ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэ, 2017

Кулиев Къайсын и щIыхькIэ

2017-11-02

 • ЩэкIуэгъуэм и 1-м, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъу махуэм, и пщэдджы-жьым Кулиевым и цIэр зезыхьэ уэрамым тет фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьэну къызэхуэсат абы и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр, пщIэ хуэзыщIхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

УсакIуэшхуэр ягу къагъэкIыж

2017-11-02

 • Налшык дэт Къэрал музыкэ театрым дыгъуэпшыхь фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэ-си 100 зэрырикъум. Пшыхьыр къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Дызэрыгушхуэ, щапхъэ зытетх

2017-11-02

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм Кулиев Къайсын и гъащIэмрэ творчествэмрэ теухуа «стIол хъурей» щекIуэкIащ дыгъуасэ. Кулиевым и тхыгъэхэм, абы цIыхушхуэхэм хужаIа псалъэхэм, и сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн абы къыщызэрагъэпэщат.
 • ЗэIущIэм хэтащ Урысейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм и япэ секретарь Иванов Геннадий, Москва къалэ дэт «Новый ключ» тхылъ тедзапIэм и унафэщI Рахманов Вадим, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат, Алтай республикэм и цIыхубэ тхакIуэ Белеков Иван, Тэтэрстан, Башкортостан, Чувашие, Дагъыстэн, Шэшэн, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм, Къыргъыз, Къэзахъстан къэралыгъуэхэм, нэгъуэщI щIыпIэ куэдми къикIа тхакIуэхэмрэ Къайсын къэзыцIыхуу щытахэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-11-02

 • Я зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу
 • Абхъаз.Сыхъум щекIуэкIащ еянэ абхъаз-урысей зэхыхьэ. КъэралитIым я зэпыщIэныгъэр зэрагъэбыдэнум, зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Нобэ

2017-11-02

 • Журналистхэм щIэпхъаджагъэ якIэлъызезыхьахэр жэуапым емышэлIэныр яхуэмыдэным и дунейпсо махуэщ
 • 1721 гъэм Пётр Езанэр Урысейм и император хъуащ.
 • 1937 гъэм, Октябрь революцэшхуэр илъэс тIощI щрикъум ирихьэлIэу, Кремлым и чэщанитхум щыщIагъэнащ налкъут плъыжьым (рубиным) къыхэщIыкIа вагъуэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхухэм зэи ящыгъупщэнукъым

2017-11-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа зэIущIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

2017-11-02

 • Щыпкъагъэм  и  щапхъэ  Лъостэн  Музэ
 • ГъащIэм хэлъ фIыгъуэхэм ящыщщ ныбжьэгъугъэр. А лъапIэныгъэмкIэ Тхьэр зыхуэупсахэр адрейхэм къахощ ягурэ я щхьэрэ зэтелъу зэрыпсэумкIэ, лъэ быдэкIэ гъащIэм зэрыхэтыфымкIэ, сыту жыпIэ-мэ абыхэм я псэр егъэмамыр щытыкIэ гугъум ихуэмэ, Iэр япэу къахуэзышиинухэм ныбжьэгъу пэжри зэрахэтынум, ар дапщэщи щIэгъэкъуэн быдэу, дэIэпыкъуэгъу нэсу къазэрыхущIэкIынум шэч къытрамыхьэу. Апхуэдэ ди ныбжьэгъуфI-хэм ящыщщ нобэ зи махуэшхуэр зыгъэлъапIэ Лъостэн Музэ, цIыху псэ къабзэр, щыпкъагъэр зи фащэ адыгэ бзылъхугъэ екIур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КъэкIуэнум и къалэ

2017-11-02

 • Роботхэр щыщыIэ, езыр-езыру къэщIэрэщIэж энергетикэ, езым   я унафэ щхьэхуэ къыщекIуэкI къалэм и къалэну щытынущ къэралым и экономикэр иригъэфIэкIуэну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

ТехникэщIэ къаIэрохьэ

2017-11-02

 • Адыгейм и къегъэлакIуэхэм кхъухьлъатэзехуэ зэрымыс къэзылъэтыхь Iэмэпсымэхэм я паркым иджыри техникищ къыхэхъуащ. Абы и фIыгъэкIэ къегъэлакIуэхэм Iэмал къахукъуэкIащ зыплъыхьакIуэ кIуахэу е Iэгъэбэгу къэзыщыпу гъуэщахэр къыщалъыхъуэкIэ илъэс псом къриубыдэу къэзылъэтыхь техникэхэр къагъэсэбэпыну.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Сабий сымаджэхэм ядоIэпыкъу

2017-11-02

 • Псантхуэ узыфэ зыпкърыт сабийхэм ядэIэпыкъун папщIэ Налшык дэт Музыкэ къэрал театрым концерт щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ «Зы лъэбакъуэкIэ япэ дивгъэщ» псапащIэ фондымрэ Кабалоев Щэмил зи унафэщI «Ярче» рекламэ IуэхущIапIэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ