ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпэуэгъуэ, 2017

ЩIыхьым и аллеем

2017-10-14

 •  Дыгъуасэ, жэпуэгъуэм 13-м, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ягу къагъэкIыжащ хабзэхъумэ органхэм я лэжьакIуэхэу я псэ емыблэжу хэкIуэдахэр. Абы теухуат Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм, мамыр зэманым зи къалэн зыгъэзащIэу зи псэр зыта хабзэхъумэхэм я ЩIыхь аллееу Налшык щыIэм деж щекIуэкIа фэеплъ пэкIур. КъБР-м и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я лIыкIуэхэр, республикэм и къарузехьэ, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, жылагъуэ, дин, ветеран зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэр, хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ абы кърихьэ-лIат.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи гъащIэр мамырыгъэм щIэзыта

2017-10-14

 • Къэхъун къуажэм дэт курыт еджапIэ №2-м жэпуэгъуэм и 12-м къыщызэIуахащ КъБР-м щыIэ МВД-м экстремизмэм пэщIэтынымкIэ и центрым и оперативнэ лэжьакIуэ полицэм и лейтенант Бэрэздж Артур и фэеплъ пхъэбгъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

КIэрэф Къамболэт ящыгъупщэркъым

2017-10-14

 • КъБКъУ-м мы махуэхэм щокIуэкI еджапIэ нэхъыщхьэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ щрикъум теухуа дауэдапщэ-хэр. Абыхэм хиубыдэ IуэхугъуэфIщ университетым и ректору 1965 – 1973 гъэхэм лэжьа КIэрэф Къамболэт Наурыз и къуэм фэеплъ бюст къызэрыхузэIуахар. Ар щагъэуващ КъБкъУ-м Физикэмрэ математикэмкIэ и институтым и холлым деж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Фэеплъыр яхъумэ

2017-10-14

 • 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м щIэпхъаджащIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм щытеуам абы хэкIуэдахэм я фэеплъыр ноби яхъумэ икIи а махуэм хэхауэ ахэр ягу къагъэкIыж. А Iуэхум теухуауэ траха «Долгая дорога к миру» фильмыр дыгъуасэ утыку къыщрахьащ Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм. Фильмыр мы гъэм ягъэхьэзыращ Террорым пэщIэтынымкIэ комиссэм и жэрдэмкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Темыркъан Юрий и цIэрз езыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестиваль

2017-10-14

 • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэм фрагъэблагъэ Темыркъан Юрий и цIэр зезыхьэ Симфоническэ макъамэмкIэ VI дунейпсо фестивалым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

НэгъуэщI къэралхэм гъэлъэгъуэныгъэхэр щригъэкIуэкIынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музейм

2017-10-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музейм интерактив гъэлъэгъуэныгъэхэр щригъэкIуэкIыну и мурадщ Иорданием, Тыркум икIи Европэм и къэрал зыбжанэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэм ироплъэж

2017-10-14

 • Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ «Лъэпкъхэм я зэхущытыкIэфIымрэ зэгурыIуэныгъэмрэ къэралыгъуэр яухуэ» урысейпсо щIэныгъэ конференцыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Канунников Анатолий дохъуэхъу

2017-10-14

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм Жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ, жылагъуэ къэпщытэныгъэмрэ хабзэм тетыным и IуэхухэмкIэ и комиссэм и унафэщIым и къуэдзэ Канунников Анатолий Данил и къуэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мы махуэхэм

2017-10-14

 • Жэпуэгъуэм и 14,  щэбэт
 • Стандартхэм я дунейпсо махуэщ. 1946 гъэм къызэрагъэпэщащ СтандартизацэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэр
 • Белоруссием Анэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • 1851 гъэм Лондон къыщызэрагъэпэщащ «Рейтер» инджылыз хъыбар- егъащIэ агентствэр. Ар иджыпсту дунейм щынэхъ ин дыдэхэм ящыщщ.
 • 1860 гъэм Петербург Мариинскэ опернэ театр къыщызэIуахащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МэзгъэфIэнхэм я лэжьакIуэхэм я махуэ

2017-10-14

 • Урысей Федерацэм и мэзкъуэдыхэм я унафэщIхэм я зэхуэсышхуэу 1999 гъэм Владивосток къалэм щекIуэкIам япэ дыдэу къыщыхалъхьауэ щытащ МэзгъэфIэнхэм я лэжьакIуэхэм я махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным хуэунэтIа жэрдэмыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха