ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бадзэуэгъуэ, 2017

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я махуэм теухуа и хъуэхъу

2017-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу махуэшхуэ лъапIэмкIэ – Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я урысейпсо махуэмкIэ!
 • ЛIэщIыгъуэ куэд лъандэрэ ди лъэпкъхэм къадекIуэкI хабзэщ унагъуэм, Iыхьлыхэм, благъэхэм гулъытэ сытым дежи яхуэщIыныр. Абы дэтхэнэми и зэхэщIыкIыр, гъэсэныгъэр, гурыщIэхэр къеIэт. Унагъуэ тэмэмхэм сабий насыпыфIэхэр къыщохъу, ахэр къэкIуэну зэманым хуэфащэу щагъасэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Iэтащхьэ

2017-07-11

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и зэхэлъыкIэм и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ
 •  1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и зэхэлъыкIэр къэщтэн, мы унафэм и гуэдзэным зэритым хуэдэу.
 • 2. Къару ямыIэжу къэлъытэн:
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2014 гъэм дыгъэгъазэм и 10-м къыдигъэкIа унафэ №138-РГ-м;
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2015 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м къыдигъэкIа унафэ №57-РГ-м.
 •  
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •      Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м
 • №66-РГ

Зыхыхьэхэр: Унафэ

2017-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 • 2017 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м къыдигъэкIа
 • Унафэ №66-РГ-мкIэ къищтащ
 •  

   

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIалэгъуалэ правительствэм и зэхэлъыкIэр
 • УнафэщIыр
 • унафэщIым и къуэдзэр
 • унафэщIым и къуэдзэр
 • узыншагъэр хъумэнымкIэ министрыр
 • щэнхабзэмкIэ министрыр
 • егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министрыр
 • печатымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ министрыр
 • граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ министрыр
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

УФ-м и Жылагъуэ палатэр хэплъэнущ курыт еджапIэхэр къэзыуххэм Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр къызэрыIахыр егъэфIэкIуэным

2017-07-11

 • Эксперт нэхъыфI дыдэу щэ бжыгъэхэр зэпымыууэ йолэжь Зыуэ щыт къэрал экзаменхэр къызэрыIахыр егъэфIэкIуэным. Абыхэм хуабжьу сэбэп яхуэхъунущ, экзаменыр къеIыхыным пыщIахэр, апхуэдэ экзаменхэр зытахэр Iуэхум зэреплъыр къаIуатэмэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэ

2017-07-11

 •   ЦIыху бжыгъэм хэхъуэным и дунейпсо махуэщ
 •  Шоколадым и дунейпсо махуэщ
 •  Монголием щагъэлъапIэ я цIыхубэ революцэм и махуэр. 1958 гъэм «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблыр Монголием кIуат, абы и лъэпкъ махуэшхуэм хэтын папщIэ.
 •  1700 гъэм Берлин къыщызэIуахащ Германием щIэныгъэхэмкIэ и академиер. Абы и япэ президенту хахат дуней псом щыцIэрыIуэ нэмыцэ философ икIи математик Лейбниц Готфрид.
 •  1941 гъэм щIидзащ Киев къалэр хъумэжыным теухуа зауэ гуащIэм.
 •  1987 гъэм ЩIы хъурейм цIыхуу щыпсэур меларди 5 ирикъуащ.
 •  1998 гъэм Москва къыщызэIуахащ НыбжьыщIэхэм я дунейпсо спорт джэгухэр.
 •  Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КIэрэф Майе и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 •  Италием щыщ модельер цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ, а къэралым и цIыху нэхъ къулей дыдэхэм ящыщ Армани Джорджо и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 •  КъБР-м и цIыхубэ артист Къуныжь Алим и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 24 – 25-рэ, жэщым градус 16 – 18 щыхъунущ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мытыншми лъагэу утетыну…

2017-07-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, ди республикэм щыпсэу бзылъхугъэхэм ящыщу щIэныгъэхэм я доктор япэу хъуа, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, РСФСР-м и изобретатель, профессор КIэрэф Майе Къамболэт и пхъум и гъащIэ гъуэгуанэ купщIафIэр хуэбгъадэ хъунущ КIыщокъуэ Алим и къалэмыпэм къыпыкIа «Мывэм тет удз» усэ цIыкIум ди нэгум къыщIигъэувэ образым. «Зы удз цIыкIу закъуэ мывэм тету, Дунейр мышынэу зэпеплъыхь, Къуэм дэтщ и лъэпкъыу ар зыщыщыр, Езым жьы къепщэр къыщымысхь…» Япэу ущытыныр пщIэрэ щIыхьрэ зыпылъ Iуэхуу зэрыщытым къыдэкIуэу, абы гугъуехьу пыщIари къыхощ усэм, итIани «Мытыншми лъагэу утетыныр, Улъагэм дыгъэр уэрщ зэтар!»
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Хэт и жьауэ ущIэт?

2017-07-11

 •  Уафэмрэ щIылъэмрэ зэпызыщIэ ткIуэпсхэр зэкIэлъыпIащIэурэ къыщыптеткIуэм деж, къэкIыгъэхэм уакъызэрыщхьэщыкIхэм язщ уи пIэ уикIыу унэм зэрызыщIэбдзэфыр. Удзхэм ещхьу, уэри дыгъэм упоплъэ, нэху пфIэфIщ, ауэ удзхэм уэ уэщхьу жьауэ зэIуахыфыркъым. Сэри удзыфэ зызоплъыж мызыгъуэгукIэ, си жьауэр къутащи. Лэжьэгъуэ тхьэмахуэр еухри, жьауэщэху сыщыкIуэну бэзэр махуэри къоблагъэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Аргуэру нэхъыфIхэм хабжэ

2017-07-11

 • Лъахэхутэ-къэхутакIуэхэу, тхылъ тедзапIэм и унафэщIхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я «Кабардино-Балкария: 100 чудес, больших и маленьких» тхылъыр Урысейм и къыдэкIыгъуэ нэхъыфIхэм ящыщу къалъытащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

2017-07-11

Адыгэ бзылъхугъэ Къэнжал Айшэт Ахъмэт и пхъур Магомаев Муслъим и анэщ. Абы ГИТИС-р къиухащ, Мейкъуапэ, Мурманск дэт драмэ театрхэм щыджэгуащ.Сурэтыр 1940 гъэм Мейкъуапэ щытрахащ.

 

СССР-м и цIыхубэ артист Магомаев Муслъим (сурэтым) и адэ Магомет шэшэнщ, и адэшхуэ Абдул-Муслъим Грознэм къыщалъхуащ, Налшык 1937 гъэм дунейм щехыжащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Мадинэ хуэдэр зырызщ

2017-07-11

 • Бзылъхугъэ гуакIуэ, анэ гумащIэ, тележурналист Iэзэ, цIыху щабэ, «1 КъБР» къэрал телеканалым и редактор Жэман Мадинэ и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур ди щхьэусыгъуэу, «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм и хьэщIэщым къедгъэблэгъащ. Зи нэтын гъэщIэгъуэнхэмкIэ телевизореплъхэм ягу дыхьэ Жэман Мадинэ и лэжьыгъэм зэрыхуэIэижьым и закъуэкъым фIагъ нэхъыщхьэу бгъэдэлъыр, атIэ и благъэхэми Iыхьлыхэми фIыуэ къалъагъуу, зыхэт гупми пщIэ къыхуащIу, зызрипщыт псоми хэзагъэу апхуэдэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди хьэщIэщым