ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпэуэгъуэ, 2017

Зыхуей хуагъэзауэ къызэIуахыж

2017-10-07

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий вэсэмахуэ къызэIуихыжащ Узыншагъэр егъэфIэкIуэнымкIэ, физическэ щэнхабзэмкIэ республикэ диспансерым и унэр. Абы и зэгъэпэщыжыныр «2009 – 2018 гъэхэм ятещIыхьа, УФ-м щIыр щы­хъей и щIыпIэхэм щыIэ IуэхущIапIэхэмрэ псэупIэхэмрэ я быдагъыр егъэфIэкIуэн» федеральнэ программэм хыхьэу къы­зэрагъэпэщащ.

 •  
 • Унэр зэгъэпэщыжыным сом мелуан 90-м щIигъу текIуэдащ, абы щыщу республикэм сом мелуан 26-рэ хилъхьащ. Лэжьыгъэхэр илъэсым щIигъукIэ екIуэ­кIащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIуэкIуэ Юрий КъумпIыл Мурат йохъуэхъу Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэм и щIыхькIэ

2017-10-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр КъумпIыл М. Къ. ехъуэхъуащ Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэм и щIыхькIэ:
 • «ПщIэ зыхуэсщI Мурат Къэралбий и къуэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым, Правитель­ствэм, и цIыхубэм я цIэкIэ Уэри, ди къуэш Адыгейм щыпсэу псоми сынывохъуэхъу республикэр къыщызэрагъэпэща махуэмкIэ. Нобэ Адыгейм экономикэм, соци­альнэ IэнатIэм, щэнхабзэм, спортым ехъулIэныгъэфIхэр къыщегъэлъагъуэ, нэхъыжьхэм къытхуагъэна хабзэ дахэхэр, мамыру зэдэпсэуныр, лъэпкъ, дин зэгурыIуэныгъэр зи лъабжьэхэр, сакъыу ехъумэ.
 • АдэкIи ехъулIэныгъэфIхэр фиIэну, узыншэу, фи Iуэху сыткIи зэпэщу фыпсэуну, ди къуэш Адыгейм мамырыгъэ илъу, зэщIэгъагъэу адэкIи щытыну си гуапэщ», – щыжеIэ хъуэхъум.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. мэкъумэш хозяйствэмрэ ерыскъыпхъэхэм елэжь промышленностымрэ я лэжьакIуэм и махуэм и щIыхькIэ а IэнатIэм пэрытхэм зэрехъуэхъур

2017-10-07

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Сынывохъуэхъу мэкъумэш хозяйствэмрэ ерыскъыпхъэхэм елэжь промышленностымрэ я лэжьакIуэм и махуэмкIэ!
 • А махуэр яхуэгъэпсащ къэралым и ерыскъыпхъэ шынагъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ дэтхэнэ зыми. Нобэ республикэм и мэкъумэш IэнатIэм къегъэлъагъуэ абы шэщIауэ зэрызиужьыр. Ди гъавэгъэкIхэм, Iэщыхъуэхэм, ерыскъыпхъэхэм елэжь IуэхущIапIэхэм нэрылъагъу тщащI фейдэ пылъу зэрылэжьэфыр, фIагъ лъагэ зиIэ ерыскъыхэкI къабзэ къызэрыщIагъэкIыфыр, ахэр урысей, дунейпсо сату щIыпIэхэм щащэ продукцэхэм зэрапеуэфыр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэфIигъэкIар зыхуэдизыр къыпхуэлъытэнукъым. Нобэ илъэс 65-рэ ирокъу Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир

2017-10-07

 • Урысей Федерацэм и Президент, УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я командующэ нэхъыщхьэ, дуней псом щынэхъ лъэщ дыдэ политикхэм ящыщ Путин Владимир Владимир и къуэр 1952 гъэм жэпуэгъуэм и 7-м Ленинград къалэм къыщалъхуащ.

 • Ленинград дэт технологическэ институтым химиер нэхъ хэкъузауэ щрагъэдж и школ хэхар 1970 гъэм къиуха нэужь, Путин Владимир Ленинград къэрал универститетым и юридическэ факультетым щIэтIысхьащ. Абы ще­джэуи КПСС-м хыхьащ икIи а партыр зэи ихъуэжакъым. А зэманым хабзэрати, еджапIэ нэхъыщхьэр къэзыухар лэжьапIэ кIуэн хуейт къыхуагъэлъагъуэ ­IэнатIэм. 1975 гъэм Пути­ным апхуэдэ щIыкIэкIэ лэжьэн щыщIидзащ ­СССР-м Къэрал шына­гъуэншагъэмкIэ комитетым. 1979 гъэм абы КГБ-м и Школ нэхъыщхьэу Москва къалэм дэтыр къиухри, Ленинград игъэзэжащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Жэпуэгъуэм и 8-р Мэкъумэш IэнатIэмрэ ерыскъыпхъэ промышленностымрэ я лэжьакIуэм и махуэщ

2017-10-07

 • ЗрагъэхъулIахэр мащIэкъым
 • Урысей Федерацэм и Президентым и УказкIэ ягъэувауэ, 1999 гъэ лъандэрэ ар ягъэлъапIэ. Дапщэщи хуэдэу, ди республикэм и мэкъу­мэшыщIэхэр лэжьыгъэфIкIэ я махуэм IуощIэ.
 •  
 • Гъэм зэрыщIидзэрэ зэфIагъэкIам пэублэу дриплъэжмэ, зрагъэ­хъу­лIахэр мащIэкъым. Псалъэм папщIэ, хозяйствэ лIэужьыгъуэ псоми къэкIыгъэ пасэхэмрэ хьэцэпэцэмрэ кIэ­ры­хуншэу зэщIакъуэжащ. Гъавэу тонн мин 95-рэ 400-рэ къыщIаIукIащ. Абы щыщу тонн мин 55-рэ 900-р бжьыхьэ-сэ гуэдзщ. Псори зэхэту хьэцэпэцэу кърахьэлIэжар нэгъабэрейм процент 20-кIэ щIегъу. Иджыпсту еужьэрэкIыу нартыху гъавапхъэр Iуахыж. Мы гъэм абы гектар мини 153-рэ е илъэс кIуам елъытауэ процент 18,5-кIэ нэхъыбэ ­хухахащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Джэш Хьэсэн КъБР-м и Парламентым и депутату ятх

2017-10-07

 •  2017 гъэм жэпуэгъуэм и 5-м зэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм и ХэхакIуэ комиссэм и зи чэзу зэIущIэр.
 • Абы щыхэплъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и етхуанэ зэхуэсыгъуэм и депутатым и мандат хуит къэхъуар «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ ­къудамэм къигъэлъа­гъуэу депутатхэм я кандидатхэм я спискэм хагъэхьауэ щыта Джэш Хьэсэн Хьэсэнбий и ­къуэм етыным теухуа Iуэхум.
 • Депутатым и мандатыр хуит къэ­хъуащ Къардэн Мурат Наусбий и ­къуэм Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм и Парламентым и етхуанэ зэхуэсыгъуэм и депутатым и къалэнхэр и пIалъэр къэмысу зэрыщхьэщахам къыхэкIыу.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-10-07

 • Жэпуэгъуэм и 7, щэбэт
 •  
 • Письмом и дунейпсо махуэщ
 • 1604 гъэм Сыбырым щаухащ иужькIэ Томск къалэ хъуа быдапIэм и ухуэныгъэр.
 • 1806 гъэм Инджылызым дунейм щыяпэу къыщагъэсэбэпащ зэрыщIатхыкI тхылъымпIэр.
 • 1918 гъэм Даутокъуэ-Серебряков Заурбэч и дзэм Налшык къищтащ.
 • 1920 гъэм Кембридж университетым (Инджылыз) япэу цIыхубзхэр ­щIагъэтIысхьэ хъуащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Алыдж-урым бэнэкIэ

2017-10-07

 • Уэршэкудыгъу  Аскэр  и  текIуэныгъэ
 • Тамбов къалэ дэт «Антей» спорт уардэунэм мы махуэхэм ще­кIуэкIащ Артюхинхэ Евгенийрэ Сергейрэ фэеплъ хуащIа, алыдж-урым бэнэкIэмкIэ XXIV урысей­псо зэхьэзэхуэ.
 •  
 • Абы хэтащ къэралым и щIы­налъэ 21-м икIа спортсмени 160-м щIигъу.
 • Килограмм 71-рэ зи хьэлъагъхэм я деж щригъэкIуэкIа зэIущIэхэм и хьэрхуэрэгъухэм зы Iэмали ще­зы­мыта, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Уэршэкудыгъу Аскэр зэхьэ­зэ­хуэм дыщэ медалыр къыщихьащ.
 •  
 • МЭЗКУУ  Къанщобий.

Зыхыхьэхэр: Хэха

1 КъБР * «МИР» канал

2017-10-07

 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 9
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Седьмая скорость». Автомобилистхэм папщIэ (16+)
 • 6.55 «Ди псэлъэгъухэр». Темыркъан Заур (Германие) (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.10 «ЩIэдзапIэ». Лъэпкъ фащэм и тхыдэм щыщ (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Iуэху еплъыкIэ» (12+) Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ

2017-10-07

 • Блыщхьэ, жэпуэгъуэм и 9
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.40, 17.40, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 18.00 «ГъащIэм и алыфбей» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Бжьыхьэ макъамэхэр». УсакIуэ Бещтокъуэ Хьэбас и усэхэр (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «IэщIагъэлIхэр». Пощтым и дунейпсо махуэ (12+)
 • 18.45 «Прохладнэ жармыкIэ-2017». «Прохладненская» ОАО РБС-р Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха