ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФокIадэ, 2017

Патриарх Кирилл, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев О. Е., КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. сымэ хэтащ Москва и Новоспасскэ къулъшырыфым Черкасскэ лъэпкъым Фэеплъ пхъэбгъу къызэрыщызэIуахым теухуа дауэдапщэхэм

2017-09-06

 • Республикэр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум и пэ къихуэу, Москва къалэм и Новоспасскэ ставропигиальнэ къулъшырыфым и Знаменскэ члисэм Москва къалэмрэ Урысей псомрэ я Партиарх Кирилл, Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев Олег, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий сымэ дыгъуасэ хэтащ Урысей Къэралыгъуэр зэфIэувэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Черкасскэ лъэпкъым я Фэеплъ пхъэбгъу къызэрызэIуахым теухуа зэхуэсым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-09-06

 • ФокIадэм и 6, бэрэжьей
 • Болгариер щызэгухьэжа махуэщ
 • 1885 гъэм Болгарием гухьэжащ КъуэкIыпIэ Румелие щIыналъэр.
 • 1872 гъэм Берлин щызэIущIащ императорищ: Вильгельм Езанэр (Германие), Франц Иосиф Езанэр (Австро-Венгрие), Александр ЕтIуанэр (Урысей).
 • 1936 гъэм «СССР-м и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр ягъэуващ. Япэ дыдэу ар зыфIащахэм ящыщщ Немирович-Данченкэ Владимир, Станиславский Константин, Качалов Василий, Москвин Иван, Неждановэ Антонинэ, Шаляпин Фёдор сымэ. СССР-м и тхыдэм щыиужьрейуэ, 1991 гъэм, а цIэр хуагъэфэщауэ щытащ Пугачёвэ Аллэрэ Янковский Олегрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и Парламентым и УнафэщIымрэ депутатхэмрэ сабийхэм йохъуэхъу

2017-09-06

 • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр ЩIэныгъэм и махуэм курыт еджапIэхэм щыIащ, гъэ еджэгъуэр зэрыщIидзамкIэ егъэджакIуэхэмрэ абыхэм я гъэсэнхэмрэ ехъуэхъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Гъуэгуанэ гугъу икIи дахэ къэзыкIуа

2017-09-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ тхакIуэ Нало Ахьмэдхъан Хьэмырзэ и къуэр Лэскэн районым хыхьэ Хьэтуей къуажэм 1921 гъэм шыщхьэуIум и 10-м къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр педрабфакыр къиухащ. 1941 гъэм щыщIэдзауэ Совет Армэм къулыкъу щищIащ, Хэку зауэшхуэр къыщыхъеям Ахьмэдхъан фронтым кIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Япэ балъкъэр цIыхубз усакIуэ Зумакуловэ Танзиля

2017-09-06

 • Зумакуловэ Танзиля и IэдакъэщIэкIхэм дихьэхар бгырысхэм я закъуэкъым, ахэр фIыуэ щалъэгъуащ Совет Союз псом. Гупсысэ гъэщIэгъуэнхэмрэ гурыщIэ пэжхэмрэ зыхэлъ философие усэхэм, драмэ-кIэ гъэнщIа поэмэхэм ящIэлъ купщIэмрэ къэIуэтэкIэмрэ уогъэщIагъуэ…
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Генерал-майор Бахъсэн Хьэсанш

2017-09-06

 • Дыгулыбгъуей къуажэм езым и тхыдэ гъэщIэгъуэн иIэжщ. Абы къикIуа гъуэгуанэм дриплъэжмэ, и пщIэр зыIэт, щIэблэм я щапхъэ, адыгэ лъэпкъым, республикэм хуэщхьэпэ цIыху телъыджэ куэд къыдэкIащ. Абыхэм ящыщщ Хэкум псэемыблэжу къулыкъу хуэзыщIа генерал-майор Бахъсэн Хьэсанш.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъ макъам э щэнхабзэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа композитор

2017-09-06

 • Балэ Мухьэдин Къэбэрдей-Балъкъэрым и профессиональнэ макъамэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ зыщ, макъамэу, уэрэду, оперэу, симфониеу 300-м щIигъу итхащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэм и щэхухэр къетIэщI

2017-09-06

 • УсакIуэ нэсхэр закъуэтIакъуэххэщ. А закъуэтIакъуэм ящыщщ Мыкъуэжь Анатолэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сэральп Мадинэ: ХъуэпсапIэм узэрыхуэкIуэфынур

2017-09-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэ гъащIэм хэлъ- хьэныгъэ ин хуэзыщI бзылъхугъэ IэпэIэсэ Сэралъп Мади-нэ хэт зымыцIыхур?! Адыгэ фащэр ди щIэблэм фIыуэ езыгъэлъагъуу къезыгъэщтэжахэм ящыщу къэплъытэ хъунущ Мадинэ. Сэралъпыр къыщалъхуар Тэрч куейм хыхьэ Дей къуажэращ. Езым зэрыжиIэмкIэ, сыт щыгъуи дэну фIэфIу щытащ, и адэ-анэми хъыджэбзым ар къыщыпамыубыдым, япэщIыкIэ Ставрополь дэт технологическэ техникумым щыгъыным и художественнэ моделированэмкIэ и къудамэр, Герценым и цIэр зэрихьэу Санкт-Петербург дэт университетым психологиемкIэ и къудамэр иужькIэ къиухащ. Абы и щыгъын зыкъизыххэр щIэлъу 2002 гъэм пэш екIу къызэIуихауэ щытащ. Уеблэмэ ар зэман гуэркIэ ядэлэжьащ Санкт-Петербург дэт тыкуэнхэу зи хьэпшыпхэр зыгъэлъапIэхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЯдоIэпыкъу

2017-09-06

 • Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и унафэщIхэм я жэрдэмкIэ, IэнатIэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Мэсей Заур, тылымкIэ унафэщI Бинашаров Беслъэн, ОГИБДД-м и инспектор Къэрэнашэ Жаннэ сымэ щыIащ Яныкъуей къуажэм дэт Республикэ психоневрологие интернатым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Псапэ