ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпэуэгъуэ, 2017

КIуэкIуэ Юрий яхуэзащ дунейпсо зэхыхьэшхуэм кIуэнухэм

2017-10-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий яIущIащ ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым, Сочэ къалэм щекIуэкIынум, Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу хэтынухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Гукъабзэ, псэхьэлэл

2017-10-04

 • Жэуаплыныгъэ хэлъу, зи гур итхьэщIыкIауэ хьэлэлу лъэпкъым хуэлажьэхэм фIыщIэ лей яхуэфащэщ. Апхуэдэ пщIэ зылъыгъэсыпхъэхэм ящыщщ «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Къумахуэ Аслъэн. Илъэс щэщIым нэблэгъащ дызэрызэрыцIыхури, а зэманым къриубыдэу зы щIыкIэмрэ зы щапхъэмрэ тетщ. ЦIыху щабэщ, Iэсэлъасэщ, гу къабзэ, псэ зэIуха, хэлъэт зиIэ журналист набдзэгубдзаплъэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Гум и нур

2017-10-04

 • Москва  дэт «Российские писатели» тхылъ тедапIэм иджыблагъэ къыщыдэкIащ Балъкъыз Батий «Гум къыщыблэ шэху уэздыгъэ» зыфIища и тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэр зэIузэпэщ ящI

2017-10-04

 • «Иджырей къалэ кIуэцI» къэрал программэр купщIафIэу ди щIыналъэм щагъэлажьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъыр зыгъэпIейтей Iуэхухэм топсэлъыхь

2017-10-04

 • Иджыблагъэ Налшык къалэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ. Абы хэтащ Тыркум, Иорданием, Сирием, Адыгей, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм, Ставрополь, Краснодар крайхэм щыIэ Хасэ къудамэхэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

«Сэ сыадыгэщ!» – ар ину жызоIэ

2017-10-04

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и медицинэ колледжыр (унафэщIыр Пщыбий Светланэщ) сыт щыгъуи цIэрыIуэщ ирагъэкIуэкI егъэджэныгъэ лэжьыгъэшхуэмкIэ, ягъэхьэзыр IэщIагъэлIхэмкIэ. А Iуэхугъуэм къыдэкIуэу колледжым дапщэщи щокIуэкI гъэсэныгъэм епха лэжьыгъэ купщIафIэхэри. ЩIалэгъуалэр адыгэм игъащIэми къыддекIуэкI лъапIэныгъэхэм хуэущииным, лъэпкъ гъэсэныгъэ яхэлъхьэным хуэгъэпсат колледжым иджыблагъэ щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхуэсыр. Ар епхат Адыгэхэм (шэрджэсхэм), Адыгэ фащэм я дунейпсо махуэхэр гъэлъэпIэным.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр

Нэхъ дахэ щыIэкъым

2017-10-04

 • ФокIадэм и 27-м «Нарт Хэку» щIалэгъуалэ хасэм Профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я уардэунэм къыщызэригъэпэщащ Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэм траухуа зэхыхьэ дахэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ»

2017-10-04

 • ФокIадэм и 28-м, Адыгэ фащэм и дунейпсо махуэм, Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым къыщызэIуахащ ди лъэпкъэгъу IэпэIэсэ Бещто Зэки и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ, «Шыхэмрэ дамыгъэхэмрэ» фIэщыгъэм щIэту.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Сэралъп Лалинэ япэ йощ

2017-10-04

 • Тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм Iут Геленджик къалэм студентхэм папщIэ щаухуа спорт-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ «Лэгъупыкъу» («Радуга») центрым иджыблагъэ ще- кIуэкIащ дизайнер, модельер ныбжьыщIэхэм я дунейпсо зэпеуэ. «ПОДИУМ» фIэщыгъэр зиIа зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ яIэу хэтащ КъБКъУ-м АрхитектурэмкIэ, ухуэныгъэмрэ дизайнымкIэ и институтым дизайнымкIэ и колледжым щеджэхэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

2017-10-04

Мы сурэтыр 1966 гъэм «Moscow News» газетым традзащ. Я кум дэтыр Бахъсэн районым и унафэщI Къущхьэ Гъумарщ.Сурэтыр Харлампиев Михаилт рихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр