ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпэуэгъуэ, 2017

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. дыгъуасэ хэтащ Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэм

2017-10-11

 • Урысейм Террорым пэщIэтынымкIэ и лъэпкъ комитетым и Iэтащхьэ, ФСБ-м и УнафэщI Бортников А. В. дыгъуасэ ­Москва щригъэкIуэкIащ НАК-м и зэIущIэ. Абы щытепсэлъыхьащ Кавказ ­Ищхъэрэ федеральнэ округым хыхьэ щIыналъэхэм терроризмэм земыгъэубгъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр къы­щы­зэ­гъэпэщынымрэ ахэр егъэ­фIэ­кIуэ­нымрэ пыщIа Iуэхухэм, апхуэдэу Урысей Федерацэм терроризмэм и ­идеологием щыпэщIэтыным хуэгъэп-са, 2013 – 2018 гъэхэм ятещIыхьа Комп­лекс­нэ планыр гъэзэщIа зэрыхъум щы­хэплъащ. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Ю. А.

 •  
 • ЗэIущIэр къыщызэIуихым, НАК-м и ­Iэтащхьэм къыхигъэщащ, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьыгъэр тэмэму зэрызэ­теухуам и фIыгъэкIэ, Кавказ Ищхъэрэм терроризмэм пыщIа хабзэншагъэу щалэ­жьыр нэхъ мащIэ хъууэ зэрыхуежьар. Шынагъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ IэнатIэ хэхахэмрэ хабзэхъумэхэмрэ мы гъэ дызэрытым террорист унэтIыныгъэ зиIэ щIэпхъаджагъэ зыбжанэ къамыгъэхъун яхузэфIэкIащ, «зызыущэхуа» гуп тIощI къы­щIагъэщащ икIи абыхэм хэт цIыхуи 120-м, я нэхъыбапIэкIэ щIалэгъуалэу, я лэжьыгъэр къызэпаудащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэр «Бжьыхьэ дыщафэ-2017» мыгъэрей выставкэми къыщыхожаныкI

2017-10-11

 • Жэпуэгъуэм и 8-м Мэ­къумэш IэнатIэмрэ ерыскъыпхъэ промышленнос­тымрэ я лэжьакIуэм и махуэр ягъэлъэпIащ. Абы ирихьэлIэу жэпуэгъуэм и 4 – 7-хэм Мэзкуу, ВДНХ-м и хэщIапIэм, «Бжьыхьэ дыщафэ-2017» 19-нэ Урысей аг­ропромышленнэ выс­тавкэр щагъэлъэгъуащ.

 •  
 • Мы гъэм УФ-м и мэкъу­мэшыщIэхэм я зэхы­хьэш­хуэм щIыналъэ 70-м, апхуэ­дэу нэгъуэщI къэрал 15-м я предприятэ зэмылIэужьыгъуэу 1400-рэ зэхуишэсат.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш IэнатIэу 23-рэ, щIэныгъэ IуэхущIапIэу 3 выставкэм хэтащ. Ап­хуэ­дэщ бгылъэ, жьэгъущIэс щIы­пIэхэм жыг хадэхэр щы­гъэкIынымкIэ Кавказ Ищ­­хъэрэ щIэныгъэ-къэ­хутакIуэ институтыр, республикэм Мэкъумэш хо­зяйствэмкIэ и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтыр, КIуэ­кIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш универси­тетыр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ХъыбарегъащIэ IэнатIэм дауэ зиужьа хъуну?

2017-10-11

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым деж щыIэ Жы­лагъуэ советым дыгъуасэ щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и электроннэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэр зэрылажьэмрэ абыхэм зэрызаужь щIыкIэмрэ.
 •  
 • ЗэIущIэм кърагъэблэгъат ВГТРК-м и «Къэбэрдей-­Балъкъэр» ГТРК-м и унафэщI Битокъу Владимир, ЦIыхубэ коммуникацэхэм, хъыбарегъащIэ технологиехэм, связым  я IуэхукIэ кIэлъыплъыныгъэ къызэзыгъэпэщ федеральнэ IэнатIэм КъБР-м щиIэ управленэм и унафэщI Бочаров Юрий, КъБР-м радиомрэ телевиденэмкIэ и центрым и уна­фэщI Жылау Сафудин, депутатхэр, Жылагъуэ советым хэтхэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Нобэ

2017-10-11

 • Хъыджэбз цIыкIухэм я дунейпсо махуэщ
 • Башкортостан Республикэм и къэралыгъуэм и махуэщ
 • Абхъазым IэщэкIэ зэ­щIэу­зэда я къарухэм я махуэщ
 • 1138 гъэм Алеппэ щIыр щыхъеящ. АпхуэдизкIэ лъэ­щу щIыр иутхыпщIати, ар цIыхухэм ялъэгъуа ­къэхъукъащIэ нэхъ шы­нагъуэ дыдэхэм хабжащ. Абы щыгъуэ цIыху мин 230-м щIигъу хэкIуэдауэ щытащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гум, псэм щыщ Iыхьэ

2017-10-11

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм, хабзэ хъуауэ, илъэс къэс егъэ­лъапIэ ди республикэм и курыт школхэм я егъэджакIуэ нэхъыфIхэр. ЕгъэджакIуэм и махуэм, жэпуэгъуэм и 5-м, палатэм и пэш нэхъ ин дыдэм щызэ­хуашэсащ зи зэфIэкIкIэ гъэ еджэгъуэ блэкIам къыхэжа­ныкIа лэжьакIуэ гуп.
 •  

 •  
 • ЕгъэджакIуэхэм я махуэш­хуэмкIэ ехъуэхъуну гуфIэгъуэ зэхуэсым зыкърагъэхьэлIат ­КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщIхэр. ЗэIущIэр къызэIуихащ икIи иригъэкIуэкIащ Жыла­гъуэ палатэм и Аппаратым и чэнджэщэгъу Теппеевэ Iэсият. Къы­зэхуэсахэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуа нэужь, абы псалъэ иритащ Жылагъуэ палатэм и унафэщI Берд Хьэзрэталий. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НыбжьыщIэхэм Сочэ кIуэну загъэхьэзыр

2017-10-11

 • «ДыгъафIэ къалэ» Сабий творчествэмкIэ академием щекIуэкIащ республикэм и математик ныбжьыщIэхэм я зэхьэзэхуэ. «Сириус» центрым къыхилъхьа егъэджэныгъэ программэм ипкъ иткIэ, абы пашэ щыхъуа сабийхэр хэтынущ щэкIуэгъуэ мазэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну урысейпсо зэпеуэм.
 •  
 • Республикэм и курыт школхэм я 7 – 9-нэ классхэм щеджэхэм ящыщу гукъыдэж зиIэ дэтхэнэри хэтащ зэпеуэм и япэ Iыхьэм. Абыхэм лэжьыгъэхэр ягъэзащIэри, Интернетым и IэмалхэмкIэ центрым ягъэхьыжащ. КъэпщытакIуэхэр хэплъэжа нэужь, зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм хэтыпхъэу къалъытащ еджакIуэ 44-рэ. Абыхэм ящыщу 29-р «Ды­гъафIэ къалэм» и гъэсэнхэщ, адрейхэр республикэм и нэгъуэщI курыт школхэм щоджэ.
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Сириус» егъэджэныгъэ цент­рыр «Зэчиймрэ ехъулIэныгъэмрэ» Егъэджэныгъэ фондым Сочэ къалэм къыщызэригъэпэщащ 2014 гъэм и дыгъэ­гъазэм. Фондым и жэрдэмщIакIуэхэм яхэтщ Урысей Федерацэм щыцIэрыIуэ щIэныгъэлIхэр, егъэджакIуэхэр, щэн­хабзэмрэ спортымрэ я лэжьакIуэхэр. «Сириус»-м и ­къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ сабий зэчиифIэхэр гъэбелджылынымрэ абыхэм ябгъэдэлъ зэфIэкIым адэкIи зегъэужьынымрэ.
 • ЩХЬЭЛЫКЪУЭ  Дисэ.

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Джатэ Руслан и хъуэхъу дахэр

2017-10-11

 • Ди къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, тхьэмахуэ ­кIуам ди республикэм щагъэлъэпIащ ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэр. IэнатIэм и зыужьыныгъэм зи зэфIэкI езыхьэлIэхэр щагъафIэ пшыхьхэр щIы­пIэхэм щызэхашащ. Абыхэм ирагъэблэгъащ лэжьыгъэм къыхэжаныкIыу ехъулIэныгъэфIхэр зы­Iэрызыгъэхьахэр, школхэм я унафэщIхэр, егъэ­джэныгъэм и ветеранхэр.
 •  

 •  
 • Дзэлыкъуэ щIыналъэм къыщызэрагъэпэща апхуэдэ пшыхьыр гу­къи­нэж ящыхъуащ абы кърихьэлIа псоми. Егъэджа­кIуэхэр, гъэсакIуэхэр, нэхъыжьыфIхэр зыхэта ­гуфIэгъуэр щекIуэкIащ Дзэ­лыкъуэкъуажэ дэт Щэн­хабзэмкIэ унэм. ЩIэблэм щIэныгъэ куурэ гъэсэныгъэ екIурэ егъэгъуэтыным зи зэфIэкIи щIэныгъи езыхьэлIэ егъэджакIуэхэм гуапэу ехъуэхъуащ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Руслан. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыгулыбгъу Анетэ ПсыкIэху егъэгушхуэ

2017-10-11

 • Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и Iэ-тащ­хьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къэнэмэт Рустам и жэрдэмкIэ щIыпIэм и егъэджакIуэхэм хуагъэлъэпIащ я IэщIагъэм епха махуэшхуэр.

 •  
 • - ЕгъэджакIуэр – къэралыр зэрыгушхуэ, абы и псэкупсэ тегъэщIапIэ цIыхущ, лъэпкъым бгъэдэлъ щэнхабзэмрэ хабзэмрэ щIэблэм ябгъэдэзылъхьэщ, – къыхигъэщащ Къэнэмэтым и псалъэм. – Фэ, ди егъэджакIуэхэ, ­вбгъэдэлъ педагогикэ Iэзагъым, творческэ Iуэху зехьэкIэм, сабийхэм яхувиIэ лъагъуныгъэ нэхум я фIыгъэкIэ ныбжьыщIэхэм я гумрэ я псэмрэ къыщоуш цIыхугъэ, пщIэ, нэмыс жыхуэтIэ хьэл-щэнхэр. Ди гуапэу дынывохъуэхъу фи махуэшхуэмкIэ. Гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ фиIэу, фи мурадхэмрэ хъуэпсапIэхэмрэ нэрылъагъу хъууэ Тхьэм узыншэу куэдрэ фигъэпсэу, фигъэлажьэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЕгъэджакIуэхэр Анзорей щагъэлъапIэ

2017-10-11

 • ЕгъэджакIуэхэм я махуэшхуэр щы­хуагъэлъапIэ гуфIэгъуэ зэIущIэ ще­кIуэкIащ Лэскэн районми. Администрацэм и унэм къыщызэрагъэпэща зэхуэсыр къызэIуихащ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ АфIэунэ Мухьэдин.
 •  

 

 • - Район администрацэм и Iэтащхьэ Инжыджокъуэ Сэфарбии адрей щIыналъэ унафэщIхэми я цIэкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэмкIэ, – жиIащ абы. – ФIыщIэ ин фхузощI фи къару фемыблэжу, хьэлэлу фи лэжьыгъэр зэрефхьэкIым папщIэ.Фэ зыкъомкIэ фэлъытащ ди къэралыр зыщыгугъ щIэблэр хэкупсэу, жэуап­лыныгъэр зыхащIэу къэтэджыныр. Ехъу­лIэныгъэ фиIэу, фыузыншэу, творческэ зыужьыныгъэ фиIэу куэдрэ фылэжьэну си гуапэщ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэбзэм и гупсэхэр»

2017-10-11

 • КъызыхэкIа лъэпкъым и блэкIам щIэблэр щызыгъэгъуазэхэр, гъуэгу захуэ тезыгъэувэу адыгэ­псэу зыгъасэхэр зэхуэ­шэсыныр, я лэжьыгъэ мытыншым, зы сыхьэткIэ нэхъ мыхъуми, къыпэришу, заригъэгъэпсэхуныр хабзэ дахэу къищтауэ, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм илъэситху хъуауэ «Адыгэ­бзэм и гупсэхэр» жиIэу пшыхь ирегъэ­кIуэкI. Мыгъэрей зэхы­хьэри дахэу екIуэкIащ.
 •  

 •  
 • ЕгъэджакIуэхэр я лэжьыгъэм тегъэгушхуэн, адыгэбзэм и пщIэр къэ­Iэтын папщIэщ мыпхуэдэ Iуэху дахэр Адыгэбзэ Хасэм хэтхэм щIызэрахьэр.
 • Пэшым щIэз цIыху зэ­хуэзышэса зэIущIэм хэтащ адыгэ щIыналъэхэм къикIа егъэджакIуэхэр, адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэм я лIыкIуэхэр, лъэпкъ Iуэхум телажьэ цIыхухэр, нэгъуэщIхэри. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр