ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэ, 2017

Нобэ

2017-11-01

 •   1520 гъэм Магеллан и псы дэжыпIэр зэрыщыIэр къахутащ. Абы и бгъуагъыр километритIрэ метр щитIрэ къудейщ зэрыхъур, ауэ Америкэ Ипщэмрэ Огненная Земля щIыналъэмрэ зэпегъэщхьэхукI.
 •  1800 гъэм США-м и унафэщIхэм ящыщу япэу Адамс Джон Iэпхъуащ президентхэм я хэщIапIэщIэм – иджыпсту ахэр Унэ ХужькIэ зэджэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-11-01

 • Уафэ  гъейрэтурэ гъадэ тезыр
 •  «Iэгу пцIанэкIэ щыблапцIэр
 • щигъэкIэсым
 • Лъэхъуэщхэр зэтещахэрт
 • зы кIэгъуасэу, ар щытхэкIэ…»
 • Зы шабзэпс шэщIыгъуэу илъэта а жыIэгъуэ кIэщIым зэи нахуэмыжыIыс Бетховен закъуащэм и макъамэ тхытхыр кърипIуэтэн папщIэ… Къайсыну укъалъхун хуейтэкъэ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Балъкъэр лъэпкъым и вагъуэ Къуршыбгъэ Iуэщхъум и щIэжьыуэ

2017-11-01

 • ПсэгъэнщI
 • Къайсын усэкIэ зигъэнщIыртэкъыми, сэри усэм сызыIэпригъашэрт. ГукIэ куэд иIыгът абы. ГукIэ ищIэрт Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Есенин, Низами, Фазули, Пастернак, Верхарн… И къуэшхэр зэрицIыхум хуэдэу ицIыхут усакIуэхэр. Ахэр фIыуэ илъагъурт, ирипагэрт. Макъамэтххэу, сурэтыщIхэу, философ Iущхэу дапхуэдиз гурыфIыгъуэу абы иIар! Зэи имылъэгъуахэм, зыдэмыуэршэрахэм щаIуплъэнур къыхуэмыгъэсу захуигъэхьэзырт Къайсын. Зэгуэр а пIалъэри къэсырти, усакIуэм и псэм зигъэнщIыжырт.
 •  Айтматов Чингиз,
 • Къыргъызым и цIыхубэ усакIуэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

«Вагъуэ цIыкIухэр» аргуэру пашэ мэхъу

2017-11-01

 • Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм лъэпкъ къафэхэмкIэ и «Вагъуэ цIыкIухэр» сабий ансамблыр (художественнэ унафэщIыр Къурашэ Эдикщ) пашэ щыхъуащ Сочэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо грант зэпеуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Илъэс пщыкIух иримыкъуахэм я зэпеуэм

2017-11-01

 • Мэзкуу пэмыжыжьэу щыIэ Чеховэ къалэм щекIуэкIащ илъэс пщыкIух иримыкъуахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Жыджэрагъ яхэлъакъым

2017-11-01

 • «Армавир» (Армавир) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 2:0 (1:0). Армавир. «Юность» стадион. Жэпуэгъуэм и 29-м. ЦIыху 800 еплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол