ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФокIадэ, 2017

ДызыгъэпIейтейт икIи дызэмысат

2017-09-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий фокIадэм и 1-м Тырныауз къалэ щызэхиша зэIущIэм и гугъу ща- щIащ Бахъсэн и псыхъуащхьэхэм абы ипэкIэ къыщешха уэшх иным къыщрихужьа псыдзэм кърикIуахэр икIэщIыпIэкIэ гъэзэкIуэжын зэрыхуейм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-09-05

 • ШколакIуэ 600  йокIуалIэ
 • Абхъаз.Республикэм и школи 156-м гъэ еджэгъуэр щаублэжащ, абыхэм екIуалIэ еджакIуэ мин 27-м щIигъум щыщу мини 3-м нэблагъэр япэ классым кIуахэрщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Нобэ

2017-09-05

 •   Псапэ щIэным и дунейпсо махуэщ
 •  Индием щагъэлъапIэ егъэджакIуэм и махуэр
 •  1666 гъэм Лондон щагъэункIыфIащ махуищкIэ зыпэмылъэща мафIэсыр. Абы къалэм и ухуэныгъэхэм я Iыхьэ щанэр – унэ минипщIым нэсыр – хисхьат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ФIы зыщIам и щытхъу кIуэдыркъым

2017-09-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и журналист нэхъыжь дыдэхэм ящыщ Дыкъынэ Хьэмид Мудар  и къуэр мы махуэхэм илъэс бгъущI ирикъуащ. А гъэхэр абы къызэринэкIащ гъащIэм и дерс Iущхэр и Iэпэгъуу, цIыхупсэ къулеигъэр къебэкIыу, щытхъу лейм хуэхамэу. Дыкъынэр республикэм фIыуэ къыщацIыху, бэм я гумрэ я псэмрэ дыхьа журналист набдзэгубдзаплъэщ. Ар ящыщщ лIэщIыгъуэ кIуам     и тхущI гъэхэм щегъэжьауэ Къэбэрдей-Балъкъэр радиом лъэщу зезыгъэужьахэм, и IэнатIэр жыджэру, гугъэзагъэу езыхьэкIахэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

2017-09-05

Адыгэ лIыкIуэхэу Инджылызым щыIахэр - Хьэжы Хьэсэнрэ Ростаныкъуэ Исмэхьилрэ. Сурэтыр зыщIар наIуэкъым. 1861 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Пшыналъэр зымыгъэбгъунлъа ПащIэ Бэчмырзэ

2017-09-05

 • ПащIэ Бэчмырзэ Къылышбийхьэблэ, иужькIэ Нартан зыфIащыжам, 1854 гъэм къыщалъхуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий

2017-09-05

 • ЩоджэнцIыкIу Алий и тхыгъэхэм къэбэрдей литературэм пхужымыIэну зыужьыныгъэшхуэ иратащ, лъагапIэщIэхэм ар хуашащ. Абы и къалэмыпэм къыпыкIахэр ди цIыхухэм я гум, я псэм къыдохьэ, яхузэрымыгъэгъуэту ядж, фIым, пэжыгъэм, захуагъэм хураджэ, хуагъасэ, усакIуэм зэригъэпэща образ хьэлэмэтыщэ уахътыншэхэр къуэш пэж, ныбжьэгъу нэс ящIауэ, сыт щыгъуи я гъусэщ. УсакIуэ гъуэзэджэм и цIэр зымыщIэ, фIыуэ зымылъагъу, и тхыгъэхэм щымыгъуазэ ди цIыхухэм зыри яхэткъым. Ар щыхьэт тохъуэ ЩоджэнцIыкIум и тхыгъэхэм мылIэжыныпсэ зэраIутым, цIыхухэм я лъагъуныгъэр абыхэм къызэрахьам.
 •  

  Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыми емыщхь Шортэн Аскэрбий

2017-09-05

 •  Ди лъэпкъ щэнхабзэм и тхыдэм цIыхубэ творчествэр къыхэпхыжмэ, ямылейуэ куэд къанэркъым, жыжьэ дыди кIуэцIрыкI хуэдэкъым. КъыщIэмынэр зыщ – тхыбзэм и тхыдэр зэкIэ зэрымылIэщIыгъуэрыбжэращ. ИтIанэми, а куу дыдэу къыпфIэмыщIын тхыдэми уи гур хэзыгъэхъуэн Iэджи хэлъщ. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ Шортэн Аскэрбий и гъащIэмрэ и IуэхущIафэхэмрэ. Нэхъыбэм ар зэрацIыхур «Бгырысхэр» романращ. Пэжщ, нобэ роман зытхи зытха Iэджи диIэщи, япэ итам и лIыгъэр къыдгурыIуащэркъым. Ауэ а лIы гъэщIэгъуэным, нобэ тIэкIу тIэщIэгъупщыкI хъуами, и цIэр къыщраIуэм деж, ухуэтэджыну хуэфащэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗылI и гъащIэ къимыгъэщIами

2017-09-05

 • 30 гъэхэм адыгэ литературэм зезыгъэужьахэм ящыщщ тхакIуэ, журналист, публицист Махъси- дэ Залымхъан БытIу и къуэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхакIуэ телъыджэ

2017-09-05

 • Илъэсищэм нэблагъэкIэ дэхуэхауэ, цIыхур щымыгъуазэу къэгъуэгурыкIуащ абы и цIэми и тхыгъэхэми. Зыми ицIыхуртэкъым «Къалэмбий» псевдонимыр зыфIэзыщыжа тхакIуэр. Урыс журналхэм зэгуэр традзэгъащ «Къалэмбий» зыфIэзыщыжа тхакIуэм и IэдакъэщIэкI зыбжанэ. «Шэрджэсым и тхыгъэхэр» – арат абыхэм я псалъащхьэр. Хэт хъунут а «шэрджэсыр» езыр? Псоми ящIэр зыт – ар «бгырыс хъыжьэхэм» ящыщт. «Мы тхыгъэхэр, ипэжыпIэкIэ, зи къалэмыпэм къыпыкIар адыгэщ» – апхуэдэ псалъэ дыщIагъугъащ Къалэмбий и япэ тхыгъэхэм. И зы тхыгъи и цIэ-унэцIэ дыщIигъуакъым абы, литературэм зэрыхыхьар псевдонимкIэщ – «Къалэмбий».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха