ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпэуэгъуэ, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий я пашэу республикэм и лIыкIуэхэр хэтащ щIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я ХIХ Дунейпсо фестивалыр Сочэ къызэрыщызэIуахым теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэм

2017-10-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэр КIуэкIуэ Юрий я пашэу хэтащ щIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я ХIХ Дунейпсо фестивалыр Сочэ къалэм Iэтауэ къызэрыщызэIуа­хым иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхуэсым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. гъуэгу хозяйствэм и лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха я махуэшхуэмкIэ

2017-10-17

 • «Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгу ­хозяйствэм и лэжьакIуэхэу, а IэнатIэм и ­ветеранхэу пщIэ зыхуэсщIхэ! Си гуапэу сынывохъуэхъу фи махуэшхуэмкIэ! Фи лэжьыгъэм куэдкIэ елъытащ цIыхухэм я зэIузэпэщ псэукIэр, шынагъуэншагъэр, экономикэмрэ социальнэ IэнатIэмрэ я зыу­жьыныгъэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«ДыгъафIэ къалэм» и гъэсэнхэр Парламентым щохьэщIэ

2017-10-17

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щызэIущIащ депутатхэмрэ «ДыгъафIэ къалэ» сабий творчествэмкIэ академием хэт социально-экономикэ классым щеджэ ныбжьыщIэхэмрэ. «Парламент сыхьэтым» къриубыдэу ирагъэкIуэкIа Iуэхугъуэм лъабжьэ хуэхъуар Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ я лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъуарщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Нобэ

2017-10-17

 • Къулейсызыгъэм ебэ­ныным и дунейпсо махуэщ
 • 1740 гъэм Беринг Витус и экспедицэм хэтхэм Петропавловск-Камчатский къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1902 гъэм Детройт (США) къалэм къыщы­щIагъэкIащ япэ «Кадиллак» автомобилыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуалэ десантыр Iуащхьэмахуэ лъапэ щотIысыкI

2017-10-17

 • Мы Iуэхур траухуащ Кавказым пап­щIэ екIуэкIа зауэ гуащIэхэм зэ­рыщIидзэрэ илъэс 75-рэ зэрыри­къум. «Нэмыцэ аэродром» – аращ зэреджэр Iуащхьэмахуэ и дыгъэмыхъуэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ бгы ­лъагэм къытет тафэшхуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бюджет мылъкур къыдигъэхуэну?

2017-10-17

 • УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым и Къэрал Думэм и депутат, мэкъумэш Iуэ­ху­хэмкIэ комитетым хэт Быф Анатолэ «Ветеринарием и IуэхукIэ», «КъэкIыгъэхэр карантин зэращIым и IуэхукIэ» Федеральнэ законхэм зэхъуэкIыныгъэ хэзылъхьэ Феде­ральнэ законхэм я проектитI игъэхьэзыращ. Щыхэплъэн папщIэ, ахэр Къэрал Думэм къыщыхалъхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НэхъыфIхэм хабжэ

2017-10-17

 • Ди газетым зэрытетащи, иджы­благъэ Iэтауэ ягъэлъэпIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­­верситетыр илъэс 85-рэ зэ­ры­рикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэм и напэкIуэцIхэр

2017-10-17

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр мы гъэм илъэс 85-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкIахэм ящыщщ «КъБКъУ: тхыдэм и напэкIуэцIхэр» щIэныгъэ-къэхутэныгъэ конференцри.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Кавказым мамырыгъэ илъын папщIэ» фестивалым хэтхэр КъБКъУ-м щохьэщIэ

2017-10-17

 •  Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым жэпуэгъуэм и 11-м къыхуеблэгъащ Ипщэ федеральнэ университетым и лIы­кIуэхэр, «Кавказым мамырыгъэ илъын папщIэ – Налшык-2017» щIыналъэ кон­ференцыр абы щрагъэкIуэкIын папщIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэх хьэзыр хъунукъым

2017-10-17

 • ИпэкIи и гугъу фхуэт­щIауэ щытащ Шэджэм псым телъ лъэмыжым и сэмэгурабгъу лъэныкъуэм сэкъатышхуэ зэригъуэтам, абы къыхэкIыу ар зэрызэхуа­щIам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха