ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩэкIуэгъуэ, 2017

2017-11-30

 • Сом мелуан 380-м нэблагъэ
 •  Адыгей.Iэщ зыгъэхъухэм федеральнэ программэ къызэращтэрэ республикэм  и апхуэдэ хьэрычэтыщIэхэм сом мелуан  379,9-рэ щратащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

ЩIэупщIэ иIэщ

2017-11-30

 • Iуащхьэмахуэ лъапэ бгы-лыжэ зыгъэпсэхупIэр Урысейм фрирайдым щыхухэха щIыпIэ нэхъ цIэрыIуэу тхум хабжащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-11-30

 • Унагъуэ псэущхьэхэм я дунейпсо махуэщ
 • 1609 гъэм Галилей Галилео Мазэм и щхьэфэм и япэ картэр зэхигъэуващ.
 • 1571 гъэм Къэбэрдей пщы уэлий Идар Темрыкъуэ (Марие и адэр) дунейм ехыжащ.
 • 1794 гъэм урыс дзэзешэ цIэрыIуэ Суворов Александр генерал-фельдмаршал цIэр къыфIащащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди щIэщыгъуэ, дызыпэплъэ

2017-11-30

 • Адыгэ унэцIэ зэрызетхьэм и мызакъуэу, псэкIэ адыгэу зылъытэжхэм ящыщ ди унагъуэр. Ауэ щыхъукIэ, дэ фIыуэ долъагъу «Адыгэ псалъэ» газетыр, ди щIэщыгъуэу сыт щыгъуи доджэ икIи дыпоплъэ абы и къыдэкIыгъуэхэм. Абы идогъуатэ ди щIыналъэм, къэралым, хамэ щIыпIэхэм къыщыхъукъыщыщIэхэм ятеухуа хъыбархэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бейтыгъуэн Сэфарбий ягъэлъапIэ

2017-11-30

 •  Налшык къалэм и курыт еджапIэ №32-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ тхакIуэ, щIэныгъэлI, тхыдэтх, философ, журналист Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум. Зэхыхьэр къызэригъэпэщащ Налшык къалэ администрацэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и департаментым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Бдзэжьей лъэпкъыгъуэфIхэр къыщагъэхъунущ

2017-11-30

 • Шэджэм къалэм и ищхъэрэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щащI «Кавказ-бдзэжьей» ООО-м и япэрей ухуэныгъэхэр и кIэм нагъэблэгъащ. Зы илъэсым къриубыдэу абы къуэлэну тонни 100-м нэблагъэ къыщагъэхъуну я мурадщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Дохутыр, щIэныгъэлI, жылагъуэ лэжьакIуэ

2017-11-30

 • КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, Аруан район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу (70 – 90 гъэхэм), КъБР-м и Парламентым и депутату (I – II зэхуэсыгъуэхэм) щыта Лъэпщокъуэ Хьэжысмел СулътIан и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Испанием кърашу Хэкум къаша сурэт телъыджэхэр

2017-11-30

 •  УФ-м щIыхь зиIэ и художник, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ЩIДАА-м и академик, Испанием щыпсэу, щIэх-щIэхыурэ Налшык къэкIуэж ди хэкуэгъу цIэрыIуэ КIыщ Мухьэдин и лэжьыгъэхэр щагъэлъагъуэ СурэтыщI гъуазджэ-
 • хэмкIэ музейм. «Испанием къикIыу Хэкум – Дахагъэм и гимн» выставкэр къызэрагъэпэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ, ХудожествэхэмкIэ Урысей академиер илъэс 260-рэ зэрырикъум я щIыхькIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

2017-11-30

ЩIымахуэр Налшыки къэсащ... Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.

Зыхыхьэхэр: Теплъэгъуэхэр

ИлъэсыщIэм зыхуагъэхьэзыр

2017-11-30

 •  Хьэсэней декоративнэ къэкIыгъэхэр щагъэкIыу дэт IуэхущIапIэм щIидзауэ илъэсыщIэм зыхуегъэхьэзыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха