ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэ, 2017

Урысейм и Президент Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм къехъуэхъуащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ

2017-11-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу.
 • ЛIэщIыгъуэ куэд лъандэрэ ди цIыхубэм я зэкъуэтыныгъэр гъэбыдэнымкIэ гугъуехьхэр къызэнэкIынымкIэ, къэрал иныр зехьэнымкIэ дэIэпыкъуэгъуу къокIуэкI хэкур фIыуэ лъагъуныр, абы и цIыху пэжу щытыныр, ди тхыдэм пщIэ хуэщIыныр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев О. Е. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-11-08

 • Си ныбжьэгъу, хэкуэгъу лъапIэхэ, Кавказ Ищхъэрэм и цIыхухэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • Ди адэжьхэм илъэс щиплIым щIигъу япэкIэ губзыгъагъэ зэрахэлъыр, щалъхуа щIыналъэр зыми IэщIэмылъу хъумэным зэрыхущIэкъур ягъэлъэгъуащ икIи хэкур зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжри, къэралыр къагъэщIэрэщIэжащ, ягъэбыдащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КIуэкIуэ Ю. А. КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыIущIащ Сбербанк ПАО-м и Юпщэ-КъухьэпIэ банкым и унафэщI Титов Е. В.

2017-11-08

 • КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щыIущIащ Сбербанк ПАО-м и Юпщэ-КъухьэпIэ банкым и унафэщI Титов Евгений.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейр шэрхъщи, мэкIэрахъуэ

2017-11-08

 • Къыщиудын и пэкIэ вулканым щIы щIагъым пIалъэ кIыхькIэ зыщызэщIещIэ. ИтIанэ къибыргъукIа лыгъэм къыпэщIэхуэ псори ирех щысхьыншэу икIи IэубыдыпIэншэу. Абы ещхь гуэрщ революцэхэр. Ахэр цIыхухэм я зэхуэмыдэныгъэмрэ я гъащIэм хэлъ мызахуагъэмрэ зэрагъэкIуэд иужьрей Iэмалщ икIи шынагъуэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-11-08

 • КВН джэгукIэм и дунейпсо махуэщ. 1961 гъэм Москва и телевиденэм къигъэлъэгъуащ КВН программэм и япэ нэтыныр. Абы тращIыхьауэ, 2001 гъэ лъандэрэ къэрал зыбжанэм щагъэлъапIэ КВН-м и махуэр.
 • Радиологием и дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дызэкъуэтмэ–дылъэщщ

2017-11-08

 • ЩэкIуэгъуэм и 4-м Налшык къалэ щагъэлъэпIащ Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. Абы теухуауэ Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм деж къыщызэрагъэпэща зэхуэсым цIыху мин бжыгъэхэр кърихьэлIат. Махуэшхуэр яублащ Урысей Федерацэм и бэракъыр утыкум кърахьэнымкIэ. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий къызэхуэсахэм щехъуэхъум къыхигъэщащ:
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-11-08

 

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къыпхуэмылъытэным хуэдиз къаруушхуэ

2017-11-08

 • 1912 гъэм накъыгъэм и 5-м большевикхэм я «Правда» газетым и япэ номерыр дунейм къытехьауэ щытащ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, щэхуу. Къызэрыунэхурэ, РСДРП-м Iэщэ лъэщу къилъытащ печатыр. Хуабжьу зэхэзехуэн ящIми, къыдагъэкIащ «Искра» газетыр, нэгъуэщIхэри. ЗэрахузэфIэкIкIэ ахэр зэбгрырагъэ-хырт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КПРФ-м къызэригъэпэща гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр

2017-11-08

 • Дыгъуасэ Налшык къалэ щагъэлъэпIащ Октябрь социалист революцэр илъэси 100 зэрырикъур. Абы ехьэлIа дауэдапщэхэр къызэригъэпэщащ КПРФ политикэ партым КъБР-м щиIэ къудамэм и комитетым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ари зы лъэхъэнэти блэкIащ

2017-11-08

 • ХХ лIэщIыгъуэм ди къэралым псори зэхэту революциплI щекIуэкIащ. Иужьрейм, 1991 гъэм щыIам, Совет Союз лъэщыр игъэлъэлъэжащ, коммунист идеологиер щIитIащ. Сыт абы къытхуихьар?
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха