ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ШыщхьэIу, 2017

Урысейм и Президентыр Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2017» зэхуэсышхуэм хэтхэм къохъуэхъу

2017-08-08

 • УФ-м и Президент Путин Владимир хъуэхъу псалъэхэмкIэ закъыхуигъэзащ Пятигорск лэжьэн щыщIэзы-дза «Мэшыкъуэ-2017» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ зэхуэсышхуэм хэтхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди ныбжьыщIэхэм я зэхыхьэ нэхъыщхьэ

2017-08-08

 • «Мэшыкъуэ-2017» щIалэгъуалэ зэхыхьэр шыщхьэуIум и 6-м Псыхуабэ къыщызэIуахащ. НыбжьыщIэхэр илъэс псокIэ зыпэплъа а IуэхумкIэ ехъуэхъу-ну къахуеблэгъат УФ-м и Президентым и полномочнэ  лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев  Олег, ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ Федеральнэ агентствэм и унафэщI Бугаев Александр, хэгъэгухэм я унафэщIхэмрэ жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэхэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2016-2017 гъэхэм я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм «Эльбрус» комплексым щызэблэкIащ турист мин 250-м щIигъу

2017-08-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и «Эльбрус» турист-рекреацэ комплексым 2016 – 2017 гъэхэм я зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм цIыху мин 253-рэ хуэдиз щыIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъхэр зэпэгъунэгъу ещI

2017-08-08

 • Ди газетым зэрытетащи, Тырку Республикэм и Къайсэр къалэм къепха адыгэ жылэжьхэм, Узун-Яйла щIыналъэкIэ зэджэм, Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестиваль щекIуэкIащ. МахуитIым къриубыдэу цIыху мин 20-м нэблагъэ щызэхуэса зэхыхьэр икъукIэ Iэтауэ икIи гукъинэжу зэхэтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Нобэ

2017-08-08

 • УФ-м и Альпинистым и махуэщ
 • Швецием и Къэрал ныпым и махуэщ
 • Китай Республикэм щагъэлъапIэ Адэхэм я махуэр
 • 1899 гъэм США-м дунейм щыяпэу щIыIалъэ щызэпкъралъхьащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Си гуапэщ жэщ къэсыху слъагъуну пщIыхь, А пщIыхьым хэту щытмэ Къэбэрдейр

2017-08-08

 • Къайсэр  зэкъуэш- зэшыпхъухэр  зэхуешэc
 •  ЛIэщIыгъуэрэ ныкъуэрэ ипэкIэ зи хэку зрагъэбгынэу хамэщIым ипхъа хъуа адыгэхэм я нэхъыбэр щыпсэур Тыркуращи, а къэралыр нэхъ тпэблагъэу къысфIощI, абы и сыт хуэдэ къали ди лъэпкъэгъухэм уащрохьэлIэри. Мызыгъуэгум дыздэщыIар адыгэ мин 60 хуэдиз зыдэс, Истамбыл километр 700-кIэ пэжыжьэ Къайсэр къалэрщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Тхылъыр зи Iэпэгъу

2017-08-08

 • Дэтхэнэ цIыхуми и гъащIэм къыщыхуохуэ зыгъэбампIэ, зыгъэзэш, зыгъэгужьей дакъикъэ нэщIхэр. Ахэр дахагъэкIэ пхуэзыгъэнщIыжым къыпхуимыщIа фIыгъуэ щыIэкъым. Сэ си апхуэдэ дакъикъэхэм хьэщIэ лъапIэу къысхуокIуэ тхылъыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гуп къыхэхам хагъэхьэнухэр

2017-08-08

 • Дзэлыкъуэкъуажэ дэт «Юность» стадионым иджыблагъэ щекIуэкIащ Кавказым ис лъэпкъхэм я щэнхабзэмрэ спортымрэ я фестивалым и щIыналъэ Iыхьэр. Абы хэтащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ жылагъуэхэм къикIа командэ къыхэхахэр. Гупхэр зэпеуащ мини-футболымкIэ, IэпщэкIэ зэпекъунымкIэ, кIапсэкIэ зэпеIэнымкIэ, бгырыпх бэнэкIэмкIэ, кIапсэм дэпщеинымкIэ, хьэлъэ гъэIэпхъуэнымкIэ, хьэлъэ къэIэтынымкIэ, троеборьемкIэ, двоеборьемкIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фестиваль

Зы очкори Iейкъым

2017-08-08

 •   «Чайка» (Песчанокопское) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 1:1 (1:1). Песчанокопское. Чайкэ И. П. и цIэр зезыхьэ «Центральный» стадион. ШыщхьэуIум и 4-м. ЦIыху 600 еплъащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

2017-08-08

­Мазищ дэкIмэ, къызэралъхурэ илъэси 100 ирикъунущ балъкъэр литературэм и классик Кулиев Къайсын. Мы сурэтыр интервью нэужьым трахащ. Къайсын бгъэдэсыр Къуэдзокъуэ Хьэсэнщ. 1980 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр