ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ШыщхьэIу, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэр ягъэлъапIэ

2017-08-10

 • Мэшыкъуэ щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм шыщхьэуIум и 7-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и махуэр щагъэлъэпIащ. Лъэпкъ къафэхэмкIэ, ерыскъымрэ щэнхабзэ беймкIэ гъэнщIауэ щыта а махуэр гуимыхуж хъуат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кфар-Камэ щыщ ди хьэщIэхэр

2017-08-10

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щохьэщIэ Кфар-Камэ къуажэм (Израиль) къикIа сабийхэр. Ахэр дыгъуасэ редакцэм и хьэщIэщым къригъэблэгъащ «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Локъуэ Харитон псори ирогушхуэ

2017-08-10

 • Налшык къалэм щыщ зауэлI-интернационалист Локъуэ Харитон илэжьа зыхуэбгъэдэн щымыIэ Iуэхур – зэрыныкъуэдыкъуэм щхьэкIэ къимыгъанэу парашюткIэ къызэрелъар хуигъэпсащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъум.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-08-10

 • ШыщхьэуIум  и  10, махуэку
 • Эквадор Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1809 гъэм ар Испанием къызэрыхэкIым теухуа унафэ къащтащ, ауэ къэрал щхьэхуит щыхъупар 1822 гъэрщ.
 • 1793 гъэм дунейм и музей нэхъ ин дыдэхэм ящыщ, Париж дэт Луврыр цIыхухэр щIыхьэну, абы зыщаплъыхьыну хуиту къызэIуахащ.
 • 1833 гъэм Чикагэ и лъабжьэр ягъэтIылъащ. А зэманым ар цIыху щитI иримыкъу щыпсэу Уинди-Сити къуажэ цIыкIурт.
 • 1876 гъэм Канадэм щыщ Онтарио штатым и Брантфорд къалэм дунейм щыяпэу телефонкIэ ипсэлъыкIри, Белл Александр зыпищIащ абы километр 13-кIэ пэжыжьэ Парис къалэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрыр хыхьащ «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр. Кавказым и чэщанэхэр» дунейпсо щэнхабзэ-тхыдэ проектым

2017-08-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым хэлэжьыхьу щIидзащ «Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр. Кавказым и чэщанэхэр» дунейпсо щIалэгъуалэ щэнхабзэ-тхыдэ проектым.
 • Интернациональнэ гупиплI, студентхэр-волонтёрхэр къэралым и щIыналъэхэм, Москва, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и республикэхэм я лIыкIуэхэр зыхыхьэ, IэщIагъэлI цIэрыIуэхэр зи пашэ гупышхуэм хэтхэм Iуэху пыухыкIахэр зэфIагъэкI тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ я фэеплъхэм, абыхэм чэщанэ, быдапIэ цIэрыIуэхэри яхэту хъумэнымрэ зэгъэпэщыжынымрэ яхуэгъэза лэжьыгъэхэр гъэхьэзырыным хуэунэтIауэ. Мы проектыр ягъэзащIэ «ЩIэинхэр яхъумэ. Лъэпкъхэр зэпащIэ!» къыхуеджэныгъэм щIэту.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
 • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ГуфIэгъуэ махуэр Москва щаIэт

2017-08-10

 • Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ мы гъэм илъэс 460-рэ ирокъу. Илъэс хыщIкIэ узэIэбэкIыжмэ, а махуэшхуэр 1957 гъэм Москва гукъинэжу щагъэлъэпIат.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ныбжьэгъу Цзянрэ ныбжьэгъу Сирэ

2017-08-10

 • Китайм и компартым и ЦК-м и секретарь нэхъыщхьэ Цзэминь Цзян 2001 гъэм «Урысей Федерацэмрэ Китай ЦIыхубэ Республикэмрэ ЗэгъунэгъуфIу зэхущытыным, зэныбжьэгъуным, зэдэлэжьэным теухуа зэгурыIуэныгъэм» Iэ щытридзэм абы и пщIыхьэпIэ къыхэхуакъым илъэс тIощIи нэхъ дэмыкIыу ар дунейм и къэрал 30-м судым щратыну. Хэбгъэзыхьмэ, езы Китайм цIыху мин 200-м щIигъу судхэм щытхьэусыхащ абы залымыгъэ зэрызэрихьам папщIэ. Ахэр 90 гъэхэм КНР-м щыцIэрыIуэу щыта фалуньгун фIэщхъуныгъэм тетхэр зэхэзехуэн зэращIам теухуащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

«Жэщгъуэлъ»

2017-08-10

 • I
 • ЦIыхухэр куэду щызэхуэс, ахэр уэру щыпэкIу щIыпIэхэм, уэрамхэм, хьэблэхэм жылагъуэ хабзэр зэрыщагъэзащIэм кIэлъыплъ милиционерхэм махуэ къэс ирахьэкI къалэн-хэм къадэкIуэу, ныщхьэбэ нэгъуэщI пщэрылъ гуэри къыщащIащ: къалэм дэт кхъэ кIуэцIым зыщаплъыхьын хуейуэ.
 • Абы щхьэусыгъуэ иIэт. Иужьрей зэманым цIыхухэм я тхьэусыхафэ зыкъом къэIурт, я адэ-анэ, я бын, я благъэ-Iыхьлыхэр зыщIэлъ кхъэр бзаджэнаджэ тIысыпIэ зэрыхъуам теухуауэ. Абыхэм жаIэрт: «ЕфапIэ-ешхапIэ ящIыжауэ, хьэулей куэд мы- бы щызэхуос. ЩIалэ хьэхэбасэ зыкъомми къемызэгъ щалэжь».
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кубокым адэкIи щIобэн

2017-08-10

 • «Ангушт» (Нэзрэн) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 2:3 (1:2, 2:2, 0:1). Нэзрэн. «Центральный» стадион. ШыщхьэуIум и 8-м. ЦIыху 500 еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Къубэ-Тэбэ щыщхэр токIуэ

2017-08-10

 • 2002 – 2003 гъэхэм къалъхуа ныбжьыщIэхэр хэту Бахъсэн районым футболымкIэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ Къубэ-Тэбэ къуажэм щыщхэу КъуэщIысокъуэ А., КIасэ Ю., Хьэмыкъуэ Хь., Токъан А., Ныбэжь Хъ., Гвинцадзе Д. сымэ я фэеплъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха