ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ФокIадэ, 2017

Илъэс 460-м къызэщIиубыдэ тхыдэ

2017-09-30

 •  КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым фокIадэм и 27-м иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысей къэралыгъуэм зэрыгухьауэ щытам иIа жылагъуэ, политикэ мыхьэнэр зыхуэдэм теухуа зэхуэс. Абы хэтащ щIэныгъэлIхэр, щэнхабзэм и лэжьакIуэхэр, дин, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, депутатхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

2017-09-30

 •  Медведев  Дмитрий Адыгейм  щохьэщIэ
 • Адыгей. Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий лэжьыгъэ IуэхукIэ Адыгэ Республикэм щыIащ, АР-м и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат хуэзащ, гу зылъытапхъэ Iуэхухэм тепсэлъыхьащ. Медведевым щыгъуазэ зищIащ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым, мы гъэм гъавэу кърахьэлIэжам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Бахъсэн щIыналъэм щагъэлъэпIащ гъэсакIуэхэмрэ зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр щапI IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэмрэ я махуэр

2017-09-30

 •  ГъэсакIуэхэмрэ зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр щапI IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэмрэ я махуэм ирагъэхьэлIэри, Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кременчуг-Константиновскэ къуажэм дэт курыт еджапIэм иджыблагъэ зэхыхьэ гуапэ щрагъэкIуэкIащ. «Зи IэщIагъэм хуэIэзэхэм я хэку» – арат абы зэреджэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-09-30

 • ФокIадэм и 30, щэбэт
 • ЗэдзэкIакIуэм и дунейпсо махуэщ. ЗэдзэкIакIуэхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэм 1991 гъэм игъэуващ.
 • Абхъаз Республикэм и лъэпкъ махуэшхуэщ – щхьэхуит зэрыхъуар егъэлъапIэ.
 • 1882 гъэм дунейм щыяпэу Фокс псым (США) электростанц тращIыхьащ.
 • 1928 гъэм инджылыз микробиолог Флеминг Александр жиIащ пенициллин хущхъуэр зэрызэхилъхьар.
 • 1941 гъэм нэмыцэхэм «Тайфун» зыфIаща ебгъэрыкIуэныгъэм, Москва къэубыдыным теухуам, щIадзащ.
 • 1946 гъэм Нюрнберг трибуналым нацист щIэпхъаджащIэхэм я судыр ищIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шыхулъагъуэ

2017-09-30

 • ЩIэныгъэлIым и псалъэ
 • РАН-м и академик Щэуджэн Iэсхьэд:  ЦIыху  гъаблэр  къэкIыгъэ гъаблэм  къыщожьэ
 • Ди лъэпкъэгъу цIэрыIуэ, биологие щIэныгъэхэм я доктор, Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и Академием и действительнэ член, ЩIДАА-м и академик Щэуджэн Iэсхьэд «Кубаным и зыужьыныгъэм зэрыхуэщхьэпам папщIэ» медалым и япэ нагъыщэр къыхуагъэфэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыхулъагъуэ

Беслъэней пщыжылагъуэр Къэбэрдейм зэрыхэщхьэхукIа щIыкIэр

2017-09-30

 • СОКЪУР Валерэ, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат
 •  Дгъэнахуэхэр: Къэбэрдей пщыжылагъуэхэр. Беслъэней пщыжылагъуэр. Пщызэныкъуэкъур. Къызбрун зауэ. Тыркуейр. Кърымыр. Урысейм и телъхьэхэр. Урыс пщы Къанокъуэхэр. Къанокъуэхэ я зы тIасхъапIэ. Къанрэ малъхъэрэ. Гъунэгъухэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Ацкъан Руслан и новеллэхэр

2017-09-30

 • ДэIэпыкъуэгъу
 •  
 • А щIалэ цIыкIур ди уэрамым щыслъагъурт. Нэсри къигъэзэжауэ зэранщIакIуэт. Зытемыгушхуэ щыIэтэкъым, зыгъэшынэнрэ зыгъэдзыхэнрэ дунейм тету фIэщщIыгъуейт. Зэм жыгыщхьэм фIэсу плъагъунт, зэми унащхьэм къытехутэнт. Дыркъуэ темылъу зы IэпапIэ иIэ хъунтэкъым абы и щIыфэм. Хьэм я нэхъ бзаджэми и кIэр и бэкъум дикъузэжырт, ар къыщыкIуэкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкупсэ нэс Абеикъуэ Шухьэиб

2017-09-30

 • Щхьэусыгъуэ зэхуэмыдэхэм къахэкIыу нэгъуэщI къэралхэм къыщыхута ди лъэпкъэгъухэм я Хэкужь къыщагъэзэжкIэ, абыхэми лъахэрысхэми зыхэтщIэ гурыгъу-гурыщIэхэм, зэгъусэу дызэгупсысхэм дерс щхьэпэхэр къыхэтх зэрыхъунум си щхьэкIэ шэч къытесхьэркъым. АбыкIэ щыхьэтщ Иорданием нэхъ пасэу къикIыжахэм ящыщ, жьыщхьэ махуэ хъуа лIым иджыблагъэ дезгъэкIуэкIа псалъэмакъри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Ислъамым и нур

2017-09-30

 • IэшрыIым и псапэр
 • Мухьэрэм мазэм и епщIанэ махуэр нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщщ. Ар IэшрыIщ. Мы гъэм ар фокIадэм (сентябрым) и 30-м тохуэ. Абы и пэ ит махуэмрэ къыкIэлъыкIуэмрэ нэщI пIыгъыныр суннэтщ (псапэ лей пылъщ). Хьэдисым къызэрыщыкIуамкIэ, IэшрыIым и пэ къихуэ махуэм нэщI исхэм а илъэсым къахьа гуэныхьыр къахуогъу, хугу хьэдзэ хуэдиз фIэ-кIа мыхъуми, сэдэкъэ а махуэм зытхэм я псапэр Хьудуд джабэшхуэм хуэдизу ебж Алыхьым. А махуэм сэдэкъэ тыныр, сабийхэр гъэгуфIэныр, Iыхьлыхэм, гъунэгъу-хэм гулъытэ яхуэщIыныр, КъурIэн нэхъыбэрэ еджэныр суннэтщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-09-30

 • Ныбжьэгъу  псори  ныбжьэгъукъым
 • (Къэхъуа)
 • «Къуэш егъу нэхърэ – ныбжьэгъуфI», – жиIащ пасэрейм. Ауэ ныбжьэгъур зыхуэдэр къыщыпщIэр гъащIэм гъэунэхупIэ ущригъэувэм и дежщ. Абы теухуа хъыбарщ мы си тхыгъэм зи гугъу щысщIыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис