ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэ, 2017

«IэхъуэгъуэтегъэкIыу фыбгъэдэмыхьэ»

2017-11-09

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ Налшык къалэм и автомобиль гъуэгухэм иращIылIэ лэжьыгъэр здынэсам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Нобэ

2017-11-09

 • Фашизмэм, расизмэм, лъэпкъ зэхэгъэж щIыным япэщIэтыным и дунейпсо махуэщ
 • Радиацэм пэщIэтыным хуэунэтIа акцэхэм я дунейпсо махуэщ
 • ФIагъым и дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэм и Iэужь

2017-11-09

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ щIэныгъэлI цIэрыIуэ Гугу Рашад къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу «Научное наследие» зи фIэщыгъэ тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Динамо-Ставрополь» – «Спартак-Налшык» – 0:3

2017-11-09

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ Ставрополь крайм и Рыздвяный щIыпIэм дыгъуасэ щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ. Ди щIалэхэм ящыщу топхэр дагъэкIащ Магомедов    Чингизрэ ЛIуп Ислъамрэ (2).
 • «Динамо-Ставрополь»-мрэ «Спартак-Налшыкымрэ» зэрызэдэджэгуамрэ зи чэзу зэIущIэхэм яужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 • Хьэтау  Ислъам.

Зыхыхьэхэр: Футбол

Адыгэ хабзэр зи мыбзыпхъэ адыгэбзэр зеиншэ къабзэщ

2017-11-09

 •  Тхыдэдж,  тхакIуэ,  философ  цIэрыIуэ  Бейтыгъуэн  Сэфарбий  Нэхьмэн  и къуэм  и  ныбжьыр  илъэс  75-рэ  ирокъу
 •  ЗыкъэзыгъэщIамкъигъэщIахэр
 •  Бейтыгъуэн Сэфарбий 1996 гъэм «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм къыщыдигъэгъэкIат жыIэгъуэхэр е псалъэ шэрыуэхэр щызэхуэхьэса «ЗыкъызогъэщI» тхылъыр. Абы и пэкIэ, 1986 гъэм, дунейм къытехьащ «Псалъэ псэу» зыфIищар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Дунейр тIу изыщIыкIа Октябрь революцэр

2017-11-09

 • Илъэсищэ ирикъуащ дуней псор зыгъэзджызджа Октябрь Революцэ Иныр къызэрыхъурэ. КъухьэпIэ щIэныгъэлIхэм абы фIащар «жэпуэгъуэ переворот»-щ. Ар щыщыIа 1917 гъэ лъандэрэ зэманыфI дэкIащ икIи куэд къэхъуащ. Абы къыхэкIыу Iэмал хъарзынэ диIэщ нобэрей IуплъэгъуэкIэ Октябрь революцэм кърикIуахэм дегупсысыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэуэ къулеищэ мэхъу

2017-11-09

 • Уи нэсып къыщикIынур пщIэнукъым. Нэхъыбэм ар къыщыхъур зыкIи упэмыплъауэщ. Апхуэдэу имыщIэххэу Воронеж щыщ цIыхухъум щэкIуэгъуэм и 5-м лотореемкIэ къихьэхуащ сом мелуан 506-рэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-11-09

ФРГ-м и къалэшхуэхэм ящыщ Мюнхен кIуэхэм зыплъыхьын къыщыщIадзэр абы и РатушэщIэм и дежщ. А унэм занщIэу узэIэпешэ и уардагъымкIэ. Мы щIыпIэм щыплъагъунущ телъыджэ куэд. Псом япэу удахьэх IуэрыIуатэм, дин хъыбархэм яхэт лIыхъужьхэм тращIыкIа скульптурэхэм. Унащхьэм метр 85-рэ зи кIыхьагъ лифтхэмкIэ удэкIуеймэ, Баварием и щыхьэрым и щIыпIэ псори уолъагъу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Бжьыхьэм усэ къыпощэщ

2017-11-09

 • Мы махуэхэм илъэсибгъу ирикъуащ «Гъэм и теплъэ-гъуэхэр» фIэщыгъэм щIэту «Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэщ усэ пшыхьхэм зэрырагъажьэрэ.
 •  
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Дунейпсо зэпеуэм къыщыхожаныкIхэр

2017-11-09

 • Сочэ и «Адлер-Арена» стадионым жэпуэгъуэм и 27-м щекIуэкIащ панкратионымкIэ дунейпсо чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэр абы къыщыхэжаныкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт