ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпэуэгъуэ, 2017

Сымаджэщхэмрэ гъуэгухэмрэ

2017-10-10

 • Налшык къалэ мыгувэу къыщызэ­Iуахынущ гемодиализымкIэ цент­ры­щIэ. IуэхущIапIэм щекIуэкI лэжьыгъэхэр здынэсам, къызэIуахыным зэ­рыхуэхьэзырым еплъыну щэбэт кIуам абы щыIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий.
 •  

 

 •  
 • КъатитIу зэтет унэм метр зэбгъузэ­натIэ 1568-рэ къызэщIеубыдэ, ар хуозэ Къалмыкъым и цIэр зезыхьэ зыгъэп­сэхупIэм. Мы зэманым ирихьэлIэу яху­зэфIэкIаращи, цIыхухэм щы­кIэ­лъып­лъыну пэшхэр ягъэхьэзыращ, IуэхущIапIэм къедзылIа щIыпIэр ягъэдэхэным иужь ихьэнущ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Налшык» кхъухьлъатэтIысыпIэм и Iуэхутхьэбзэхэр къэзыгъэсэбэпхэм къахохъуэ

2017-10-10

 • 2017 гъэм процент 30-кIэ хэхъуащ «Налшык» кхъухь­лъатэтIысыпIэм и Iуэхутхьэбзэхэр къэзыгъэсэбэпхэм я бжыгъэм. ЩIышылэм щыщIэдзауэ фокIадэ мазэм нэсыхукIэ абыкIэ зекIуащ цIыху мини 180-м щIигъу.
 • Пассажирхэм я нэхъыбэм – цIыху 153724-м – къагъэсэбэпар къэрал кIуэцI рейсхэращ. НэгъуэщI къэралхэм ири­-кIуэ­нымкIэ «Налшык» кхъухьлъатэтIысыпIэр къыхахащ цIыху 26402-м.
 • Темыр  Дисанэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Марьяш Иринэ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хэхакIуэхэм щаIуощIэ

2017-10-10

 • УФ-м и Къэрал Думэм и де­путат Марьяш Иринэ хэха­кIуэхэм щаIущIащ Дзэлыкъуэ районым.
 •  

 •  
 • Я щхьэ IуэхухэмкIэ абы зы­хуагъэзащ цIыхуитхум. Ахэр депутатым елъэIуат сабийм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ етыным, псэупIэкIэ яIэ Iэмалхэр егъэ­фIэ­кIуэным, мылъкукIэ зыщIагъэ­къуэным теухуауэ. Абыхэм къа­дэкIуэу Марьяш Иринэ иратащ щIыналъэм щыIа къалэнхэр зэ­фIэхыным теухуауэ цIыхухэм зыкъызэрыхуагъазэ тхы­­гъэ­хьэ­ри. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щхьэгуэш Адэлбий къепщытэ

2017-10-10

 • «Къалэ гъащIэ» парт проектым и кординатор, Къэрал Думэм и депутат Щхьэгуэш Адэлбий Налшык и «Искож» хьэблэм фэтэр куэд хъууэ щыIэ унэхэм щыпсэухэм яIущIащ икIи еплъащ абыхэм я пщIантIэхэр зэIузэпэщ ящIыным теухуауэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм зэкIэ кърикIуахэм.

 

 • Щыхьэрым и щIыпIэ админист­рацэм и лIыкIуэхэм, Iуэхур зезы­гъакIуэ компанием щыщхэм я гъусэу Щхьэгуэшым щыгъуазэ зыхуищIащ Ашуровымрэ Неделинымрэ я цIэхэр зезыхьэ уэрамхэм тет унэхэм я пщIантIэхэм щызэфIагъэкIа лэжьыгъэм зэкIэ кърикIуахэм, апхуэдэу абы щIы­пIэм щыпсэухэм я упщIэхэм жэ­уапхэр иратащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-10-10

 • Психикэ узыншагъэр   хъумэным и дунейпсо ­махуэщ
 • ЦIыхум и судыр укIкIэ ящIэу мыдэным и европэпсо махуэщ
 • 1932 гъэм ДнепроГЭС-р къызэIуахащ.
 • 1933 гъэм дунейм щыяпэу США-м и тыкуэнхэм къыщIалъхьащ зэры­жьыщIэ порошок.
 • 1941 гъэм Жуков Георгий КъухьэпIэ фронтым и уна­фэщIу ягъэуващ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къуажэдэсхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэныр ягъэнэхъыщхьэ

2017-10-10

 • Урысейм и Жылагъуэ палатэм Кавказ Ищхъэрэ ­Федеральнэ университетым (Ставрополь къалэ) щригъэкIуэкIащ цIыху ­жы­джэр­хэр, мыкоммерцэ организацэхэм, бизнес IэнатIэхэм, властым и къудамэ псоми я лIыкIуэхэр зыхэта «Зэгухьэныгъэ» зэ­IущIэр. Абы щытепсэ­лъы­хьащ щIы­налъэм къы­пэ­щыт ­къалэнхэр гъэзэ­щIэ­­ным цIыху­хэр хузэщIэ-­гъэу­Iуэ­нымкIэ лэ­­жьыпхъэу ­къалъытэ Iуэ­ху­­гъуэ­хэм.­ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и унафэщI Берд Хьэзрэталий зэхыхьэм хэтащи, абы нэхъыщхьэу зи гугъу щащIахэм дыхегъэгъуазэ.

 •  
 • «ЩIыналъэхэр зэхуэгъэдэн: граждан обществэм игъэзащIэ мыхьэнэр» пленар сессием ­УФ-м и Жылагъуэ палатэм и секретарь Фадеев Валерий къыщыхигъэщащ къулейсызыгъэр гъэкIуэдыныр я къалэн нэхъыщхьэ дыдэхэм зэращыщыр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIэрэфхэ Къамболэтрэ Майерэ

2017-10-10

 • Зи зэфIэкI лъагэхэмкIэ ди респуб­ликэми къэралми щыцIэрыIуэ щIэ­ныгъэлI щыпкъэ, Хэку зауэшхуэм и ­ветеран, адыгэхэм ящыщу щIэныгъэхэм я доктор цIэр япэу зыхуагъэфэща, КъБКъУ-м и ректору 1965 – 1973 гъэхэм лэжьа КIэрэф Къамболэт Нау­рыз и къуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэм зыщегъэужьыным хэлъ­хьэ­ны­гъэ ин хуэзыщIа хэкулIщ. Хэку зауэшхуэм и ужь лъэхъэнэм ди щIыналъэм мэкъу­мэш хозяйствэр щы­зэ­фIэгъэувэ­жы­нымкIэ, абыхэм ехьэлIа къэхутэныгъэхэр егъэкIуэкIынымкIэ лэжьыгъэшхуэ зэфIэзыха Къамболэт апхуэдэуи къызэригъэпэщауэ щытащ къэкIыгъэ лIэужьыгъуэщIэхэр къэгъэ­кIынымкIэ IэнатIэ щхьэхуэ.
 •  

 • Мэкъумэш лэжьыгъэхэр къы­зы­хуэ­тын­шэу зэтеублэжын къалэн гугъур 50 гъэхэм я пэм дзыхь къыхуащIауэ щытащ КIэрэфым, республикэм мэкъумэш хозяйст­вэмкIэ и министру ягъэуври. Ар я пашэу зэрагъэ­пэщыжауэ щытащ пхъэ­щхьэмыщхьэхэр, ха­дэхэкIхэр гъэкIыным елэжь щIэныгъэ IэнатIэхэр, псыщIэгъэлъадэм пыщIа станцхэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Гъуазджэ

2017-10-10

Сосрыкъуэ нартхэм я мафIэр къехьыж. Сурэтыр ПэтIуащIэ Феликс ищIащ.

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Артист телъыджэ Зыхьэ Заурбий

2017-10-10

 • Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ  и артист, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артист, Абхъаз, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Кубаным щIыхь зиIэ я артист Зыхьэ Заурбий и джэгукIэкIэ нэ­гъуэщIхэм ­къазэрыщхьэщыкIыр IупщIу къыхощ театрми, киноми телъыджэу ­щигъэзащIэ ролхэм. Апхуэдэхэм я бжыгъэр 100-м фIокI. Артист гъуэ­зэджэм фокIадэм ­игъэлъэпIащ илъэс 70 зэрырикъуар.
 •  

 •  
 • Илъэс 40-м щIигъужащ Заурбий Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрым и сценэм япэу зэрыщы­джэгурэ. Апхуэдэу хъуми, театр сценэм, киногъуазджэм къыхуигъэ­щIауэ тлъытэ артистыр абы зэрыхуэ­кIуар гъэщIэгъуэныщэщ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЖэрдэмщIакIуэ Алэкъей Инал

2017-10-10

 • Экономикэр гъэхуауэ зэтеувэныр, цIыхухэм  я псэукIэр ефIэкIуэныр мэкъумэш IэнатIэхэмрэ жылагъуэхэмрэ зэрызаужьым куэдкIэ елъытащ. Ар фIыуэ къызыгурыIуэ IэщIагъэлI жы­джэрхэм, жэрдэмщIакIуэхэм ящыщщ «Албир» мэкъумэш кооперативым и тхьэмадэ Алэкъей Инал. ЛэжьакIуэшхуэщ, емызэшщ, ипэкIэ плъэ унафэщI гумызагъэщ. 2005 гъэм къызэригъэ­пэща предприятэр лъэ быдэкIэ увауэ, илъэс къэс и зэфIэкIым хегъахъуэ, къалэныщIэхэр зыхуегъэувыж.

 

УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и ми­нист­рым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэт (ижьымкIэ щытщ) Алэкъей Инал егъэлъапIэ.

 • Дызэрыщыгъуазэщи, ехъулIэныгъэ къызы­дэкIуэр тегушхуауэ Iуэхур зыунэтI, зыбгъэдэт IэнатIэм и мыхьэнэр нэгъэсауэ зыхэзыщIэ, лэжьыгъэм кIэухыу иIэнумкIэ жэуаптакIуэу къэув цIыхурщ. А нэщэнэфI псори Алэкъейм далъагъу. Коопера­тивыр IэнатIэ куэдым йолэжь: гъавэ щIапIэу гектар миным щIигъу, къызыпыкIэ пхъэщхьэмыщхьэ хадэу гектарипщI зэрехьэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ