ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФокIадэ, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. ЩIэныгъэхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-09-01

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Сынывохъуэхъу ЩIэныгъэхэм я махуэмрэ гъэ еджэгъуэщIэм зэрыщIидзэжымкIэ.
 • А махуэшхуэ телъыджэр лъапIэщ дэтхэнэ зым и дежкIи. Школ, студент илъэсхэм, фIыуэ тлъагъу ди егъэджакIуэхэм, ныбжьэгъу пэжхэм ятеухуа гукъэкIыжхэр игъащIэкIэ гуапэу дигу къонэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIуэкIуэ Юрий: Къуаншэм жэуап ихьмэ, Iулъхьэ зэIэпызыххэр нэхъ мащIэ хъунущ

2017-09-01

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий иригъэкIуэкIащ КъБР-м Хабзэм кIэлъыплъыныр къызэгъэпэщынымкIэ и зэзыгъэуIу зэхуэсым, Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и Советым я зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Илъэс блэкIахэм дариплъэжмэ…

2017-09-01

 • Дунейм тет нэхъ лъэпкъыжь дыдэхэм ящыщ адыгэхэр сыт щыгъуи щIэхъуэпсащ езыхэм я къэралыгъуэ къызэрагъэпэщыным. Тхыдэ жыжьэр щыхьэт тохъуэ зэгуэр  ар абыхэм яIэу зэрыщытам. АрщхьэкIэ щытыкIэ зэмылIэжьыгъуэхэм икIи хуабжьу гугъусыгъухэм куэдрэ ихуэу къэгъуэгурыкIуа ди лъэпкъэгъухэм иужькIэ къэралыгъуэр яхузэтеухуэжакъым, абы мызэ-мытIэу пэгъунэгъу хуэхъуауэ щытами.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

Дахагъэм, гуапагъэм, мамырыгъэм я джэлэс

2017-09-01

 • Нобэ дгъэлъапIэ махуэшхуэхэм ящыщщ Налшык къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 293-рэ зэрырикъур. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къалащхьэм и тхыдэр жыжьэ къыщожьэ. 1724 гъэм иджы къалэм иубыд щIыпIэм къэбэрдеипщ нэхъ лъэрызехьэхэу Къетыкъуэ Аслъэнбэч, Тэтэрхъан Жамбот, Жанхъуэт Кушыку сымэ я жылэхэр щысу щытащ. Лъэхъэнэм зыдихъуэжурэ 1921 гъэм а щIыпIэр къалэ хъуащ, итIанэ Къэбэрдей-Балъкъэр автоном областым и центрщ, 1936 гъэм дыгъэгъазэм и 5-м КъБАССР-м и къалащхьэу яубзыху, 1991 гъэ лъандэрэ Налшык Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-09-01

ГуфIэгъуэ "Ислъэмей"

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрыр яхэхуащ егъэджэныгъэм и фIагъым щыхагъахъуэ лъэпкъ системэр щагъэунэху щIыналъэхэм

2017-09-01

 •  Егъэджэныгъэм и фIагъым щыхагъахъуэ лъэпкъ системэр щагъэунэху Урысейм и щIыналъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр хагъэхьащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И усэхэм дунейм куууэ ухагъаплъэ

2017-09-01

 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, республикэм и Къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан Руслан Хьэсбий и къуэр Лэскэн районым хыхьэ Ерокъуэ къуажэм къыщалъхуащ. Анзорей дэт курыт еджапIэм урысыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэу, иужькIэ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэу щытащ. Абы зы зэманкIэ игъэунэхуащ журналист IэщIагъэри. Иджыпсту «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщIщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Хьэкъул Розэ и щапхъэ

2017-09-01

 • «Ди Плисецкая» жаIэу яIэтт Хьэкъул Розэ. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъ балетым и напэт, и набдзэт. «Сэ сыхуейщ сыкъыщыхъуа республикэм щыпсэухэм езым я гъуазджэрэ щэнхабзэрэ яIэжрэ дуней псом ар щызыгъэлъэгъуэф лъэпкъыу щытыну. Абы щыгъуэщ  ди зэфIэкIыр къыщалъытэнур». Апхуэдэу жиIат илъэс 12-м щыщIэдзауэ егъэджакIуэ нэхъыфI дыдэхэм я гъэсэну щыта балеринэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-09-01

 • ФокIадэм и 1, мэрем
 • ЩIэныгъэхэм я махуэщ. Ар щагъэлъапIэ Армение, Белоруссие, Къэзахъстан, Къыргъыз, Латвие, Молдавие, Урысей, Тыркумэн, Украинэ къэралыгъуэхэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Махуэ лъапIэм зыхуагъэхьэзыр

2017-09-01

 • Бахъсэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу къызэрагъэпэща щIыхьэхухэм цIыху мини 3-м нэблагъэ хэтащ. Iуэхугъуэ щхьэпэм зыкърырагъэхьэлIащ Бахъсэн къалэмрэ абы къедза къуажэхэмрэ дэт IуэхущIапIэ псоми щылажьэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха