ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Iуэхухэр зезыгъакIуэм и къуэдзэм и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

2017-07-27

 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Iуэхухэр зезыгъакIуэм и къуэдзэу гъэувын Табыхъу Аслъэнджэрий Уардэщыкъуэ и къуэр.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 •          Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •          Iэтащхьэ                                             КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 24-м
 • №104-УГ

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIуащ БетIал. Мэзкуу

2017-07-27

 • Хъуэхъу пхузоIэтыр си гуапэу,
 • Бэм я хасапIэу Мэзкуу,
 • Лъахэр насыпкIэ щахуапэу
 • ФIым и акъылыр щыкуу!
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрал гулъытэ

2017-07-27

 • Нэгъабэ бадзэуэгъуэм и 1 – шыщхьэуIум и 15-хэм ­къриубыдэу ди къэралым щекIуэкIащ урысейпсо мэкъумэш къыхэтхыкIыныгъэр. Фигу къэдгъэкIыжынщи, УФ-м Къэрал статистикэмкIэ и къэрал къулыкъущIапIэм илъэсипщI къэс зэ кърехьэжьэ а Iуэхушхуэр.

 • ХЭКУПСО экономикэм зэрызиужьынур убзыху­нымкIэ абы мыхьэнэуэ иIэр цIыхухэм ягурыгъэIуэным хуэгъэза лэжьыгъэр Iэ­кIуэлъакIуэу зэриунэтIам, къэрал, уней IуэхущIапIэхэм я мылъкур къэлъы­тэныр зэрекIуэкIым газет­еджэхэр щыгъэгъуэзэным зэрегугъуам, а Iуэхум къыхэжаныкIхэм ятеухуа тхыгъэхэр газетым и напэкIуэцIхэм щIэх-щIэхыурэ къызэрытехуам папщIэ «Адыгэ псалъэм» и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд къыхуагъэфэщащ Къэрал статистикэмкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и дамыгъэ лъапIэр. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-07-27

 • Бадзэуэгъуэм и 27, махуэку
 •  
 • Вьетнамым щагъэлъапIэ къэралым и щхьэхуитыныгъэм щIэбэнурэ хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэр
 • 1950 – 1953 гъэхэм екIуэ­кIа хэку щхьэхуитщIыжакIуэ зауэм, Корее Ипщэмрэ Ищхъэрэмрэ щызэпэщIэтам, КНДР-м къыщихьа текIуэныгъэм и махуэр егъэлъапIэ
 • Финляндием нобэ щрагъэкIуэкI жейнэдым и махуэм пыщIа дауэдапщэ гъэщIэгъуэнхэр. Хэжеяр а махуэм псым хи­дзэну е псы трикIэурэ къигъэушыну хуитщ апхуэдэм зигу ебгъа дэтхэнэри.
 • 1147 гъэм, «Даниил Суздальскэр зэраукIамрэ Москва и къежьапIэмрэ ятеухуауэ» тхыдэ повес­тым зэрыжиIэмкIэ, Москва и лъабжьэр ягъэтIы­лъащ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди къуэш Республикэхэм

2017-07-27

 • Сом мелардитIым щIигъу къэзыубыд лэжьыгъэ
 •  
 • Абхъаз. Республикэм и Президент Хаджимбэ Рауль хуэзащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Кузнецов Лев. Ахэр тепсэлъыхьащ республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм зи мылъку хэзылъхьэфынухэр а Iуэхум тегъэгу­шхуэным теухуауэ ягъэ­белджыла къалэнхэр гъэ­зэщIа зэрыхъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

«ГукъэкIыжхэр щIэину къысхуонэ»

2017-07-27

 • КIэфо Сталинэт и «Память в наследство» тхылъым теухуауэ
 • «Адыгэ псалъэр» къы­зыхуэкIуэхэм фIыуэ яцIыху ди газетым щIэх-щIэхыурэ зи тхыгъэ къытехуэ КIэфо Сталинэт. Иджыблагъэ Налшык къыщыдэкIащ къалэмыр зи щIасэ бзылъхугъэм езыр къызыхэкIа унагъуэшхуэмрэ и Iыхь­лы гъунэгъухэмрэ ятеу­хуа и тхылъыр.

 • «ГукъэкIыжхэр щIэ­и­ну къысхуэнащ» – аращ адыгэбзэкIэ зэбдзэкIмэ, Сталинэт и тхылъым узэреджэнур. ФIэщыгъэм щыгъуазэ узэрищIщи, блэкIа зэманым нэ губзыгъэкIэ хэплъэжын хьэл зыбгъэдэлъ бзы­лъхугъэм и тхылъым щызэхуихьэсыжащ и сабиигъуэм щыщIэдзауэ нэрылъагъуу и нэгу щIэ­кIахэмрэ нэхъыжьхэм хъыбару къылъагъэIэсыжа гукъэкIыжхэмрэ. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Щыхьэрыр ягъэдахэ

2017-07-27

 • «2017 гъэм къриубыдэу иджырей щапхъэхэм тету Налшык зегъэужьын» щIыналъэ программэм щагъэбелджылар ягъэзащIэ.
 •  
 • Мы зэманым ухуэныгъэхэр щокIуэкI Налшык и Искож, Александровкэ, Горнэ, Центр хьэблэхэм. ЩоджэнцIыкIум, Кадыровым, Ватутиным, Мусовым, Колонтай я  цIэхэр зезыхьэ уэрамхэм я щIыпIэ куэдым, псом хуэ­мыдэу лъэс зе­кIуапIэхэм, жьы хъуа асфальтымрэ бетон къэухьхэмрэ щIэкIэ щызэрахъуэкIащ. Мы щIыпIэхэм унэ бжэIупэхэр зыхуей щыхуагъэзэнущ, иджырей пхъэнкIий идзыпIэхэр щагъэувынущ. ИджыпстукIэ зэфIаха   лэжьыгъэхэм датепсэлъыхьмэ, щIыпIэхэр жэщ уэздыгъэхэмкIэ къагъэнэхуащ, жыгхэмрэ къуацэхэмрэ щIащащ.
 • Къат куэду зэтет унэхэм я  бжэIупэхэр ягъэдэхэн ипэ абы щып­сэухэм IэщIагъэлIхэр йочэнджэщри, ягу ирихь проектхэр къыхрагъэх.
 •  Мелуани 135-м щIигъу зытрагъэкIуэдэну программэм хиубыдэу, унэ зэтету 127-рэ, абыхэм я пщIантIэу 80-м нэс зыхуей хуагъэзэнущ.
 •  
 • Лъостэн  Музэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэдэсхэр ягъэзэшыркъым

2017-07-27

 • «Къэбэрдей уэрамым и гъэмахуэ» зыфIаща Iуэхум къыпащэ.
 •  
 • «Победа» киногъэлъэгъуапIэм и гупэм деж мы махуэхэм щызэхуашэсащ «БО-НА-МИ»-м и дыщэ макъ» фестивалым щытекIуахэр. КъБАССР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, дирижер Мыз Борис и фэеплъу ирагъэкIуэкI мы Iуэхур илъэси 10 зэрырикъуам теухуауэ артист ныбжьыщIэхэм концерт ятащ. Куэдыр зэрыщыгъуазэщи, а зэманым къриубыдэу мы фестивалыр ди республикэм цIэрыIуэ щыхъуащ, адэкIи зэрызиужьынум шэч ­хэлъкъым. Мы махуэхэм Къэбэрдей уэрамыр ягъэбжьыфIащ академическэ, джаз, эстрадэ, лъэпкъ уэрэдхэр зыгъэзащIэхэм.
 • Концертым кърихьэлIахэм фIыщIэ ин яхуищIу ехъуэхъуащ «БО-НА-МИ» щэнхабзэ центрым и унафэщI Мыз Анжелэ.
 • Жанхъуэт  Зузэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэхыхьэ гукъинэж

2017-07-27

 • Кэнжэ къуажэм ищхъэрэкIэ къыпэщылъ губгъуэм Мамийхэ я лъэпкъ зэхуэс зэрыщрагъэкIуэ­кIы­нум и хъыбарым нэхъ пасэу щыгъуазэ сыхуи­щIат «Адыгэ псалъэ» газетым и унафэщI, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэ­мэд. Мыпхуэдэу зы­къысхуигъэзат Мухьэ­мэд: «Кэнжэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм и унафэщI Мамий Заретэрэ ди республикэм фIы­уэ къыщацIыху, макъамэтх, уэрэджыIакIуэ Iэзэ Мамий Аслъэнрэ телефонкIэ запыщIи, уэ лъэпкъ зэхуэс куэдым ущыIащ, ахэр зэрырагъэкIуэкI щIы­кIэм фIыуэ ущыгъуазэщи, уи чэнджэщ ехьэлIэ», – жиIэри.

 • Апхуэдэу зы­зэпыт­щIэу дызэпсэлъа нэужькIэ, сэ хьэкъ сщыхъуащ Ма­мийхэ  я лъэпкъ зэхуэсыр икъукIэ екIуу зэрырагъэкIуэкIынур икIи абы сакъы­хэхутэныр, зыщысплъы­хьы­ныр си плъа­­пIэ ­хъуат, а Iуэхур къет­хэкIы­жы­ныр си пщэ къыдамылъхьэу, нэ­гъуэщI кор-респондент ирагъэувэлIэнкIэ зэрыхъунуми тIэкIу сри­гу­завэу хуе­жьат. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ар сыт хъаныгъуэ!

2017-07-27

 • Тэтэрстаныр Белоруссием хуэдэу Урысейм гуэт «Союз къэрал»: хъунукъым 1994 гъэм лъэныкъуитIым зэращIылIауэ щыта зэгурыIуэныгъэм и пIалъэр бадзэуэгъуэм еух икIи Москва и мурад­къым абы пищэну. Минниханов Рустам националистхэм зыкъаIэтынкIэ УФ-м и унафэщIхэр игъэшынэну зэ­рыхэтам ­зы­ри къикIакъым, уеблэмэ, щIыпIэ банкхэр зэуэ зэрызэтещэхам хуэдэу, абы езы президентри щIипIытIэ пэтащ.
 •  
 • И гъащIэ псор зытриухуа Iуэхур зэ­рылъэлъэжыр къыгурыIуэри, щIышылэм Москва кIуащ республикэм и Iэтащхьэу щыта Шаймиев Минтимер. Кремлым ­щрагъэблагъэщ, къыщедаIуэри Шаймиевыр ягъэкIуэжащ, зыкIи къамыгъэгу­-гъэу. Абы и жэуапу, къэгубжьа экс-президентыр лъэпкъ зэхыхьэм (Тэтэрстаным щыпсэу лъэпкъхэм я ещанэ съездым) ­хэтащ икIи абы щыжиIащ сыт хуэдэ щIыкIэкIи Москва республикэм зэгурыIуэныгъэ кърищIылIэн хуей зэрыхъунур. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха