ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ШыщхьэIу, 2017

Темыркъан Юрий и гуапэщ зэфIэкI зыбгъэдэлъ щIалэгъуалэм я творческэ зыужьыныгъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщыдаIыгъыр

2017-08-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ центрым дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр Темыркъан Юрий щахуэзащ республикэм и щIалэгъуалэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэмрэ курыт специальнэ еджапIэхэм я студентхэм, щIалэгъуалэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Пхъэщхьэмыщхьэ хъумапIэ» унэтIыныгъэм къэрал мылъку нэхъыбэ хухах

2017-08-05

 • Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и комиссэр хэплъащ къэрал мылъку зыхухахыну проектхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«ДамитI». Аращ сурэттеххэмрэ видеографхэмрэ ди деж щрагъэкIуэкI фестивалым зэреджэр

2017-08-05

 • «Гуэл щхъуантIэхэр» турист комплексым дыгъуасэ къыщызэIуахащ гъэ къэс сурэттеххэмрэ видеографхэмрэ къызэрагъэпэщ «ДамитI» фестивалыр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-08-05

 • Удэзыхьэх  гъэлъэгъуэныгъэ
 • Адыгей. Республикэм и Сурэт галереем къыщызэIуахащ зи Хэку къэзыгъэзэжам и махуэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

ТрейлраннингымкIэ еплIанэ дунейпсо зэхьэзэхуэр Iуащхьэмахуэ лъапэ щокIуэкI

2017-08-05

 • ШыщхьэуIум и 3-м щегъэжьауэ трейлраннингымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIа зэхьэзэхуэр нобэ еух. Абы Италием, Испанием, Китайм, Франджым, Германием, Португалием, Польшэм, ЮАР-м, Белоруссием, Ирландием, нэгъуэщI къэрал зыбжанэми къикIа спортсмену 800-м щIигъу хэтщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балтие флотым и кхъухьхэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр»МПК-р яхэту, зыгъэсэныгъэхэр ирагъэкIуэкIащбийуэ къызыщагъэхъу псыщIагърыкIуэ кхъухьхэркъэгъуэтынымрэ къутэнымрэ ехьэлIауэ

2017-08-05

 • Балтие флотым псыщIагърыкIуэ кхъухьхэм япэщIэтынымкIэ и гуп хэхам пасэу яубзыхуа зыгъэсэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ Балтие тенджызым и полигонхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэдзэкIакIуэхэм я еджапIэ къызэIуах

2017-08-05

 • Кавказ Ищхъэрэм и литературэр илъэс куэд лъандэрэ зылъахъэ, зезымыгъэужь щхьэусыгъуэхэм ящыщщ лъэпкъыбзэхэм я зэдзэкIакIуэ ирикъуу дызэримыIэр. АнэдэлъхубзэкIэ утхэныр фIыгъуэ мылъытэщ, ауэ зы тхакIуи щыIэу къыщIэкIынкъым и IэдакъэщIэкIыр лъэпкъышхуэхэм я бзэкIэ зэрадзэкIыну щIэмыхъуэпсу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Къалащхьэр ягъэдахэ

2017-08-05

 • Зы тхьэмахуэ зэхуакум къриубыдэу, Налшык, Лениным и проспектым, лэжьыгъэ щызэфIахащ, ди щыхьэрыр республикэм и къэралыгъуэм зэпэщу IущIэным теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Спортсмен нэхъыфI» цIэм щIобэн

2017-08-05

 • Лъагэу дэлъеинымкIэ иджырей дунейпсо чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие Атлетикэ псынщIэмкIэ европэпсо зэгухьэныгъэм и жэрдэмкIэ хагъэхьащ бэдзэуэгъуэ мазэм и спортсмен нэхъыфI къыщыхахыну зэпеуэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Ставрополь крайм щыщ цIыхур, Сирием кIуэну зи мурадар, КъБР-м щаубыд

2017-08-05

 • Налшык икIыу Истамбыл кIуэ кхъухьлъатэм щитIысхьэм, КъБР-м шынагъуэншагъэмкIэ и органхэм «Налшык» аэропортым щаубыдащ илъэс 21-рэ зи ныбжь, Ставрополь крайм щыщ щIалэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха