ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий: Китайм щыщ ди лэжьэгъухэм зэман кIыхькIэ дапыщIауэ щытынущ

2017-07-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий урысей лъэныкъуэм хиубыдэу щыIащ УФ-м и Президент Путин Владимиррэ Китай ЦIыху- бэ республикэм и Iэтащхьэ Си Цзиньпинрэ я официальнэ зэIущIэм. Китайм и лIыкIуэхэм зэрадэлажьэм, инвестицэхэр къызэрызэщIагъэуIуэм, нэгъуэщI къэралхэм къыщащэхум пэхъун продукцэ къыщIэгъэкIынымкIэ программэхэр зэрагъэзащIэм теухуауэ КIуэкIуэ Юрий епсэлъащ «Интерфакс-Юг» агентствэм и корреспондентым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2017-07-13

 • Бадзэуэгъуэм и 13, махуэку
 • Къэзахъстаным шынагъуэншагъэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Черногорием и къэралыгъуэм и махуэщ. 1878 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м Черногориер къэралыгъуэ щхьэхуиту зэрыщытыр Берлин конгрессым къилъытащ. 1941 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м Черногорием къыщызэрыIэтащ фашизмэм, нацизмэм я бий цIыхубэр. А Iуэхугъуэхэрщ лъабжьэ хуэхъуар нобэ къэралым щагъэлъапIэ махуэшхуэм.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей уэрамым цIыхухэр зэхуешэс

2017-07-13

 • Налшык къалэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм иджыблагъэ къыхилъхьа «иджырей джэгу зэIэпыхым» зеубгъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Хэкурыс, хэхэс щIалэгъуалэр зэрегъэцIыху

2017-07-13

 • Тыркум щыIэ Кавказ Щэнхабзэ Хасэм илъэс ещанэ хъуауэ адыгэ щIэблэр щызэрыцIыху гъэмахуэ зыгъэпсэхупIэ я къэралым къыщызэрегъэпэщ. Мы гъэм абы ирагъэблэгъащ КъБР-м, КъШР-м,      АР-м, Иорданием, Израилым, Сирием щыщ ныбжьыщIэхэр. А зэхыхьэм иджы илъэс етIуанэ хъуауэ хэтщ КъБР-м щыщ «Терчанка» цIыхубэ ансамблыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дзыгъуэнэфхэм я тетыгъуэ

2017-07-13

 • Волгоград щыпсэухэр ягъэгузавэ зыпэмыплъа «хьэщIэхэм».
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

2017-07-13

Латвием и къалащхьэ Ригэ и кум щыIэ тхыдэ фэеплъхэм я нэхъ телъыджэ дыдэщ Щхьэ фIыцIэхэм я унэкIэ еджэу Ратушнэ утыкум итыр. Мыбы гъэм и сыт хуэдэ зэманми цIыху куэд щопэкIу. Езы унэр 1334 гъэм яухуауэ щытащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

«Хьэрэкхъуэрэ» щIыфIащар

2017-07-13

 • Хэт фIыуэ зымылъагъур щалъхуа и къуажэжьыр? Си фIэщ хъуркъым апхуэдэ цIыху щыIэу. Уи цIыкIущхьэр щыбгъэкIуа уи щIыпIэр гум пыкIыгъуафIэкъым икIи ихужыгъуафIэкъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи лэжьыгъэкIи цIыхугъэкIи щапхъэ

2017-07-13

 •  Илъэс 35-рэ хъуауэ егъэджакIуэ IэнатIэм пэрытщ Абазэ (Тау) Маритэ. Бахъсэн районым хыхьэ Кыщпэк къуажэм дэт курыт школыр фIы дыдэу къиухри, зэрысабийрэ зэхъуапсэ егъэджакIуэ IэщIагъэр абы зригъэгъуэтащ икIи зы махуи хущIемыгъуэжауэ мэлажьэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Загъэпсэху, зэпоуэ

2017-07-13

 • ХьэтIохъущыкъуей жылагъуэм щекIуэкIащ «Старт нэжэгужэхэр» зыфIаща зэпеуэхэр. Абы жыджэру хэтащ Бахъсэн щIыналъэм и гъэмахуэ лагерхэм зыщызыгъэпсэху сабийхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Ди сабийхэр зыхуей хуэзэрэ?

2017-07-13

 • «Роспотребсоюз» IуэхущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм ди республикэм ит курыт еджапIэхэм егъэщIылIа сабий садхэр къепщытэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ