ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпэуэгъуэ, 2017

Телъыджэу йокIуэкI

2017-10-18

 • ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалыр дахэу, зэпэщу къызэрызэIуахам хуэдэу щокIуэкI убых щIыналъэм. Сочэдэсхэм я дежкIэ щIэщыгъуэу пхужыIэнукъым щIалэгъуалэ мин 30-м щIигъу щызэхуэса зэхыхьэшхуэр. ЩIымахуэ Олимп джэгухэм хэта волонтёрхэм еса-есауэ хьэщIэхэр кърагъэблагъэ, зыхуей Iуэхутхьэбзэхэр хуащIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

УФ-м и Президентым деж щыIэ Геральдическэ советым и унафэщIыр КъБКъУ-м и студентхэм яIуощIэ

2017-10-18

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъ-къэр къэрал университетым щызэхэтащ Урысейм и геральдмейстер нэхъыщхьэ, Къэрал Эрмитажым и унафэщIым и къуэдзэ, еджапIэ нэхъыщхьэм щIыхь зиIэ и профессор, абы и ПсапащIэ советым хэт Вилинбахов Георгийрэ гуманитар, правовой къудамэхэм щIэс студентхэмрэ я зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди зэпыщIэныгъэхэр

Тезырыр тэмэму япшыныркъым

2017-10-18

 • Дыгъуасэ зэхэтащ Гъуэгум шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщынымкIэ Правительствэм и комиссэм и зэIущIэ. Ар къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Нартыху жылапхъэхэр ирагъашэ

2017-10-18

 • ФIагъ ин зиIэ тонн мин 20-м щIигъу нартыху жылапхъэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм ирагъэшэнущ федерацэм и субъектхэм, къищынэмыщIауэ Беларусымрэ Къэзахъстанымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-10-18

 • Урысейм и Президентым деIыгъ
 • Адыгей.Урысейм и Президент Путин Влади-мир Iэ щIидзащ «Адыгэ Республикэр илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным теухуауэ» указым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Нобэ

2017-10-18

 •   Азербайджаным и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 •  1867 гъэм Аляскэ хытIыгуныкъуэр США-м зэрыращам теухуа дэфтэрхэр зэIэпахащ. Жэпуэгъуэм и 18-м илъэс къэс а къэралым щагъэлъапIэ Аляскэм и махуэр.
 •  1723 гъэм Пётр Езанэм Кронштадт быдапIэм и лъабжьэр игъэтIылъащ.
 •  1918 гъэм Чехословакие Республикэр къызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сом мелуан 49-м щIигъу хухах

2017-10-18

 • 2016 гъэм и накъыгъэ – бадзэуэгъуэ мазэхэм дунейм и щытыкIэ гугъухэм къыхуихьа хэщIыныгъэхэр ирагъэкIуэдыжын папщIэ Урысей Федерацэм и Правительствэм и Iэтащхьэм и унафэм ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуан 49-м щIигъу хухахынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бгы-лыжэ лъэхъэнэм и пэ къихуэу

2017-10-18

 • ЯтIэпсыр куэду къеха иужькIэ шынагъуэншэу щызекIуэн папщIэ къызэIуахыжа «Прохладнэ – Бахъсэн – Iуащхьэмахуэ» федеральнэ гъуэгур бгы-лыжэ лъэхъэнэм щIимыдзэ щIыкIэ мардэкIэ зыхуеину щытыкIэм ирагъэувэжынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хьэгъэщагъэхэр хэгъэкIын

2017-10-18

 • Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм я блэкIар политикэ хьэгъэщагъэхэр халъхьэу къаIуэтэну зэрыхущIэкъум икIи абы ижь мы зэманым дунейм щекIуэкIхэм къазэрыщIихум щытепсэлъыхьащ КИФЩI-м и Жылагъуэ со-ветым и зэIущIэм. Ар щызэхэтащ Пятигорск къалэм .
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щытхъушхуэ хужаIэ

2017-10-18

 • Урысейм и физиологхэм я XXIII съезд иджыблагъэ щызэхэтащ Воронеж къалэм. Ар теухуауэ щытащ УФ-м и Физиологие зэгухьэныгъэр, Павлов И. П. и цIэр зезыхьэр, къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум. УФ-м хыхьэ субъектхэм я лIыкIуэхэр щызэхуэса зэIущIэ иным щытепсэлъыхьащ зэгухьэныгъэм къикIуа гъуэгуанэмрэ абы дяпэкIэ къыпэщылъ къалэнхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ