ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

Мамиашвили Михаил Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм фIыщIэ къахуищIащ спорт бэнэкIэм зегъэужьынымрэ спортсмен лъэщхэр гъэхьэзырынымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIым папщIэ

2017-07-15

 • УФ-м Спорт бэнэкIэмкIэ и федерацэм и президент Мамиашвили Михаил Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэм фIыщIэ къахуищIащ спорт бэнэкIэм зегъэужьынымрэ спортсмен лъэщхэр гъэхьэзырынымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIым папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и махуэ лъапIэ

2017-07-15

 • Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу илъэсипщIкIэ лэжьа, АР-м и Къэрал чэнджэщэгъу, Мейкъуапэ и къэрал технологие университетым и президент ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур Iэтауэ Мейкъуапэ щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

2017-07-15

 • Гъавэр кърахьэлIэж
 • Адыгей.Республикэм ехьэжьауэ щыIуахыж гектар мин 93,4-м щагъэкIа бжьыхьэсэ гъавэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Налшыкдэсхэр унэщIэхэм мэIэпхъуэ

2017-07-15

 • Кадыровым и цIэр зэрихьэу Налшык щыIэ уэрамым унитI щызэрагъэпэщыжащ. Ахэр зэIузэпэщ ящIыжащ, пщIантIэр зыхуей хуагъэзащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалмыкъ сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр

2017-07-15

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейм щагъэлъагъуэ Къалмыкъым и къалащхьэ Элиста щыIэ Лъэпкъ музейм къраша «Арт-экспресс: Дорогами Кавказа» выставкэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Макъамэр фIыуэ зылъагъухэр

2017-07-15

 • Сочэ къалэм и Лазаревскэ районым щекIуэкIащ «Лазурная волна Сочи-2017» етIуанэ Дунейпсо Арт-музыкэ чемпионатыр. Абы щызэхуэсащ музыкэр фIыуэ зылъагъухэр, макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэхэр, уэрэджыIакIуэ гупхэр, Абхъазым, Армением, Белоруссием, Куржым, Молдавием, Украинэм, Осетие Ипщэм, Узбекистаным, Адыгейм, Дагъыстэным, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Шэшэным, Ингушым, Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Сочэ, нэгъуэщI къалэхэм, областхэм, крайхэм я еджапIэ нэхъыщхьэ-хэм щIэсхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-07-15

 •   Бадзэуэгъуэм и15, щэбэт
 •  ЩIалэгъуалэр IэпщIэлъапщIагъэм хуэгъэсэным и дунейпсо махуэщ
 •  1776 гъэм Милан къалэм (Италие) къыщызэIуахащ дуней псом цIэры-Iуэ щыхъуа «Ла Скала» театрыр.
 •  1812 гъэм урысыдзэр Наполеон зэрытекIуам и щIыхькIэ хьэрэкIытIэхэр щыдрагъэлъэтеящ Петербург щыIэ Петропавловскэ быдапIэм.
 •  1923 гъэм СССР-м къыщызэрагъэпэщащ «Аэрофлот» къэрал авиакомпаниер. Абы и япэ рейсыр а махуэ дыдэм ищIащ – Москва икIыу Новгород Ищхъэрэ къалэм кIуахэр ишащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдокъуэ Муратрэ Стародубцев Антонрэ я пшыхь

2017-07-15

 • Сэралъп Мадинэ и арт-центрым бадзэуэгъуэм и 30-м щекIуэкIынущ «Дуэты» проектым и япэ концертыр. Ар зэгъусэу къызэрагъэпэщащ «Август» медиацентрымрэ Сэралъп Мадинэ и артцентрымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Аргуэру хамэхэр я тегъэщIапIэ?

2017-07-15

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым мыгувэу щыIэну зэхьэзэхуэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкымрэ» «Армавир»-мрэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ щэбэт кIуам Псыхуабэ щрагъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-07-15

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 17
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Сосмакъ Валентинэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 УсакIуэ Бегиев Абдулыхь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.10 «ХьэрычэтыщIэхэм я алыфбей». ХьэрычэтыщIэ КIуэкIуэ Нурхьэлий (12+)
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр