ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

Илъэс куэдкIэ ди япэ итыну!

2017-07-12

 •  Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «ЩIыхь дамыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща скульптор цIэрыIуэ ТхьэкIумашэ Михаил Хьэмид и къуэм и ныбжьыр нобэ илъэс 90 ирокъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий деж

2017-07-12

 • ПщIэ зыхуэсщI Аслъэнджэрий КIытIэ и къуэ!
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентымрэ Правительствэмрэ я цIэкIэ, апхуэдэу си щхьэкIэ къызбгъэдэкIыу си гуапэу сынохъуэхъу уи гъащIэм щыщ пIалъэ гъуэзэджэмкIэ – уи ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъумкIэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

КъыхуащI пщIэм хэхъуэ зэпыту

2017-07-12

 • 2006 – 2017 гъэхэм Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу щыта, иджыпсту АР-м и къэрал чэнджэщэгъу, МКъТУ-м и президент «Хэкум и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и IV нагъыщэр, ЩIыхьым, Зэныбжьэгъугъэм я орденхэр, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща, Урысей Федерацэм, Абхъаз Республикэм щIыхь зиIэ я егъэджакIуэ, Адыгейм, КъБР-м, КъШР-м, Дагъыстэным, Ингушым, Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Шэшэным щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, «Кубаным лэжьыгъэмкIэ и лIыхъужь» цIэ лъапIэр зезыхьэ ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и ныбжьыр нобэ илъэс 70 ирокъу.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Нобэ

2017-07-12

 •   ЦIыхухэр къызэрырашэкI кхъухьлъатэхэм я бортпроводникхэм я дунейпсо махуэщ
 •  УФ-м щагъэлъапIэ Сурэттехым и махуэр
 •  Белоруссием и налог IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 •  1590 гъэм Саратов къалэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тэнащ Иннэ Сурдлимп джэгухэм макIуэ

2017-07-12

 • Бадзэуэгъуэм и 18 – 30-хэм Тыркум щекIуэкIынущ XXIII гъэмахуэ Сурдлимп джэгухэр. ДзюдомкIэ зэхьэзэхуэм абы щыхэтынущ ди лъахэгъу Тэнащ Иннэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ФIы псоми я къежьапIэ

2017-07-12

 • Урысейпсо махуэшхуэм теухуа зэхыхьэ гуапэхэр республикэм и къалащхьэми  щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэманым зыдезыгъэкIу цIыху щыпкъэ

2017-07-12

 • Къэралым илъэс 51-кIэ хьэлэлу хуэлэжьа, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Сэбаншы Хъусен Хьэжысмел и къуэм и ныбжьыр бадзэуэгъуэм и 10-м илъэс 75-рэ ирикъуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Нанэ и бэлътоку

2017-07-12

 • Къуэрылъху-пхъурылъхухэм я дадэ-нанэхэм лъагъуныгъэшхуэ зэрыхуаIэр, дауи, си деж къыщежьакъым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

«Къэбэрдей уэрамым и гъэмахуэ»

2017-07-12

 • ЩэнхабзэмкIэ Налшык и къалэ управленэм и жэрдэмкIэ «Къэбэрдей уэрамым и гъэмахуэ» зыфIаща арт-марафоныр яублащ. АбыкIэ я мурадыр ди къэфакIуэхэмрэ уэрэджыIакIуэхэмрэ я зэфIэкIым къалэдэсхэмрэ ди республикэм и хьэщIэхэмрэ щагъэгъуэзэнырщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

«Шагъдий» цIыхубэ ансамблым и гуфIэгъуэ пшыхь

2017-07-12

 • Унэжокъуэ зэщхьэгъусэхэу Тимуррэ Заремэрэ зи художественнэ унафэщI «Шагъдий» цIыхубэ ансамблыр илъэситху зэрырикъум и щIыхькIэ къызэрагъэпэща  концерт Театр щхъуантIэм щекIуэкIащ иджыблагъэ. Ар ирагъэкIуэкIащ Аттаев Азнор, КIэхумахуэ ФатIимэ, ТхьэмытлIокъуэ Славик, Третьяк Татьянэ сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ