ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэ, 2017

Нобэ

2017-11-03

 • 1562 гъэм Къэбэрдейм и пщы уэлий Идар Темрыкъуэ и щIалэ Думэныкъуэ и гъусэу Астрахань хъаным и деж кIуащ.
 • 1903 гъэм Голландием щыщ физиолог Эйнтховен Виллем гум и лэжьэкIэм зэрыкIэлъыплъ электрокардиограф Iэмэпсымэ зэрызэпкърилъхьар хэIущIыIу ищIащ. И къэхутэныгъэхэм папщIэ абы 1924 гъэм Нобель и саугъэтыр хуагъэфэщауэ щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэлI щэджащэ Бгъэжьнокъуэ Барэсбий

2017-11-03

 • Адыгэхэм игъащIэми къыддекIуэкI ди хабзэр, нэмысыр джыным, екIуу зехьэным, а лъэпкъ фIыгъуэхэр къэкIуэну щIэблэхэм яхуэхъумэным гулъытэ хэха хуэзыщI ди щIэныгъэлIхэм ящыщщ тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Бгъэжьнокъуэ Барэсбий Хьэчим и къуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2017-11-03

«Кабардинка» къэрал академие гупым хэт Къумыщ Заринэ.

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Хэкупсэр ящыгъупщэркъым

2017-11-03

 • А махуэм цIыху куэд щызэхуэсат Нартан дэт школ-интернатым и куэбжэ дыхьэпIэм деж. Бжьыхьэку мазэ пэтми, гъэмахуэ фIэкIа умыщIэну, дуней щытыкIэр телъыджэт. ЕджакIуэ цIыкIухэр дахэу зэщыхуэпыкIауэ школ дыхьэпIэм деж щытт, хьэщIэ къахуэкIуэхэр кърагъэблагъэу. Школ пщIантIэм къыщызэIуахынут еджапIэм зи цIэр зэрихьэ я къуажэгъу, Хэку зауэшхуэм лIыхъужьу хэта Наурыз Мамышэ и фэеплъыр. ГуфIэгъуэ зэхуэсым кърихьэлIат зауэлIым и бынхэр, абыхэм къащIэхъуэжахэр, къуажэдэс нэхъыжьхэр, нэгъуэщI жылагъуэхэм щыщ хьэщIэхэр. 115-нэ шуудзэм и командиру щыта, генерал-майор Скороход Антон и къуэрылъху Игорь къащыхуеблагъэм, абы цIыкIухэр шыгъупIастэкIэ IущIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказ Ищхъэрэм и япэ электроннэ хъыбарегъащIэ Iэмал

2017-11-03

 • КъБР-м и ТВ-р илъэс 60 ирокъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и телевиденэр къызэрызэIуахрэ мы гъэм илъэс 60 ирокъу. Ар япэ электроннэ хъыбарегъащIэ Iэмалу къыщызэрагъэпэщат Кавказ Ищхъэрэм. Налшыкщ япэ радио псалъэр, теленэтыныр къэзытар. Иджы-кIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр» КъТРК-р республикэм и телеканал нэхъыщхьэщ, мыбы ис лъэпкъхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зыгъэзащIэщ 1 КъБР каналри, «Налшык» ОРТК-ри.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

УсакIуэшхуэр ягъэлъапIэ

2017-11-03

 • Налшык и къэрал Музыкэ театрым щэкIуэгъуэм и 1-м литературэ-макъамэ пшыхь дахэ щекIуэкIащ, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэщауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Мамхэгъхэ я зэхуэс

2017-11-03

 • Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, адыгэ лIакъуэхэм ящыщ мамхэгъхэр щыпсэуащ Куржыпсрэ Щхьэгуащэрэ я Iэгъуэблагъэм. Адыгэ ныпым тет вагъуэ пщыкIутIым я еянэ лIакъуэм сыт щыгъуи я гъуэгугъэлъагъуэу къадокIуэкI: «Зи блэкIар зыщIэм къэкIуэни иIэщ» жыIэгъуэр. Абы и щыхьэтми ярейт лъэпкъым иджыблагъэ Къэрэшей-Шэрджэсым къыщызэригъэпэща зэхуэсыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъхэр