри куэдрэ яхуэпсэуну зэрагуапэр къыхагъэщащ. ГъащIэм и пIалъэ зыщIэ нэхъыжьыфIхэми зэхуаIуэтэжын я мащIэтэкъым. Абыхэм къащыдэхуэм, зэхуэсахэм я Iэгуауэм щIэту, лъэпкъ макъамэм зыкъыдагъэзащ, нэхъыщIэхэр я лъэгу щIагъэплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха