ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ШыщхьэIу, 2017

ЩIалэгъуалэр Iуэху инхэм трагъэгушхуэ

2017-08-09

 • Мэшыкъуэ щекIуэкI щIалэгъуалэ зэхыхьэм шыщхьэуIум и 6-м яхуеблэгъат ЩIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэм и унафэщI Бугаев Александррэ абы и къуэдзэ Драгуновэ Екатеринэрэ. Ахэр тепсэлъыхьащ ди къэралым щIалэгъуалэм зригъэужьыным теухуауэ ищIэну и мурадхэм, а Iуэхухэр хэгъэгухэм къазэрылъэIэсынум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхылъымпIэм нэмыса гупсысэр щымыIэххам хуэдэщ

2017-08-09

 •  УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист Мэшыкъуэ Тэзал «Услышанное слово» зыфIища и тхылъыщIэр иджыблагъэ къыщыдигъэкIащ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Къамыгъагъэ щIыкIэ

2017-08-09

 •  Аллерген нэхъ гуащIэхэм хабжэ губгъуэжыхъапхъэр (аброзиер) къэгъэгъэным къэнэжар тхьэмахуитI зэхуакущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЗэхъуэкIыныгъэфIхэр щыIэщ

2017-08-09

 • ХьэтIохъущокъуэм и жыг хадэм ит аттракционыр къощIэрэщIэж.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Нобэ

2017-08-09

 • Щалъхуа щIыналъэ щыпсэуж лъэпкъхэм я дунейпсо махуэщ
 • Болгарием и Дзэ-тенджыз флотым и махуэщ
 • Канадэм щагъэлъапIэ мамырщIэкъухэм я махуэр
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урыс пащтыхь, адыгэ пхъурылъху Симеон

2017-08-09

 • СэIэбцокъуэ  Нуриет,  тхакIуэ,  журналист  (Мейкъуапэ)
 •  Саин-Булат (чристэн диныр къыщищтэм Симеон зыфIащар) Идар Темрыкъуэ и пхъурылъхущ, урыс пащтыхь гуащэ Черкасскэ Марие и шыпхъу нэхъыжьым и къуэщ, Астрэхъан пащтыхьыгъуэр зылъысын хуея, иужькIэ Къасым хъаныгъуэм и тет хъуа Бекбулат и къуэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Бырс Анзор

2017-08-09

 • Нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ хозяйствэм сом мелардитIым щIигъу    и уасэ хэщIыныгъэ къыхуахьат. Фабрикэхэр, заводхэр, псэупIэ унэхэр, еджапIэхэр, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр зэтракъутат мэкъумэш IэнатIэхэр зэтрагъэщэхат. Ахэр зэфIэгъэувэжыным нэхъыжьхэми нэхъыщIэхэми я къарур ирахьэлIэрт. Зэман кIэщIкIэ псэукIэр зэтеухуэжын хуейт. Абы лъабжьэ хъарзынэ хуэхъуащ «1946 – 1950 гъэхэм Къэбэрдей АССР-м и цIыхубэ хозяйствэр зэтегъэувэжыным теухуа илъэситху планым и IуэхукIэ» къащта Законыр. Къэралым колхозхэм защIигъакъуэрт. Ди республикэм зэрылэжьэну шыуэ щитIым щIигъу къратат, гъущI Iунэ, абдж, цемент хуэдэхэр хухахырт, хьэлъэзешэ автомашинэ тхущI хозяйствэхэм къахуэкIуат.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Насыпыр былымкIэ къащэхуркъым

2017-08-09

 • (Къамыгупсыса  хъыбар)
 •  Сыт щыгъуи щыIащ цlыху къулейхэри тхьэмыщкlэхэри. Мылъкушхуэ зиIэхэр дызэрыт зэманым lэгъэбэгум хуэдэу багъуэри, нэхъ къулеиж хъуащ, апхуэдабзэу хуэмыщIауэ псэухэм я бжыгъэми махуэ къэс хохъуэ. Сэ сызытепсэлъыхьынур къыщыхъуар 1925 – 1928 гъэхэрщ, ди цIыхухэр былымкIэ, шхынкIэ, шыгъынкIэ зэхъуажэу щыщыта лъэхъэнэрщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Медиа Кавказ-2017» зэпеуэр къыхалъхьэ

2017-08-09

 • Хабзэ хъуауэ, ди щIыналъэм илъэс къэс щокIуэкI цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я зэпеуэ. Мыгъэрей «Медиа Кавказ-2017» зэхьэзэхуэм хэтыну зи мурадхэм абы теухуа лъэIу тхылъ ягъэхь хъунущ ар къыхэзылъ- хьа икIи къызэзыгъэпэщ «Иджырей кавказ политикэм и центр» (ЦСКП «Кавказ») мыкоммерческэ зэгухьэныгъэм и сайтым. Зэпеуэр даIыгъ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и Аппаратымрэ Кавказ Ищхъэрэм и ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я зэгухьэныгъэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЩIыуэпсым и макъ

2017-08-09

 • Абы  дегъэпIейтей
 •  Псыр  псэхэлъхьэжщ жызыIар  адыгэщ.
 •  Псыхъуэхэр  пхъэнкIий  идзыпIэ  зыщIар  хэт?
 •  Адыгэ къуажэхэр псы Iуфэ IутIысхьэ хабзэт, псыншэу упсэуфыркъыми. БжьамийкIэ пщIантIэхэм псы къакIуэ зэрыхъурэ псы ежэххэм, псынэхэм дызэфэну псыр къитхыжыркъым, дипсхэри япэм хуэдэу къабзэжкъым. Псы ежэххэр зэрымыкъабзэм нэ-мыщI, ди псыхъуэхэм я щытыкIэр но-бэ хьэлэч дыдэщ. Зы хамэ гуэр къакIуэу зэтриуцIэпIауэ аракъым, дэ езым ди IэкIэ тхьыуэрэ хыфIэддзэ пхъэнкIийм щIигъэнауэ аращ ди псыхъуэ дахэ къомыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дунеймрэ дэрэ