ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ШыщхьэIу, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр Тэтэрстаным и унафэщIхэм, абы щыпсэухэм ехъуэхъуащ я Республикэм и МахуэмкIэ

2017-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Тэтэрстаным и унафэщIхэм, абы щыпсэухэм ехъуэхъуащ я Республикэм и МахуэмкIэ. Тэтэр Республикэм и Президент Минниханов Р. Н. и цIэкIэ игъэхьа телеграммэм итщ:
 • «ПщIэ зыхуэтщI Рустам Нурхьэлий и къуэ!
 • КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм я цIэкIэ Уэри, Тэтэрстаным и цIыхубэми си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи Республикэм и МахуэмкIэ!
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Къурмэн махуэшхуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур

2017-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу Къурмэн хьид махуэ лъапIэмкIэ. Абы и лъабжьэщ ислъамым и хабзэфIхэр -           гущIэгъур, гумащIагъэмрэ хуэныкъуэхэм ядэIэпыкъунымрэ, цIыхур хуегъасэ и тхыдэм, лъэпкъ хабзэхэмрэ нэхъыжьхэм къащIэна Iущыгъэхэмрэ пщIэ яхуэщIыным, ахэр сакъыу хъумэным. Республикэм и муслъымэнхэр тетщ а хабзэфIхэм икIи щIэблэр гъэсэным, динхэм, лъэпкъхэм я зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэным, мамырыгъэмрэ цIыхухэр зэгурыIуэнымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуащI.
 • Шэч къытесхьэркъым республикэм и муслъымэнхэр дяпэкIи зэрытелэжьэнур лъэпкъыр псэкIэ нэхъри къулей хъуным, дин зэмылIэужьыгъуэхэр зезыхьэхэм зэхуащI дзыхьымрэ яку дэлъ пщIэмрэ гъэбыдэным.
 • Си гуапэщ муслъымэнхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу псоми мамырыгъэ, гуфIэгъуэ, зэIузэпэщыгъэ яIэну.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2017-08-31

 • Аруан
 • Гуэлыр  къэгъэщIэрэщIэж
 • Нарткъалэ и паркым ит гуэлыр ягъэкъабзэ.  КПРФ-м Аруан щIыналъэм щиIэ къудамэм къызэригъэпэща щIыхьэхум езы коммунистхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ хэтащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГуфIэгъуэшхуэм и щIыхькIэ

2017-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрыр езым фIэфIу Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ щрикъум ирихьэлIэу Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм фокIадэм и 3-м щрагъэкIуэкIыну зэпеуэм адыгэш, инджылыз-адыгэш, инджылызыш къабзэхэр къыщызэдагъэжэнущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Шыгъажэ

Нобэ

2017-08-31

 • Урысейм и Ветеринар лэжьакIуэм и махуэщ
 • Къыргъызстаным и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1991 гъэм абы теухуа унафэ къищтащ Къыргъыз Республикэм и совет нэхъыщхьэм.
 • Молдовэм щагъэлъапIэ я анэдэлъхубзэм и махуэр. 1989 гъэм молдаванхэм я бзэр латин тхыкIэм техьащ икIи ар къэралыбзэу а щIыналъэм щагъэуващ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2017-08-31

 • Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Австрием и Тироль федеральнэ щIымрэ Къэрэшей-Шэрджэ-сымрэ сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ, щэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Инал-къубэ

2017-08-31

 • Сабийхэмрэ балигъ мыхъуахэмрэ зегъэужьынымкIэ Налшык къалэм, и IуэхущIапIэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Къэгъэзэж Жыраслъэн тхылъ гъэщIэгъуэнитI къыдигъэкIащ: «Черкесия в эпоху князя Инала и его ближайших потомков. ХIV – первая половина ХVI века» (Налшык, 2013), «Из этнической и политической истории средневековой Черкесии (ХIV-XVII вв)». Иужьрейр «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм щагъэхьэзыращ 2015 гъэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЕмкIуж Андзор: Сыту фIы уадыгэну!

2017-08-31

 • ФIыуэ плъагъу лэжьыгъэм ехъулIэныгъэ къыпхуихьу, лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэр бгъэбагъуэу, адыгэ щэнхабзэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэпщIу улэжьэфын папщIэ а къыхэпха IэщIагъэм укъыхуигъэщIауэ щытын хуейщ. Нобэ ди псэлъэгъу щIалэм и гум фIэфIу къыхиха лъагъуэр гъуэгу бгъуфIэу къыхущIэкIри, ди республикэм и мызакъуэу, нэгъуэщI хэгъуэгухэми къыщацIыхуну хунэсащ: триха клип  30-м нэблагъэр Урысей псом щызэбгрыкIащ, цIыхубэм фIыуэ ялъэгъуащ абы игъэува спектаклхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Ислъамым и нур

2017-08-31

 • Къурмэн  махуэшхуэмкIэ  дынывохъуэхъу
 • Ди къуэш лъапIэхэ, пщIэ зыхуэтщI ди шыпхъухэ!
 • Сэри, дин IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым итхэми къыдбгъэдэкIыу дынывохъуэхъу муслъымэн псоми ди зэхуэдэ Къурмэн махуэшхуэмкIэ.
 • Алыхь лъапIэм солъэIу, дэтхэнэ зы муслъымэнри и гущIэгъум дыхимыныну, мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ дяку къыдилъхьэну! Узыншагъэ, ехъулIэныгъэ, насып дэтхэнэ зы унагъуэми илъыну Тхьэм жиIэ!
 • ДЗАСЭЖЬ  Хьэзрэталий,
 • КъБР-м и дин IуэхущIапIэм и унафэщI.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Ныбжьэгъу зыкъыхуищIыну хущIокъу

2017-08-31

 • Урысейм и Президент Путин Владимиррэ Израилым и премьер-министр Нетаньяху Биньяминрэ я зэпсэлъэныгъэхэр Кремлым щекIуэкIащ. ЗэIущIэм Нетаньяху щыхущIэкъуащ Сирием теухуауэ Урысеймрэ Иранымрэ апхуэдизу зэкъуэту зэдэлажьэ зэрымыхъунур Путиным къыгуригъэIуэну  икIи Джолан лъагапIэхэм ехьэлIауэ щыIэ псалъэмакъхэр зэгъусэу зэхагъэкIыну. АрщхьэкIэ, Израилым и премьер-министрым дапхуэдизу гугъу зримыгъэхьами, ар зыхуей гупсыcэм Урысейм и лIыщхьэр хутешэну фэ теткъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку