ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФокIадэ, 2017

2017-09-13

 • Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и къэрал дамыгъэ
 • лъапIэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-БалъкъэрРеспубликэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ:
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын:
 • Бозиев Рэмэзан Хьэжымырзэ и къуэм – «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Пенсионерхэм я союз» зэгухьэныгъэм и Шэрэдж щIыналъэ къудамэм и унафэщIым
 • Киселёв Василий Владимир и къуэм – «Троллейбус управленэ» муниципальнэ унитарнэ IуэхущIапIэм троллейбусыр зэригъакIуэу щылажьэм
 • Мэлбахъуэ Къэралбий Къазбий и къуэм – зи жэуаплыныгъэр зэхэгъэщхьэхукIа «Насып» IуэхущIапIэм и унафэщIым
 • Соттаев Камал Хьэмит и къуэм – «Налшык» курорт» акционер зэгухьэныгъэм гъуэгухэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщынымкIэ и департаментым и унафэщIым
 • Сугкоев Рэмэзан Тазей и къуэм – «Ныхас» осетин лъэпкъ щэнхабзэ центрым и унафэщIым;
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ»
 • орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Законым къигъэувымрэ хабзэм тетынымрэ ехьэлIа мардэхэр гъэбыдэным, цIыхухэм я хуитыныгъэхэр къахузэгъэпэщыным хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын:
 • Геляхов Абдуллэхь Сагит и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и УнафэщIым
 • Чэт Юрий Махъсидэ и къуэм – Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэ Судым и УнафэщIым и къуэдзэм
 • Кменный Сергей Леонид и къуэм – Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу Ставрополь крайм щыIэм и унафэщIым
 • Къумыкъу Борис Хьэмырзэ и къуэм
 • Усов Олег Леонид и къуэм – Урысей Федерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и Управленэу Дагъыстэн Республикэм щыIэм и унафэщIым
 • Ушаков Сергей Дмитрий и къуэм – Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и аппаратым Ставрополь краймкIэ и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №123-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ»
 • орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • КъытщIэхъуэ щIэблэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэм папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын:
 • Безрокъуэ Еленэ Уэсмэн и пхъум – «ТворчествэмкIэ сабий академие «ДыгъафIэ къалэ» сабийхэм курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт къэрал бюджет IуэхущIапIэм щIэблэм щIэныгъэ гуэдзэ етынымкIэ и центрым и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэм
 • Хъурей Феликс Ахьмэд и къуэм – «Кавказ Ищхъэрэм управленэмкIэ и академие» щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт, коммерцэм хэмыт автономнэ IуэхущIапIэм и япэ проректорым
 • Хутуевэ Любовь Шарафий и пхъум – Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм хыхьэ Тырныауз къалэм дэт «Курыт школ №3» курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт муниципальнэ IуэхущIапIэм и унафэщIым, тхыдэмкIэ егъэджакIуэм.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №124-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

2017-09-13

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр
 • МэкIэтIей А. Къ. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • ЩIэныгъэм зегъэужьыным хуищIа хэлъхьэныгъэшхуэм икIи илъэс куэдкIэ хьэлэлу зэрылэжьам папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын МэкIэтIей Абдулэхь Къасболэт и къуэм (мыпсэужу).
 •  
 •                           Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                           и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий
 •  
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 5-м
 • №125-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ Iуэху и пщэ дэлъу къэкIуащ «Газпром» ПАО-м и УнафэщIхэм я советым и Iэтащхьэ Зубков Виктор

2017-09-13

 • Газыр нэгъуэщI хэкухэм езыщэ къэралхэм я Зэгухьэныгъэм Урысей Федерацэм и Президентым и лIыкIуэ хэхауэ щыIэ, «Газпром» ПАО-м и УнафэщIхэм я советым и Iэтащхьэ Зубков В. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Ю. А. иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэм ЩэнхабзэмкIэ унэхэр щыухуэным теухуа зэIущIэ

2017-09-13

 • КIуэкIуэ Ю. А. дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ «Урысей зэкъуэт» Урысейпсо политикэ партым къыхилъхьа проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэм ЩэнхабзэмкIэ унэхэр дэщIыхьыным пыщIа Iуэхухэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ. Бюджет ахъшэу а Iуэхум хухахащ сом мелуани 179-рэ хуэдиз.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«ТхузэфIэкI къэдгъанэркъым»

2017-09-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ я лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум егъэщIылIа гуфIэгъуэ Iуэхухэм хэтащ Абхъаз Республикэм и Президент Хаджимбэ Рауль.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэпыщIэныгъэхэр

Тхыдэм и напэкIуэцIхэр

2017-09-13

 • Мэш щIэным, Iэщ гъэхъуным мыхьэнэшхуэ ирату ижь-ижьыж лъандэрэ адыгэхэр къогъуэгурыкIуэ. Мылъку нэхъыщхьэу яIари абыхэм къыпах хъерырщ. Апхуэдэу пхъэщхьэмыщхьэ зехьэнми, хадэхэкIхэр щIэнми, бжьэ гъэхъунми гулъытэшхуэ хуащIырт. ЩIэныгъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, а IэнатIэхэр пыухыкIауэ ди деж зэрыщызэтеувэрэ илъэс миниплIрэ щитхум щIегъу. Абы и щыхьэтщ адыгэхэм я лIакъуэхэр щыпсэуа, ноби щыпсэу щIыналъэхэм щрагъэкIуэкIа археологие къэхутэныгъэхэр. Псалъэм папщIэ, Псыжь Iуфэ, Налшык, Долинск и Iэшэлъашэхэм, нэгъуэщI щIыпIэ куэдым къыщагъуэтащ ди лъэпкъым зэрихьэу щыта гъавэхэкIхэр, хьэр, хур зэрахъумэ кхъуэщынхэм я къутахуэхэр, Iэ щхьэлхэр, зэрызэтрауд Iэмэпсымэхэр. Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу адыгэхэм адэкIэ зэрызаужьар, археологхэм я бзэкIэ жыпIэмэ, гъуаплъэмрэ домбеякъымрэ я зэманым, къыкIэлъыкIуэр – Скиф-щэрмэт лъэхъэнэкIэ дызэджэм тохуэ. Къэбэрдеймрэ Адыгеймрэ къыщагъуэта гъавалъэхэм кърахыжа хугу хьэдзэхэр адыгэхэр мэш щIэным хуэIэзэу зэрыщытам щыхьэт тохъуэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Пщыбий СулътIан и пщIэр

2017-09-13

 • Урысейпсо дзэ-тхыдэ зэгухьэныгъэм УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ, Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ, ЩэнхабзэмкIэ и министерствэхэр, Урысей къэрал библиотекэр дэщIыгъуу иджыблагъэ къыдигъэкIащ «ТекIуэныгъэ Иным и ЛIыхъужьхэр» къэралпсо литературэ зэпеуэм ягъэхьа тхыгъэхэм ящыщу нэхъыфIу къалъытахэр щызэхуэхьэса тхылъ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Нобэ

2017-09-13

 •   Кърум и дунейпсо махуэщ
 •  Фашизмэм ихьахэм я фэеплъым и дунейпсо махуэщ
 •  Танкистым и махуэщ
 •  Программистым и махуэщ
 •  Байкал гуэлым и махуэщ
 •  Канадэм адэшхуэ-анэшхуэхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 •  1736 гъэм Челябинск къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха