ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэпэуэгъуэ, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтынущ «Урысейм и пашэхэр» урысейпсо зэпеуэм

2017-10-31

 • Кадр политикэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Бжьэхуц Iуданэ къагъэсэбэп

2017-10-31

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и промышленнэ IуэхущIапIэхэм заужь.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

БлэкIам и лъэужь

2017-10-31

 • Иджыблагъэ Налшык къыщыдэкIащ «Высшие сословия адыгов и абазин (1869 – 1898)», «Материалы к генеалогии кабардинцев (1857 – 1919)» тхылъыщIэхэр. Архив дэфтэрхэр и тегъэщIапIэу, ахэр зыгъэхьэзырар Мамхэгъ Астемырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лъэ быдэкIэ мэув

2017-10-31

 • Иджыблагъэ Москва щекIуэкIа «Бжьыхьэ дыщафэ» урысейпсо мэкъумэшхэкI гъэлъагъуэм ехъулIэныгъэкIэ хэта IуэхущIапIэхэм ящыщщ «Велес-Агро» ООО-р.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-10-31

 • Тенджыз ФIыцIэм и дунейпсо махуэщ
 • Къалэхэм я дунейпсо  махуэщ
 • Экономием и дунейпсо махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2017-10-31

 • «Адыгэ псалъэм» и ныбжьэгъуфIхэ!
 •  Фигу къыдогъэкIыж 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм унэм ныфхуахьыну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щIэдзыныр зэрекIуэкIыр.
 • Ди газетым илъэс ныкъуэм и уасэр сом 815-рэ кIэпIейкIи    10-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

2017-10-31

Дызэрыт илъэсым, накъыгъэм и 22-м, Израиль къэралыгъуэм щыхьэщIащ США-м и президент Трамп Дональд. Ар яхуэзащ щIыпIэхэм, лъэпкъ мащIэхэм я унафэщIхэм. Сурэтым щыволъагъу Кфар-Камэ къуажэм и Iэтащхьэ Напсо Зухьеррэ Трамп Дональдрэ щызэIущIар.

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIым ептырщ къуитыжыр

2017-10-31

 • ЩIым и IэфIыр зыхэзыщIэхэм, абы гуащIафIэу, хьэлэлу телэжьыхьхэм ар дапщэщи хуэжумартщ, гъэ къэси беры-чэту къыподжэж. Ди мэкъумэшыщIэ емызэшхэм я IуэхущIафэм а псор IупщIу хыболъагъуэ. Апхуэдэ IэщIагъэлI жыджэрхэм, гумызагъэхэм, нэхъыщIэхэм ефIэкIыу губгъуэм ит нэхъыжьыфIхэм ящыщщ Ныбэжь Сэлим-рэ Улымбащ Хьэбасрэ. КъызэгъэпэщакIуэ нэсхэщ, илъэсым и сыт хуэдэ зэманри IуэхукIэ ягъэнщI, жэуаплыныгъэшхуэ зыхэлъ жэрдэмщIакIуэхэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мыжей Мамыржан утыку къыдошэ

2017-10-31

 • УсакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Мыжей Мамыржан Алий и пхъур Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Инжыджышхуэ къуажэм  1957 гъэм жэпуэгъуэм и 14-м къыщалъхуащ. Курыт еджапIэр къиухри абы и щIэныгъэм щыпищащ Къэрэшей-Шэрджэс къэрал педагогикэ институтым урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ и къудамэм. Филологие факультетыр 1979 гъэм ехъулIэныгъэкIэ къиухащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2017-10-31

 • Фадэр  хьэрэмщ
 • Алыхьым и пщылIхэр фIыуэ дыкъызэрилъагъум, жэнэт Iыхьлы дищIыну зэрыхуейм и щыхьэтщ фадэр зэригъэхьэрэмар. Хьэдисым къыщыкIуащ: «ЦIыхум         и акъылыр зыгъэутхъуэ псори хьэрэмщ. Шагъыр ефэм, ар щигъэту, тобэ къимыхьыжу дунейм ехыжамэ, абы жэнэтыпс Iухуэнукъым». Фадэм зэи фIы къызэримышэр, абы и лъэужьыр зэрыгузэвэгъуэм  КъурIэн лъапIэми хьэдисми ущрохьэлIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху