ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ШыщхьэIу, 2017

Зи Хэку къэзыгъэзэжахэм я махуэр ягъэлъапIэ

2017-08-02

 • Зи Хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутийрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къекIуэлIэжауэ щыпсэу нэхъыжьхэм яIущIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДАХ

2017-08-02

 • Улахуэм  хагъахъуэ
 •  
 • Адыгей. Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат Правительствэм и Унэм щригъэ кIуэкIащ УФ-м и Президентым и унафэ щхьэхуэхэм къыщыгъэлъэгъуахэр зэра гъэ защIэм кърикIуахэм щыхэплъа зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Нобэ

2017-08-02

 • УФ-м и Хьэуа-Десантыдзэхэм я махуэщ. Ар Белоруссиеми Къэзахъ станми щагъэлъапIэ. 1930 гъэм Москва дзэ округым зыгъэсэныгъэхэр Воронеж къалэм пэмы жыжьэу щригъэкIуэкIыу япэ дыдэу хьэуа десант абдеж къыщетIысэхауэ щытащ.  Аращ махуэм лъа бжьэ хуэ -хъуар.
 • Азербайджаным щагъэлъапIэ Лъэпкъ кином и махуэр
 • Македоние Республикэм и махуэщ
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

115-нэ шуудзэм хэтахэр ящыгъупщэркъым

2017-08-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа гу пыш хуэ мы махуэхэм щыIащ Ростов областым и Мартыновкэ Ин къутырым. Абы щекIуэкIащ 115-нэ шуудзэр 1942 гъэм и бадзэуэгъуэ – шыщхьэуIу мазэхэм фашист зэрыпхъуакIуэхэм а щIыпIэм зэрыщыпэщIэтрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум теухуа фэеплъ Iуэху гъуэхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зауэ гъуэгуанэхэр

Кавказ Ищхъэрэм щыяпэу КъБР-м щызэтрагъэуващ газыр компрессоркIэ зыхуз центр

2017-08-02

 • Моторхэм папщIэ газыр гъэсыныпхъэу къызэрагъэсэбэпым зегъэубгъуным теухуауэ Урысей Федерацэм и Правительствэм къищта унафэм ипкъ иткIэ  Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэтрагъэуващ автомобилхэм газ изыгъахъуэ иджырей компрессор станцхэмрэ газыр къэгъэсэбэпыным пыщIа адрей оборудованэмрэ къыщIэзыгъэкI предприятэ. Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыяпэу ди деж щIын щаух газыр компрессоркIэ зыхуз центр. Абы щагъэувынущ зы сыхьэтым газ хузауэ кубометр 1600-рэ къэзыт Орион-750 Iэмэ псымэр, гъэсыныпхъэ хузар зэбгрызыш автомобил -   хэм газыр ирагъэхъуэн папщIэ. Мы гъэсыныпхъэ лIэу жьы гъуэр къэгъэсэбэпынымкIэ республикэр Кавказ  Ищхъэрэм щыпашэщ.
 •  КУДРЯВЦЕВЭ  Галинэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэхэтащ щIыпIэ лъапIэхэм хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъуным и IуэхукIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэ

2017-08-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и Администрацэм и унафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щригъэкIуэкIащ Мэккэрэ Мединэрэ я щIыпIэ лъапIэхэм хьэжыщI ежьэнухэм ядэIэпыкъуным и IуэхукIэ къы зэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ

2017-08-02

 • Хэку зауэшхуэм и илъэс хьэ лъэхэр кIуэ пэтми тпэIэщIэ  мэхъу, ауэ ди цIыхухэм зэрахьа лIыгъэмрэ къагъэлъэгъуа хахуа гъэмрэ дапщэщи фэеплъ лъапIэу къыддокIуэкI. СССР-м хэта къэралхэм ящыщу зы унагъуи щыIэкъым а нэщIэбжьэ бзаджэр зылъэмыIэса. 1941 гъэм мэкъуа уэгъуэм и 22-м нэмыцэ фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыдащIылIа лъапсэрых зауэ гущIэгъуншэр къызэрымыкIуэ къэ хъу къащIэ шынагъуэт. Ауэ пэ жыр текIуащ, совет цIыхубэр зэщIэтаджэщ, зылI и быну бий ерум пэщIэувэри, лейзехьэхэр я гъуэм ираукIыхьыжащ. А псэ зэ пылъхьэпIэ лъэхъэнэм ди цIыху хэм къалъыкъуэкIа къару мы кIуэ щIыжыр гъащIэ щыIэхукIэ хэгъуэщэнукъым. ТекIуэныгъэ лъа пIэр къытхуэзыхьахэм я цIэр бэм яIэт, пщIэ лей хуащIу, иригушхуэу зэIэпах, я щапхъэм щIэблэр щIапIыкI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Хэку зауэшхуэр ди нэгу къыщIегъэувэж

2017-08-02

 • ШыщхьэуIум и 2-м сыхьэт 12-м Горабаши псы цIыкIумрэ Азау хуеймрэ я зэхуакум щагъэлъэгъуэнущ 1942 гъэм и бжьыхьэм мыбы щекIуэкIа зэхэуэхэм я теплъэгъуэхэр. Iуэхур хохьэ Кавказым теу хуа зэзауэхэм зэрыщIидзэрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум теухуа «Пшэхэм я щхьэкIэ щыIэ фронт» фестивалым. Абы ирагъэблагъэ еплъыну  гукъыдэж зиIэ псори. ЩIыпIэм уи автомашинэкIэ е гупым уащIыгъуу автобускIэ укIуэ хъунущ. Теплъэгъуэхэм хэтынущ Дзэ Плъыжьымрэ Вермахтымрэ я зауэлIхэм я фащэхэр зыщыгъхэр. Абы щыIэнущ  пи ротехникэ Iэмэпсымэхэр (лагъым къагъауэ, шэ фий макъхэр). Зэхыхьэр къызэзыгъэпэщхэм дыкъагъэгугъэ мы Iуэхур псоми щIэ щыгъуэ ящыхъуну.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дыкъыщалъхуа щIыналъэм

2017-08-02

Мы гъуэгу нашэкъашэм Iуащхьэмахуэ и лъапэм щыIэ псы хущхъуэхэм деж уешэ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Москва ухуэзышэ гъуэгур

2017-08-02

 • Опрышкэ  Олег,  урыс  тхакIуэ
 •  ЕпщыкIуханэ лIэщIыгъуэ. Урысеймрэ Къэбэрдеймрэ зэкъуэзыгъэувахэр
 •  
 • 1957 гъэм СССР-м хуабжьу щагъэлъэпIауэ щытащ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэ рырикъур. ДэкIащ абы лъандэрэ илъэс 60, ауэ а Iуэхум хэтахэм нобэми фIы дыдэу ящIэж щэнхабзэкIэ бей Москва хуэфэщэн гупышхуэ абы ягъэ кIуауэ зэрыщытар, москвадэсхэри гуапэу къа зэ рыпыкъуэкIар.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ