ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФокIадэ, 2017

УФ-м и Президент Путин Владимир Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм къехъуэхъуащ республикэр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ

2017-09-09

 •  Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Сынывохъуэхъу Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъумкIэ.
 • А Iуэхугъуэр ди Хэкум лъэпкъ-къэрал ухуэкIэр щызэфIэувэным и тхыдэм мыхьэнэшхуэ щызиIэу, щIыналъэм исхэм я псэукIэм зыкъезыгъэгъэза пIалъэу уващ. Фэ фригушхуэ хъунущ фи япэ ита нэхъыжьыфIхэм зэуапIэ губгъуэм къыщагъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэхэми, я псэемыблэж лэжьыгъэми, ди зэхуэдэ щэнхабзэ, псэкупсэ къулеигъэхэр гъэбэгъуэным абыхэм хуащIа хэлъхьэныгъэшхуэхэми.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Д. А. Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэм къехъуэхъуащ республикэмрэ Урысеймрэ я лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ

2017-09-09

 • ПщIэ зыхуэсщI ныбжьэгъухэ!
 • Си гуапэу сынывэхъуэхъуну сыхуейщ фи махуэ лъапIэмкIэ – Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысей къэралыгъуэм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъумкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Матвиенкэ Валентинэ фокIадэм и 8-м Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ. Урысей Парламентым и Ищхьэ палатэм и УнафэщIым Налшык аэропортым щыIущIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олегрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ

2017-09-09

 • Дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ Урысей Федерацэм ФедерацэмкIэ и Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ. Урысей Парламентым и Ищхьэ палатэм и УнафэщIым Налшык аэропортым щыIущIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олегрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

УФ-м и ФС-м ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хуозэ

2017-09-09

 • Урысей Федерацэм ФедерацэмкIэ и Зэхуэсым Федерацэм- кIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ Налшык щыIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Матвиенкэ Валентинэ, Белавенцев Олег, КIуэкIуэ Юрий Урысей Федерацэмрэ КъБР-мрэ Республикэмрэ я къэрал дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэщахэм иратыж

2017-09-09

 •  УФ-м и ФС-м ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ, Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олег, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий сымэ Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я къэрал дамыгъэ лъапIэхэр Правительствэм и Унэм и пэшышхуэм дыгъуасэ щратыжащ ахэр зыхуагъэфэщахэм. Дамыгъэ лъапIэхэр зратахэм яхэтщ дохутырхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ, промышленностым, мэкъумэш IэнатIэм, щIэныгъэм, щэнхабзэм, спортым я лэжьакIуэхэр, творческэ интеллигенцэм я лIыкIуэхэр, хабзэхъумэ органхэм къулыкъу щызыщIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Хаджимбэ Раулрэ КIуэкIуэ Юрийрэ зэгуроIуэ

2017-09-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Абхъаз Республикэм и Президент Хаджимбэ Раулрэ Правительствэм и Унэм лъэныкъуитI зэIущIэ дыгъуасэ щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Тэтэрстан Республикэм и Къэрал Советым и лIыкIуэхэр Налшык щохьэщIэ

2017-09-09

 • Iуэху и пщэ дэлъу Налшык къэкIуащ Тэтэрстан Республикэм и Къэрал Советым и делегацэу абы и УнафэщI Мухаметшин Фарид зи пашэр. ХьэщIэхэр аэропортым къыщрагъэблэгъащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, вице-спикерхэу АфэщIагъуэ Михаилрэ Жанатаев Сэлимрэ, къулыкъушхуэ зезыхьэ нэгъуэщI цIыхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкум хуэпэжыну псалъэ ят

2017-09-09

 • Налшык къалэм гукъинэжу щрагъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум, КъБР-м и Къэралыгъуэм, Урысейм и ЗауэлI щIыхьым я махуэхэм теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ШУМАХУЭ Владимир Сэлмэн и къуэр

2017-09-09

 •  Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 78-м иту зэуэзэпсэу дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм пщIэ щызиIэ лэжьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Гуащэ театрым и Iэтащхьэ икIи и художественнэ унафэщI Шумахуэ Владимир Сэлмэн и къуэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГуфIэгъуэ репортажхэр

2017-09-09

 • Лъэпкъыр зыгъэлъэпкъ нэщэнэхэр
 • ЦIыху куэд кърихьэлIэу, нэгузыужьу икIи гукъинэжу щытащ Къэбэрдей-Балъкърыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утыкум щекIуэкIа махуэшхуэ зэхыхьэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр