ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпэуэгъуэ, 2017

КIуэкIуэ Юрий хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэрэшей-Шэрджэсыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа дауэдапщэхэм

2017-10-03

 • Къэрэшей-Шэрджэсыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теу-хуа дауэдапщэхэм КIуэкIуэ Юрий хэтащ икIи къыщыпсэлъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр Абхъаз Республикэм и Президентым ехъуэхъуащ я лъэпкъ махуэшхуэм – Щхьэхуитыныгъэм и махуэм -папщIэ

2017-10-03

 • Я лъэпкъ махуэшхуэм – Щхьэхуитыныгъэм и махуэм – папщIэ КIуэкIуэ ЮрийАбхъаз Республикэм и Президент Хаджимбэ Рауль ехъуэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зи ныбжь хэкIуэтахэм я дунейпсо махуэм и щIыхькI эКъэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий зэрехъуэхъуар

2017-10-03

 • «Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Жэпуэгъуэм и 1-м ягъэлъапIэ Зи ныбжь хэкIуэтахэм я дунейпсо махуэр.
 • ГъащIэ гъуэгуанэ кIыхь къэзыкIуа, республикэмрэ къэралымрэ зэрыщыту я зыужьыныгъэм куэд хэзыщIыхьа ди нэхъыжьхэм ар я махуэшхуэщ. ПщIэ зыхуащI ветеранхэм къызэранэкIащ зауэ лъэхъэнэ хьэлъэри зауэм зэхикъута хозяйствэр щызэфIагъэувэжа зэман мытыншри.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мэз Каринэ и зи чэзу лъагапIэ

2017-10-03

 • Гималайхэм щыIэ Манаслу Iуащхьэм и щыгум махуэку кIуам нэсащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ альпинисткэ цIэрыIуэ Мэз Каринэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нобэ

2017-10-03

 • Архитектурэм и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и ОМОН-м и махуэщ
 • ФРГ-м и лъэпкъ махуэшхуэщ – Зэкъуэтыныгъэм и махуэщ. 1990 гъэм Германиер зы къэрал хъужащ – ГДР-мрэ КъухьэпIэ Берлинрэ ФРГ-м хыхьэжащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГуфIэгъуэм и къэухьым нэхъри зеубгъу

2017-10-03

 • Кавказ Ищхъэрэм щыпсэулъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я зи чэзу фестивалыр, «Кавказ джэгухэр» зи фIэщыгъэр, Осетие Ищхъэрэ – Алание Республикэм и къалащхьэ Владикавказ фокIадэм и 30 – жэпуэгъуэм и 1-хэм щекIуэкIащ. Абы и къызэгъэпэщакIуэщ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ, СпортымкIэ, ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэр, «Кавказым зыщыплъыхь» фондыр, Осетие Ищхъэрэ – Аланием и жэрдэмщIакIуэ гупыр, нэгъуэщIхэри. Фестивалыр зыхуей хуэгъэзэнымкIэ щIэгъэкъуэнышхуэ хъуащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр», «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыуэпсым и макъ

2017-10-03

 • Ди  щIыналъэм
 • Къэбэрдей-Балъкъэрымкъыщагъуэтащилъэсмин50ипэкIэпсэуацIыхумихэщIапIэр
 • Неандерталец (палеонтроп) цIыху лъэпкъы-гъуэр илъэс мин 600 ипэкIэ Европэм щыпсэуащ икIи илъэс мин 40-кIэ узэIэбэкIыжмэ икIуэдыкIыжауэ е нэгъуэщI лъэпкъыгъуэм хэшыпсыхьыжауэ хуагъэфащэ. Абыхэм я хьэдэ къупщхьэхэмрэ Iэмэпсымэхэмрэ ди щIыналъэм зэи зыри щрихьэлIатэкъым нобэр къыздэсым, ауэ Зеикъуэ къуажэ щыIэ бгъуэнщIагъхэм ящыщ зым иджыблагъэ къыщагъуэтащ неандерталецым и лъэужьхэр…
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхьэзэплъ Хьэсэн хэтащ Москва щекIуэкIа лъэпкъ литературэхэм я фестивалым

2017-10-03

 • ФокIадэм и 6-10-хэм Москва и ВДНХ-м Урысей Федерацэм и лъэпкъ литературэхэм я фестиваль гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. Лъэпкъ къэс и тхакIуэ, усакIуэ нэхъыфIхэр ирагъэблагъэурэ я усэхэм зыщагъэгъуэзащ, щхьэж къызыхэкIам и тхыдэм, и бзэм хэлъ щхьэхуэныгъэхэм я гугъу ящIурэ, езыхэм я IэдакъэщIэкIхэми кърагъэджащ. Къэбэрдей тхакIуэхэм къабгъэдэкIыу фестивалым кIуэну зыхуагъэфэщар УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэ, усакIуэ Тхьэзэплъ Хьэсэнщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Лыкъуэжь Феликс ягу къагъэкIыж

2017-10-03

 • Тэрч къалэ дэт спорткомплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ илъэс 16-18-м ит спортсмен ныбжьыщIэхэм боксымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ.
 • КъБР-м СпортымкIэ и министерствэмрэ Тэрч район щIыпIэ администрацэм Физкультурэмрэ спортымкIэ и къудамэрэ я нэIэ щIэту илъэс етIуанэ хъуауэ къызэрагъэпэщ турнирыр Тэрч къалэ дэт ДЮСШОР-м боксымкIэ и тренеру щыта, УФ-м спортымкIэ и мастер Лыкъуэжь Феликс и фэеплъу ирагъэкIуэкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Зэкъуэшхэр зэдогуашэ

2017-10-03

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Дружба» (Мейкъуапэ) – 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 30-м. ЦIыху 300 еплъащ.
 • Судьяхэр Ермаков (Краснодар), Тибилов (Ардон), Талаев (Грознэ).
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, Абидинов, Муслуев, Шахтиев, Абазэ, Миронов (Магомадов, 62), Медников (Ахриев, 46), Пащты, Каркаев, Алиев, ЛIуп (Мэшыкъуэ, 69).
 • «Дружба»: Марикодэ, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Невидимый, 49), Кравченкэ, Подъячев, Бырлов (Iэшэ, 71), Негодэ (Ковалёв, 67), Ахьмэдхъан (Сечин, 58), Къуэн, Осмоловский (Кадимов, 46).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Осмоловскэм, Каркаевым, Кадимовым, Кравченкэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол