ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпэуэгъуэ, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий ЕгъэджакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-10-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым егъэджэныгъэм пщIэ зыхуащI и лэжьакIуэхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу ЕгъэджакIуэм и махуэмкIэ!
 • А махуэшхуэр ди къэралым щагъэлъапIэ егъэджакIуэм и къызэгъэпэщыныгъэ, псэемыблэж лэжьыгъэм пщIэ лъагэ хуащIу. Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ я гъащIэр пщэдей зыубзыхуну щIэныгъэ зыбгъэдэлъ, псэкIэ зызыужьа щIалэгъуалэ фэ фогъасэ. Фи унафэ тэмэмым щIэтущ нобэрей щIалэ, хъыджэбз цIыкIухэм зэрызэрагъэсэфынур щIэныгъэщIэмрэ иджырей технологиехэмрэ Iэзэу къагъэсэбэпыфу. Фи лэжьыгъэ хьэлэлым, жыджэрагъым, псэкIэ фызэрыкъулейм, фи къалэным фызэрыхуэпэжым папщIэ фIыщIэ фхузощI.
 • ЕгъэджакIуэ IэщIагъэм и лъабжьэщ творческэ къежьапIэр. Фи Iэзагъым, Iуэхум гудзакъэ иIэу фызэрыбгъэдэтым, зэхэщIыкI куу фызэриIэм елъытащ къытщIэхъуэ щIэблэм и дуней еплъыкIэр, гъащIэм и мыкIуэдыж лъапIагъэхэр зэрызэхалъхьэнур. Нобэ егъэджакIуэр и IэщIагъэм хуэIэижь, зэрырагъаджэ иджырей Iэмалхэмрэ методикэхэм-рэ щыгъуазэ къудейкIэ зэфIэкIыркъым, атIэ жылагъуэм щекIуэкI зэхъуэкIыныгъэ куухэр зэхэзыщIэу щытыпхъэщ.
 • Узыншагъэ, лэжьыгъэм ехъулIэныгъэ, насып, зэIузэпэщыныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу. Фи еджакIуэхэм я текIуэныгъэхэмрэзэфIэкIхэмкIэфрагъэгуфIэ.

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

2017-10-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и Iэтащхьэм и Указ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и егъэджэныгъэ IэнатIэм илъэс куэд        лъандэрэ хьэлэлу зэрыщылажьэм, къытщIэхъуэ щIэблэр гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIам папщIэ
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ»
 •  
 • Iэюб ФатIимэт Iэбубэчыр и пхъум – «Бахъсэн къалэм и прогимназие №2» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и директо-          рым
 • Къарэмызэ Хьэсэн Музариф и къуэм – Шэджэм муниципальнэ районым щыIэ «Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм и курыт еджапIэ №3» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и директорым
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ»
 •  
 • Арабаджи Светланэ Роман и пхъум – Прохладнэ муниципальнэ районым щыIэ «Пролетарскэ къуажэм Восканов С. П. и цIэр зезыхьэ и курыт еджапIэ» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм урысыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэм
 • Юсуповэ Зухра Хьэжы-Уэсман и пхъум – Iуащхьэмахуэ муниципальнэ районым хыхьэ Бахъсэн Ипщэ къуа-жэм дэт «Курыт еджапIэ» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ кIэзо-нэ IуэхущIапIэм балъкъэрыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэм
 •  
 •    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •    и Iэтащхьэ                   КIуэкIуэ  Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м
 • №131-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

КIуэкIуэ Юрий Инстаграмым щиIэ напэкIуэцIым Васильев Владимир щехъуэхъуащ Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIэну зэрагъэувамкIэ

2017-10-05

 •  «Урысейм и Президент Путин Владимир и УказкIэ Васильев Владимир Абдуалий и къуэр Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIэну ягъэуващ. А къулыкъум абы щихъуэжащ иужьрей илъэсхэм а щIыналъэм и унафэщIу щыта, абы и зыужьыныгъэм куэд хэзыщIыхьа Абдулатипов Рэмэзан Гаджимурад и къуэр. Шэч къытесхьэркъым абы и Iэзагъымрэ щIэныгъэмрэ адэкIи къызэрысэбэпынум.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэз Каринэ кърагъэблэгъэж

2017-10-05

 • Налшык Абхъазым и утым дыгъуасэ къыщрагъэблэгъэжащ альпинист цIэрыIуэ Мэз Каринэ. ФокIадэм и 28-м ар дэкIащ Гималайхэм щыIэ метр ми-ни 8-м щIигъу бгыхэм ящыщ Манаслу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-10-05

 • ЗэгурыIуэныгъэм Iэ щIадз
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Кавказ Ищхъэрэм щыщ республикитIыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъур зэрагъэлъапIэм хыхьэу Ингушым и Магас, КъШР-м и Черкесск къалэхэм я Iэтащхьэ-хэу Цечоев Беслъэнрэ Тамбий Русланрэ Iэ щIадзащ къалитIыр зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-10-05

 • Жэпуэгъуэм и 5, махуэку
 • ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м и уголовнэ розыскым и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 • Таджикистаным и къэралыбзэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэблэм я унэтIакIуэхэр

2017-10-05

 •  Илъэс 50-м щIигъуауэ ди къэралым щагъэлъапIэ ЕгъэджакIуэм и махуэр. А IэщIагъэм ди къэралым гулъытэ         лъагэ зэрыщигъуэтыр иужьрей лъэхъэнэм зыхэдмыщIэу къанэркъым. «Къэрал унафэщIхэм ялъэкI ящIэнущ егъэджакIуэм и пщIэр жылагъуэм нэхъри къыщыIэта хъун папщIэ, абы къыдэкIуэуи езы егъэджакIуэхэми зыхащIэн хуейщ я пщэ мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн къызэрыдэхуэр», – апхуэдэ псалъэхэр зи купщIэ гупсысэхэр щIэх-щIэхыурэ утыкухэм щыжаIэ УФ-м и Президентми Правительствэм хэтхэми.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

НыбжьыщIэхэм гулъытэ хуащI

2017-10-05

 •  КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, Хэкум и къыщхьэщыжакIуэу гъэсэным иужьрей зэманым гулъытэшхуэ хуащI. А унэтIыныгъэм хуэгъэпсауэ къэралым къыщызэрагъэпэща Iуэхугъуэхэм ящыщщ ШколакIуэхэм я «Юнармия» урысейпсо дзэ-хэкупсэ зэщIэхъееныгъэр. Абы ди щIыналъэми зыщиужьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

ГъащIэм и джакIуэ

2017-10-05

 • Тхьэгъэзит Зубер
 •  Си егъэджакIуэ,
 • Си егъэджакIуэ,
 • ГъащIэм и джакIуэ,
 • ГъащIэм и джакIуэ!
 • Си гум ихункъым
 • Гъибл ныбжьым
 • ситу
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЩIэм и лъыхъуакIуэ

2017-10-05

 • Нарткъалэ дэт курыт школ №6-м адыгэбзэмрэ литературэмрэ илъэс куэд лъандэрэ щезыгъэдж Къущхьэ Ритэ зи IэщIагъэм хуэIэижь, Iуэху зехьэкIэ пэрыт зиIэ лэжьакIуэщ. ЩIэблэм щIэныгъэ куу яриту, сабийхэр фIым, дахагъэм хуиущийуэ и IэнатIэр ныкъусаныгъэншэу ирехьэкI абы.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ