ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ШыщхьэIу, 2017

Университетымрэ «Этана» комплексымрэ зэдэлэжьэнущ

2017-08-03

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ректор Алътуд Юрий иджыблагъэ лэжьыгъэ IуэхукIэ яхуэзащ «Этана» промышленнэ комплексыщIэм и генеральнэ директор Iэщын Сергейрэ гъэзэщIакIуэ директор Юртаев Антонрэ. ЗэIущIэм апхуэдэу кърихьэлIащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием ГеографиемкIэ и институтым и профессор, географие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-мрэ ГеографиемкIэ институтымрэ зэщIыгъуу ягъэзащIэ дунейпсо грантым и унафэщI Гуня Алексей, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэмрэ еджагъэшхуэхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Иджыри зы дыщэ Сараевэ къраш

2017-08-03

 • Босниемрэ Герцеговинэмрэ я къалащхьэ Сараевэ щекIуэкIа спорт бэнэкIэмкIэ ныбжьыщIэхэм я европэ зэхьэзэхуэм и иужь махуэм дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ Джылахъстэнейм щыщ адыгэ щIалэщIэ Гъуэныбэ Iэуес. Блыщхьэ кIуам абы къыпищащ ди лъахэгъухэу Шыбзыхъуэ Аликрэ Ныр Исмэхьил-Бэчрэ а зэпеуэ дыдэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Мы махуэхэм

2017-08-03

 • ШыщхьэуIум и 3, махуэку
 • Къэзахъстаным щагъэлъапIэ транспорт IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэр
 • 1778 гъэм Милан къыщызэIуахащ «Ла Скала» оперэм и унэр.
 • 1799 гъэм урысеидзэм и кхъухьхэр Тыркум япэ дыдэу хуит ищIащ Босфор псы дэжыпIэм къыпэрымыуэу дигъэкIыну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дэрбзэрхэм я пашэ

2017-08-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым промышленность псынщIэм зыщиужьынымкIэ  Налшык  дэрбзэр фабрикэм къалэн щхьэпэ игъэзэщIащ. 1929 гъэм къызэIуаха  предприятэм бгырыс цIыхубзхэр зэщIигъэуIуащ, жылагъуэ лэжьыгъэм хишащ,  лъэпкъ  IэщIагъэлI Iэзэхэр игъэхьэзыращ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэшыкъуэ Тэзал: Насыпышхуэу къызолъытэ си Iуэху еплъыкIэр къызэрызгъэлъэгъуэфыр

2017-08-03

 • УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъШР-м, АР-м щIыхь зиIэ я журналист Мэшыкъуэ Тэзал нобэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Тэзал къиухащ Ломоносов М. В. и цIэр зезыхьэ Москва къэрал университетым журналистикэмкIэ и къудамэмрэ (1966 гъэм) абы и аспирантурэмрэ (1973 гъэм). Мэшыкъуэр тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидатщ. Дзэм къулыкъу щищIа нэужь, Тэзал щылэжьащ республикэм и газетхэмрэ телевиденэмрэ, 1975 – 1979 гъэхэм КъБР-м и Министрхэм я Советым и Аппаратым, 1979 – 1991 гъэхэм КПСС-м и Къэбэрдей-Балъкъэр обкомым. 1991 гъэм къыщыщIэдзауэ 1998 гъэ пщIондэ «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэу, 1998 – 2002 гъэхэм КъБР-м печатымрэ информацэмкIэ  и министрым и къуэдзэу   щытащ. 2003 гъэм къыщыщIэдзауэ ар щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжьу  щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

2017-08-03

Париж щагъэлъагъуэ «Кавказым и гъэр» балетыр.1884 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Жэуапыншэу къэнакъым

2017-08-03

 • Урысейм и Президент Путин Владимир жиIащ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я дипломат  755-м ди къэралым щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр щыщагъэту я унэ кIуэжын хуейуэ.  УФ-м и лIыщхьэм къыхигъэщащ апхуэдэу щIащIыр США-м фIыуэ къыгурыIуэн зэрыхуейр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Дунейпсо чемпионатым и щIыхькIэ

2017-08-03

 • Ахъшэ
 • футболымкIэ дунейпсо чемпионату 2018 гъэм Урысей Федерацэм щекIуэкIынум теухуауэ Урысейм и Банкым гъущI ахъшэщIэхэр къыдигъэкIащ. Апхуэдэу щыжаIащ Банк Нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-08-03

Китайм и щIыпIэ нэхъ дахэхэм хабжэ мы сурэтым щыфлъагъу Тяньцзы бгымрэ абы и Iэшэлъашэхэмрэ. Ар здэщыIэр Улинъюань заповедникырщ. Жьымрэ псымрэ къурш абрагъуэм къыхаIущIыкIа мыпхуэдэ «чэщанэхэр» зыбжанэ мэхъури, я нэхъ лъагэр метр 1262,5-рэ мэхъу.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Пщащэ акъылыфIэ

2017-08-03

 • КъыщIэхъуэ щIэблэм ябгъэдэлъ щIэныгъэм и куууагъырщ куэдкIэ зэлъытауэ щытынур ди щIыналъэм и къэкIуэнур. Мыбдеж къыщыжыIапхъэщ сабийр зыхуэIэижьыр къэхутэныр, абы и зэфIэкIым адэкIэ хэгъэхъуэныр ар къызыхэ-кIа унагъуэми езыгъаджэхэми я пщэ къызэрыдэхуэр. Ди гуапэ зэрыхъунщи, дызэрыгушхуэ хъун ныбжьыщIэ зэчиифIэхэр ди мащIэкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха