ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФокIадэ, 2017

Ди хэкур Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъу махуэр нобэ догъэлъапIэ

2017-09-08

Къэбэрдей пщышхуэ Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ - урыс пащтыхь Грозный Иван и щхьэгъусэр.

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-09-08

 • ЩIыналъэм и цIыху пажэхэр ягъэлъапIэ
 •  КъБР-м и ЩIыхь тхылъ, республикэм и цIыхубэ, щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ цIэ лъапIэхэр зыхуагъэфэщахэр дыгъуасэ щагъэлъэпIащ Правительствэм и Унэм. ЩIыналъэм и цIыху 74-м хуащIащ апхуэдэ пщIэр. Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий абыхэм ехъуэхъуащ икIи яритыжащ а дамыгъэ лъапIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-09-08

 • Нэхущ   Iэдэм и гъуэгу  бгъуфIэр
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и Президент, Урысейм естественнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием, ЩIэныгъэмрэ ГъуазджэмкIэ Петровскэ академием я действительнэ член, ЩIэныгъэхэмкIэ, Технологиемрэ IэщIагъэ езыт егъэджэныгъэмкIэ Испан академием щIыхь зиIэ и академик, ЩIэныгъэхэмкIэ Абхъаз академием щIыхь зиIэ и член, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Нэхущ Iэдэм и IэдакъэщIэкIхэмкIэ ди республикэм, Урысейм я мызакъуэу, щIыналъэ, къэрал куэдым къыщацIыхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-09-08

 • Къэшэж Иннэ
 • ЕпщыкIуханэ лIэщIыгъуэм и макъ
 • Поэмэм щыщ пычыгъуэ
 • Си лъэхъэнэгъу!
 • КуэдыкIейм дыхуохъуапсэ -
 • КъэдунэщIынут Къэхъугъэм и фалъэ.
 • Си лIакъуэгъу лъэпкъ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-09-08

 • Къумахуэ  Iэбубэчыр  и щIэблэ щэджащэр
 • ЦIыхум игъуэт зыужьыныгъэр, и дуней еплъыкIэр, Iуэху зехьэкIэр зыкъомкIэ елъытащ ар къызыхэкIа унагъуэм. Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм щыпсэу Къумахуэхэ Iэбубэчыррэ Куэзэрэ яухуа унагъуэр нэмысрэ хабзэрэ зэрылът, нэхъыжьым – пщIэ, нэхъыщIэм – гъуэгу щигъуэтт. ЗэгурыIуэрэ зэдэIуэж-рэ яку дэлъу ягъасэрт абыхэм я бынихыр: щIалиплIымрэ хъыджэбзитIымрэ. Еджэныр Къумахуэхэ я унагъуэм щIыпIэ хэха щызыубыд, пщIэ щызиIэ Iуэхугъуэти, зэщхьэгъусэхэр щIэхъуэпсырт я къуэхэу Башир, Мухьэдин, МуIэед, Мурадин, япхъухэу Тосэрэ Анусэрэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ, IэщIагъэ екIу ирагъэгъуэтыну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-09-08

 • Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ

 • РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ ди лъэпкъ театрыр зэфIэзыгъэувахэм, абы и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэм ящыщщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха