ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэ, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм и щIыхькIэ цIыхухэм зэрехъуэхъур

2017-11-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэмкIэ сынывохъуэхъу!
 • Хэкум и къекIуэкIыкIам, ехъулIэныгъэшхуэхэмкIэ, къэпщытэныгъэ гугъухэмрэ лIыхъужьыгъэр зи лъабжьэ текIуэныгъэхэмкIэ гъэнщIа абы и тхыдэм ди лъэпкъыр къыгуэхыпIэ имыIэу зэрыпыщIам и дамыгъэщ а махуэшхуэр. ЦIыхубэм я Хэкум хуаIэ лъагъуныгъэр, ар яхъумэжыным дапщэщи зэрыхуэхьэзырыр сыт хуэдэ зэманми щытащ ди къэралым и щхьэхуитыныгъэмрэ и суверенитетымрэ я лъабжьэ быдэу. Хэкупсэ нэсхэмрэ лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэмрэщ зихуэдэ щымыIэ урысей къэралыгъуэр хъума зэрыхъуар зи фIыгъэр. ШынагъуэщIэхэр къыщыкъуэкI ди зэманми дэ ди къалэнщ ди зэкъуэтыныгъэр дгъэбыдэну, Урысейм лъэпкъ куэду зэхэт и цIыхубэм дахэту къэрал лъэщ, зи Iуэхухэр ефIакIуэ духуэну.
 • Узыншагъэ, ехъулIэныгъэ, насыпрэ зэIузэпэщыгъэрэ фиIэну сынывохъуэхъу.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2017-11-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  Къахьа ехъулIэныгъэхэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • ЩIыхь тхылъыр етын
 • Былымгъуэт Борис Хъусен и къуэм – «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм госпитальнэ хирургиемкIэ и кафедрэм и егъэджакIуэм;
 •  
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и дохутыр»
 • Иванов Владимир Иннокентий и къуэм – Урысей Федерацэм Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министерствэм и «Налшык» зыгъэпсэхупIэ» узыншагъэр хъумэнымкIэ федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и дохутыр-урологым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • узыншагъэр хъумэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Сокмышевэ Брониславэ Борис и пхъум – Тэрч муниципальнэ щIыналъэм и «ЩIыналъэ сымаджэщ нэхъыщхьэ» узыншагъэр хъумэнымкIэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм и медицинэ сестра нэхъыщхьэм,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Борсэ ХьэIишэт Хьэжсет и пхъум – «Нал цIыкIу» сабий-ныбжьыщIэ щэнхабзэ-псапащIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщIым
 • Шинкарёвэ Наталье Пётр и пхъум – «Къэбэрдей-Балъкъэрым тхылъ фIыуэ щызылъагъухэм я зэгухьэныгъэ» жылагъуэ организацэм и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Геляевэ Ариукэ Ибрэхьим и пхъум – «Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет» профессиональнэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт федеральнэ къэрал бюджет IуэхущIапIэм урысыбзэмрэ бзэщIэныгъэ зэхэтымкIэ и кафедрэм и профессорым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Къаскъул Хьэмидбий Къэралбий и къуэм – «Бахъсэн муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ, ерыскъыпхъэхэмрэ щIы зэхущытыкIэхэмкIэ и управленэ» муниципальнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Къубатий Iэдил Iэдиб и къуэм – «Iуащхьэмахуэ» курорт» акционер зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр къызэгъэпэщыным теухуа IуэхухэмкIэ и департаментым и унафэщIым,
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 • Чеченов Алий Хъусен и къуэм – Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэм и «Сабий-ныбжьыщIэ спорт школ» щIэныгъэ гуэдзэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и гъэсакIуэ-егъэджакIуэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ                                                 КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 30-м
 • №140-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Хьэгъэщагъэхэмрэ зэпэщIэувэныгъэхэмкIэ псыхьа зэман

2017-11-04

 • Къэралыр къезыгъэлар цIыху къызэрыгуэкIхэм я лIыгъэрщ
 • Илъэс 400 хуэдиз и пэкIэ Урысейр щытыкIэ хьэлъэм къихутащ. Псори зэхэзэрыхьат: дин Iуэхухэри, политикэри, псэуныгъэ и лъэныкъуэкIэ цIыхухэм я мыарэзыныгъэри. Мыпхуэдэущ ар зэрыщытар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Козак Д. Н. дыгъуасэ Москва щригъэкIуэкIащ Правительствэм щIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-11-04

 • УФ-м и Вице-премьер Козак Дмитрий и унафэм щIэту дыгъуасэ Москва щызэхэтащ Правительствэм Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛъэхъэнэщIэм хуэхьэзырщ

2017-11-04

 • КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм и джабэ нэкIухэм лыжэрэ сноубордкIэ къыщыбжыхь хъунущ щэкIуэгъуэм и 5-м щегъэжьауэ. Ар нэгъабэ елъытауэ зы мазэкIэ нэхъ пасэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iуащхьэмахуэ и щыгум хуэкIуэ автомобиль

2017-11-04

 • «УАЗ Профи» автомобилыщIэм и зэфIэкIхэр щагъэунэхуащ  Iуащхьэмахуэ  зэрыдэкIуей  гъуэгум.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэхъыжьхэм пщIэ хуащI

2017-11-04

 • Жэпуэгъуэ мазэм Дзэлыкъуэ щIыналъэм щекIуэкIащ Зи ныбжь хэкIуэтахэм я махуэм егъэщIылIа «ГущIэгъу» мазэ лэжьыгъэр. Дэтхэнэ къуажэми псапащIэ Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэр щызэфIагъэкIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щытепсэлъыхьащ студент туризмэм зэрызебгъэужьыфыну Iэмалхэм

2017-11-04

 •  Мы гъэм и фокIадэм еджапIэ нэхъыщхьэхэр зэрызэгурыIуауэ щытам ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш академием щыIащ Урысей Федерацэм и Президентым егъэщIылIа, цIыхубэ хозяйствэмрэ къэрал къулыкъумкIэ Урысей академием и студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-11-04

 • ЩэкIуэгъуэм и 4, щэбэт
 • Урысейм и дзэ щIыхьым и махуэщ – ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 • 1742 гъэм Черкасский Алексей (адыгэпщ) дунейм ехыжащ.
 • Череповец къалэм и махуэщ. Абы и лъабжьэр 1777 гъэм ягъэтIылъащ.
 • 1879 гъэм дунейм щыяпэу кассэ аппарат къигупсысащ икIи абы и патент къыIихащ США-м щыIэ Дейтон къалэм щыпсэу, шхапIэ цIыкIу зыгъэлажьэ Ритти Джеймс.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Олимп чемпионым и саугъэтхэм щIэбэну

2017-11-04

 • Адыгэ Республикэм хыхьэ Бжыхьэкъуеижь жылагъуэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха, Олимп чемпион, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч и саугъэтхэр къэхьыным теухуауэ щытар. Псори зэхэту абы щыбэнащ Урысейм и щIыналъэ куэдым щыщ спортсмен ныбжьыщIэ 200-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр