ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

2017-07-25

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и  Iэтащхьэм  и
 • Указ
 • 1. Ахъуэхъу Таймураз Борис и къуэм иIыгъ къулыкъур щхьэщыхауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэу гъэувын.
 • 2. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Iэтащхьэ                                         КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 24-м
 • №105-УГ
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

Налшык къалэм Мэлбахъуэм и цIэр зэрихьэу щыIэ уэрамым хуэзэу щытрахыжа гъущI гъуэгу лъэмыжыр здэщыIа щIыпIэм лэжьыгъэ псори щынагъэблэгъащ. Абы еплъащ КIуэкIуэ Ю. А.

2017-07-25

 • Лъэмыжыр зытелъа щIыпIэм деж щаукъуэдииж автомобиль гъуэгур щIын яух. Иджыблагъэ абы щыIащ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр Правительствэм и Унэм щахуэзащ Темыркъанхэ Борисрэ Юрийрэ

2017-07-25

 • Музыкант цIэрыIуэхэу Темыркъанхэ Борисрэ Юрийрэ КъБР-м и Iэтащхьэм бадзэуэгъуэм и 21-м щыхуэзам хэхауэ тепсэлъыхьащ зэфIэкIышхуэ зыбгъэ-дэлъ ныбжьыщIэхэм ядэIэпыкъуным, лъэпкъ музы-      кэм адэкIи зегъэужьыным япыщIа Iуэхухэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхубэм ящIыгъу усакIуэшхуэ

2017-07-25

 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къызэралъхурэ илъэсищэрэ щырэ зэрырикъум и щIыхькIэ пэкIу екIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ХьэщIэхэр Къайнар ирегъэблагъэ

2017-07-25

 • Тырку Республикэм и Къайсэр вилайетым хыхьэ Узун-Яйла щIыналъэм бадзэуэгъуэм и 22 – 23-хэм щекIуэкIащ Адыгэ щэнхабзэм и дунейпсо фестиваль. Къайнар адыгэ жылэм щызэхуэсат Тыркум, Сирием, Иорданием, Германием, нэгъуэщI къэралхэм къикIа адыгэхэр. Хэкум щыщу абы еблэгъат Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм, Краснодар крайм я лIыкIуэхэри.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Нобэ

2017-07-25

 • УФ-м СледствиемкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэщ
 • Белоруссием и мафIэсгъэункIыфI IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1472 гъэм шэрджэс кхъухь 24-рэ тенджыз ФIыцIэм зэпрыкIри, Тыркум теуауэ щытащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЕхъулIэныгъэкIэ ирагъажьэ

2017-07-25

 • «Кубань-2» (Краснодар) – «Спартак-Налшык» (Налшык) – 1:3 (1:2). Краснодар. «Труд» стадион. Бадзэуэгъуэм и 20-м. ЦIыху 220-рэ еплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩIалэгъуэ

2017-07-25

 • Щапхъэ
 • Хамэхэ  я унагъуэ  дахэр
 • «Сыт хуэдиз ехъулIэныгъэ цIыхум имыIэми, абы и дежкIэ нэхъапэр и унагъуэращ. Ар зыкIи пхуэмыхъуэжын фIыгъуэшхуэщ, арыншауэ гъащIэр щыз хъунукъым», – жаIэ «Илъэсым и унагъуэ-2017» урысейпсо зэпеуэм и хэгъуэгу Iыхьэм щытекIуахэу Хамэхэ Аслъэнрэ Мадинэрэ (Тэрч къалэ щопсэу). Зэщхьэгъусэхэр зэрызэрышэрэ илъэсий щрикъум зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэр абыхэм гъащIэ гъуэгуанэ дахэ зэрырашэжьам и щыхьэтщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гу лъэмыжхэр нытралъхьэ…

2017-07-25

 • Си гуапэщ жэщ къэсыху слъагъуну пщIыхь -
 • А пщIыхьым хэту щытмэ Къэбэрдейр.
 • КъысфIокIри си бгъэм, си гум къелъэтыхь
 • КIуэжынт, лъэкIамэ, си хэкужь пщэдей.
 • Ансыкъуэ  Зулфикъар
 •  
 • Тыркум щыIэ «Орта Азие – Кавказ» Хасэм и тхьэмадэ Бырдж Шэриф, абы хэт нэхъыжьыфI Нэгъуей Яшар сымэ я жэрдэмкIэ бадзэуэгъуэм и 3-14-хэм хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ я щIэблэр щызэхагъаплъэ, щызэрагъэцIыху зэхыхьэ дахэ екIуэкIащ. «IитIрэ пэт, зэрымытхьэщIмэ, зэрыщIэркъым», – жеIэ псалъэжьым. Мы зэIущIэр хуабжьу щхьэпэщ анэдэлъхубзэмрэ адыгэ хабзэмрэ хэхэсхэм я щIэблэм къегъэщтэнымкIэ, лъэпкъым къыщIэтаджэ щIалэгъуалэр зэрыгъэцIыхунымкIэ. Мы гъэм ещанэу къызэрагъэпэща ныбжьыщIэ зэхуэсыр нэхъ ину, зэпэщу зэхашащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха