ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФокIадэ, 2017

«ИгъащIэкIэ Урысейм дригъусэу» фэеплъым деж

2017-09-12

 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий сымэ удз гъэгъахэр щагъэуващ «ИгъащIэкIэ Урысейм дригъусэу» фэеплъу Налшык къалэ дэтым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Удз гъэгъахэр хуагъэтIылъ

2017-09-12

 • Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум иращIэкI дауэдапщэм хэтыну кърагъэблэгъа Абхъаз Республикэм и Президент Хаджимбэ Раулрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ удз гъэгъахэр тралъхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу куржы-абхъаз зауэм хэкIуэда щIалэхэм я фэеплъу Налшык къалэ дэтым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр КъумпIыл Мурат йохъуэхъу

2017-09-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хэтащ Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу хаха КъумпIыл Мурат и къулы-къум щыпэрыхьэм иращIэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Юрий щыIащ Эльбрус посёлкэм и администрацэм и Iэтащхьэ Джаппуев Мусса щыщIалъхьэм

2017-09-12

 • Эльбрус посёлкэм и администрацэм и Iэтащхьэ Джаппуев Мусса дыгъуасэ щыщIалъхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий щыIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Матвиенкэ Валентинэ: Къэбэрдей-Балъкъэрым къегъэлъагъуэ и социально-экономикэ IэнатIэм зэпIэзэрыту зэрызиужьыр

2017-09-12

 • Мамыру зэдэпсэуным, зым къыдекIуэкI хабзэхэм адрейм пщIэ хуищIыным теухуауэ лIэщIыгъуэ куэдкIэ Урысейм щызэрагъэгъуэта дерсым мыхьэнэшхуэ иIэщ Iуэху инхэр зэпэщу зэфIагъэкIын и лъэныкъуэкIэ, жеIэ ФедерацэмкIэ Советым и УнафэщIым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-09-12

 • Япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэм зыщIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
 • Украинэм физкультурэмрэ спортымрэ я махуэр щагъэлъапIэ
 • Украинэ кином и махуэщ
 • 1492 гъэм Колумб Христофор Америкэр къызэIуихащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

2017-09-12

 •  Урысей Федерацэм и Президентым Iэ тридзащ УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» Законым. Абы егъэтэмэм лэжьэгъуэ махуэ иримыкъу гъэувыным, зэрылэжьэну сыхьэт бжыгъэм щIезыгъэгъуахэмрэ зыгъэпсэхугъуэ, гуфIэгъуэ махуэхэм зэрылэжьахэмрэ пэкIуэнур, апхуэдэу лэжьакIуэм зыщигъэпсэхуну зэманыр зэрыхухахыным теухуа хабзэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ФщIэн папщIэ

КъулыкъущIэхэм зэрызагъэпсэхунур

2017-09-12

 • «Урысей Федерацэм муниципальнэ къулыкъур зэрыщыгъэувам и IуэхукIэ» Федеральнэ законым зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ 2017 гъэм накъыгъэм и 1-м къыдэкIа Федеральнэ закон №90-ФЗ-м ипкъ иткIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэр зи лъабжьэ лэжьыгъэхэр

2017-09-12

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музеймрэ гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэхэр щокIуэкI, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Выставкэхэр къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и республикэ къудамэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Лъэпкъ музеймрэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЕплIанэ къыдэкIыгъуэ

2017-09-12

 • «Iуащхьэмахуэ» журналым мы гъэм и зи чэзу еплIанэ къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ дунейм къытехьащ. КъыжыIапхъэщ, абы ихуа тхыгъэхэмрэ усэхэмрэ я нэхъы-бэр Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьам, Налшык къалэм, КъБР-м и Къэралыгъуэм зэрытраухуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ